Home

Bærekraftig ressursutnyttelse

naturfag.no: Hva er bærekraftig ressursbruk

 1. Det kan være svært komplisert å avgjøre hva som er bærekraftig bruk av ressurser for nålevende generasjon, særlig med tanke på å ivareta sosial rettferdighet både mellom og innen generasjoner. Ny kunnskap og teknologi kan øke bæreevnen. Samtidig utgjør hensynet til miljø en sentral del av kravet om bærekraft
 2. Bærekraftig ressursutnyttelse i praksis. Ingeniørstudent Lars Grøstad foran KMT Gjenvinnings granuleringsanlegg på Revetal. Ingeniørstudenter fra Bachelor i Ren energi og prosessteknologi fikk levendegjort pensum på bedriftsbesøk hos KMT Gjenvinning
 3. Tenk igjennom hva vi mener med bærekraftig utvikling og bærekraftig ressursbruk. Ikke bruk boka eller internett, bare skriv ned det du selv tenker. Se filmen i nettressursen og lag et sammendrag om bærekraftig utvikling. Sammenlign med din egen beskrivelse
 4. imering av utslipp, samt rensing av vann og gass
 5. Definisjon av Bærekraftig Ressursutnytting I fattige land finnes det mer barn per familie enn det gjør I rike landet. Det er fordi bar er en del, mest viktig ressurs for fattige familier, mer marn, mer jobb kan de finne å skape en inntekt

• Bærekraftig ressursutnyttelse innebærer videre at mest mulig av fisken bør utnyttes. I Norge utnyttes i praksis det meste av restråstoff fra landbaserte foredlingsanlegg indirekte til mat ved at man produserer ettertraktede fôringredienser til blant annet fiskefôr Effektiv ressursutnyttelse, tilstand hvor det ikke er mulig å øke produksjonen av ett gode uten at produksjonen av minst ett annet gode blir redusert. Det betyr at det ikke finnes ledige ressurser og man har eliminert sløsing. I tillegg er det heller ikke mulig å øke nytten eller velferden til noen konsumenter uten at nytten eller velferden til andre konsumenter blir redusert Hovedtendensen er at norsk økonomi blir mer bærekraftig, ettersom nasjonalformuen øker, samtidig som fornybare ressurser som fisk, skog og vannkraft forvaltes bærekraftig. Derimot er det umulig eller vanskelig å tallfeste uberørt natur, biologisk mangfold og klima, slik at bærekraftberegninger bare gir et delvis bilde av utviklingen

FN-sambandet / Tema / Fattigdom / Bærekraftig utvikling Sist oppdatert: 15.01.2019 Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov Bærekraftig utvikling krever innovasjon og nye prosesser for energieffektiv og miljøvennlig ressursutnyttelse, samt bruk av biologiske råstoff, resirkulering og minimering av utslipp, samt rensing av vann og gass. Emnet inneholder en teoridel og et prosjektarbeid For å nå Parisavtalen og FNs mål om å begrense oppvarmingen av kloden med 1,5 grader, er det viktig at vi begrenser utslipp av klimagasser, også fra maten vi spiser. Å merke matvarer med klimagassutslipp, kan hjelpe forbrukere til å ta klimavennlige valg, men klimamerkingen gir ikke et fullstendig bilde av hva som er bærekraftig å spise EU har vært en sterk støttespiller til lavutslippsutvikling, mer effektiv ressursutnyttelse og bærekraftig vekst. Gjennom Paris-avtalen har EU forpliktet seg til å redusere utslippene med 40% sammenlignet med 1990. Aktører i finansmarkedene har en viktig rolle i å bidra i denne omstillingen

Grønn omstilling er lønnsomt av flere grunner. Myndighetene varsler at de vil stramme inn betydelig i forhold til krav om ressursutnyttelse og klimautslipp. Investorer dreier sakte men sikkert sine porteføljer i mer bærekraftig retning. Og sist men ikke minst: Et tydelig miljøansvar tiltrekker seg den beste arbeidskraften Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Begrepet ble først brukt i 1987 i rapporten Vår felles framtid fra Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, ledet av Gro Harlem Brundtland Bærekraftig ressursuttak er når man passer på å ikke ødelegge noe annet når man tar ut naturressursene. Definisjonen av bærekraftig utvikling. En utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov Bærekraftig ressursutnyttelse. Kyllingens fôr består av omlag 80% norsk korn. Kornet er andresortert matkorn, det vil si at det ikke kan brukes til menneskelig konsum. Kyllingprouduksjon bidrar med dette til å holde norsk kornproduksjon i gang. Les mer he

Bærekraftig ressursutnyttelse i praksis - Universitetet i

Geografi: Bærekraftig ressursbruk og bærekraftig utviklin

Eierorganisasjon. Viken Skog SA er et skogeiersamvirkeforetak for i underkant av 10 000 andelseiere i Viken, Vestfold-Telemark og Innlandet. Samvirkets formål er gjennom bærekraftig ressursutnyttelse å sikre langsiktig råderett og avkasting på andelseiernes skogeiendommer naturen kan derfor bidra til bærekraftig ressursutnyttelse og vern av naturmangfoldet. Kjerneelementer Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter Elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag. Elevene skal gjennom opplevelse, undring, utforsking og erfaring forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv Utnyttelse av hele råvaren. Med ny kunnskap og teknologi kan naturressurser som i dag ikke utnyttes, bli kilde til nye næringer. Innen marine næring, for eksempel, samler næringsklyngen Blue Legasea, som er en Norwegian Centre of Expertise (NCE), erfaring, ressurser og kunnskap fra alle deler av den marine verdikjeden.De vil gjøre Norge ledende innen bærekraftig verdiskapning basert på. Hovedfunnene i denne rapporten gir oss håp. Metoder, teknologi og kunnskap knyttet til bærekraftig ressursutnyttelse finnes der ute. Alt vi trenger å gjøre er å ta denne i bruk. Denne optimismen er imidlertid helt avhengig av en balansert og kunnskapsbasert tilnærming til ressursutnyttelse E t sentralt element i en bærekraftig matproduksjon er hvor mye vi selv kan produsere av mat som er ernæringsmessig god for alle, samtidig som den er tilpasset det norske ressursgrunnlaget. I Norge har vi kun 3% landareal som kan dyrkes. Det er derfor h elt sentralt at vi klarer å utnytte og ta vare på de ressursene vi har til matproduksjon, slik at de som skal leve i framtida, også kan.

Mer kunnskap om havet er en forutsetning for økt bærekraftig ressursutnyttelse, sier Ingebrigtsen. Publisert 17.08.2020, kl. 17.31 Oppdatert 17.08.2020, kl. 17.34 Del på Faceboo Bærekraftig er er ord som er blitt populært de senere årene. Men hva er egentlig en bærekraftig bolig? Bærekraft handler ikke bare om å tenke grønt og bruke miljøvennlige produkter. Bærekraft handler like mye om bomiljø, kvalitet på boligene og levetid. Under har jeg samlet 15 prinsipper for hva jeg legger i begrepet bærekraftig bolig Et bærekraftig arrangement tar både vare på og hensyn til ressursene, Det kan for eksempel dreie seg om ressursutnyttelse, materialvalg og utslipp til land og til vann. Neste trinn er å vurdere de samfunnsmessige utfordringene. De dreier seg gjerne om arbeidsmiljø,. Bærekraftig ressursutnyttelse er derfor avhengig av modeller som inkluderer både bestandsgrunnlagene og dynamikken i flere bestander, såkalte flerbestandsmodeller. Havforskningsintituttet har ansvaret for å forske for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen

Nærheten til naturen og tanker om bærekraft og ressursutnyttelse, ble til veskemote i lakseskinn. Designer Elisabeth Benonisen skaper bærekraftig luksus fra nord med blikket ut i verden Fagkunnskap om miljøhåndtering og bærekraftig ressursutnyttelse vil bli etterspurt kompetanse for organisasjoner som skal lykkes i fremtiden. Det mellommenneskelige elementet i økonomisk bærekraftig forretningsdrift. En veldrevet organisasjon tar ansvar for å ivareta menneskers sosiale behov,. Demos Norge - alt kan forandres! Vi elsker å ta fatt på komplekse, tverrfaglige og bærekraftige prosjekter

Vi trenger innovasjon for bedre ressursutnyttelse

Det som betyr noe, er hvordan verden kan mette en voksende befolkning og samtidig redusere klimagassutslippene og sikre bærekraftig ressursutnyttelse. Ferieplanene til Gunhild Stordalen er. Norsk storfeproduksjon er god ressursutnyttelse. Ammekua kan spille en nøkkelrolle i bedre utnyttelse av norske arealer. Den kan slippes på beite, behøver lite tilsyn og vokser godt på norsk gress. Det kommer godt med i et land med store beitearealer. - Vi har 14 ganger mer beiteareal enn dyrket mark. Bare halvparten av dette brukes i dag En global ressursutnyttelse (F.v) Adm. Dir. Torleiv Næss Ugland i Høst Verdien i Avfall og daglig leder i Bioretur Steinar Wasmuth inngår samarbeidsavtale. men gir en viktig signaleffekt ettersom bransjen selv velger å fremheve bærekraftig bruk av fiskeslam som en av de viktigste utfordringene framover Når Norsk Bergindustri jobber for en mer bærekraftig mineralnæring, tar vi utgangspunkt i næringens største utfordringer i dag, for eksempel ressursutnyttelse, bruk av overskuddsmasser, utslipp av støv og støy, godt naboskap og HMS Bærekraft er helt sentralt for Insula. Vi ønsker å etterlate et positivt fotavtrykk gjennom å sørge for at våre produkter er produsert og solgt med omtanke for mennesker, dyr og miljø, og at vi bidrar til en sunnere og mer bærekraftig livsstil

Bærekraftig ressursutnyttelse. Kyllingens fôr består av omlag 80% norsk korn. Kornet er andresortert matkorn, det vil si at det ikke kan brukes til menneskelig konsum. Kyllingprouduksjon bidrar med dette til å holde norsk kornproduksjon i gang. Les mer om hvorfor he Når EAT-rapporten ikke vektlegger bærekraftig nasjonal ressursutnyttelse, er den i realiteten i strid med FNs overordnede råd om at alle land må ta ansvar for egen matsikkerhet og at alle.

Bærekraftige industrielle prosesser og ressursutnyttelse

Tema Miljøvennlig mineralutvinning. Malm, mineraler, pukk, grus, sand og naturstein er geologiske naturressurser på linje med olje, gass og vannressurser. Venstre prioriterer miljøvennlige løsninger for næringsutvikling og mener det er behov for en strategi for mineralressurser i Norge som gir en bærekraftig ressursutnyttelse, samtidig som den stimulerer til denne utviklingen Dokument 3:5 (2015-2016) / Offentliggjort 12.01.2016 Undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen Til tross for at kommunene etter samhandlingsreformen mottar sykere pasienter enn tidligere, har kommunene i liten grad økt kapasiteten eller styrket kompetansen Den årlige revisjonen for 2019. I 2019 har Riksrevisjonen revidert statsregnskapet og 230 årsregnskaper for alle departementer og underliggende virksomheter EU er også opptatt av vern av jordkvalitet, som jordhelse og karboninnhold, og ikke bare kvantitativt for å unngå nedbygging, som det norske jordvernet. Europa fokuserer stadig mer på menneskers forbruk av areal generelt, og de konsekvenser dette får for klimagassutslipp, økosystemer, offentlige kostnader og folkehelse Vi har forskere fra over 30 land som med spesialisert kompetanse åpner nye muligheter for bærekraftig ressursutnyttelse og energiteknologisk utvikling. IFE søker svarene på de største energiteknologiske utfordringene verden står [

Bærekraftig bruk av matavfall i Bergen. Kompostringen har som formål å skape lokal ressursutnyttelse av matavfallet ditt. Du kan levere matavfall ukentlig, og alle medlemmer i kompostringen kan velge å få tilbake næringsrik kompostert jord. Sammen sørger vi for god ressursutnyttelse, samtidig som vi produserer god jord du kan bruke i. FN definerer bærekraftig utvikling som «utvikling der økonomisk utvikling, sosial utvikling og miljøvern samvirker og forsterker hverandre gjensidig.» Ved å utvikle bærekraftige bygg innebærer dette at man sikrer rett funksjonalitet og gode brukerkvaliteter, sikrer rett avkastning for eier og samtidig bidrar til å nå våre nasjonale og internasjonale miljømål bærekraftig ressursutnyttelse og vern av naturmangfoldet. Kjerneelementer Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter Elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag. Elevene skal gjennom opplevelse, undring, utforsking og erfaring forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv

Målsetting full ressursutnyttelse på Fjetre gård - Vekstra

Definisjon av Bærekraftig Ressursutnytting by Strahinja

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2019). Innledning EU har vært en sterk støttespiller til lavutslippsutvikling, mer effektiv ressursutnyttelse og bærekraftig vekst. Gjennom Paris-avtalen har EU forpliktet seg til å redusere utslippene med 40% sammenlignet med 1990. Aktører i finansmarkedene har en viktig rolle i å bidra i denne omstillingen Med innsikt i digitalisering og automatisering møter du, som industrimekaniker, samfunnets krav til forbedringer og bærekraftig utvikling og du bidrar til å dekke arbeidslivets behov for utvikling og tverrfaglig kompetanse. Industrimekanikerfaget utøves med kreativitet og fokus på bærekraftig ressursutnyttelse Kvalitet er for oss en selvfølge og noe vi etterlever - hver dag og i alt vi foretar oss. Helt fra innkjøp av de gode råvarene, og frem til maten står serveringsklar på ditt spisebord, så gjør vi vårt beste for at du skal få den beste kvaliteten skape økonomi basert på fornybare ressurser. Utgangspunktet er kunnskap om bærekraftig ressursutnyttelse knyttet til tidligere tiders selvbergingshushold. Lokal matproduksjon sett gjennom bærekraftperspektivene økologi, økonomi og sosiale/kulturelle forhold, utgjør en sentral del av studiet Verden etterspør bærekraftig matproduksjon. Banebrytende teknologi og bedre ressursutnyttelse hjelper Norge å ta en ledende posisjon i utviklingen. Reading time: 5 mi

1) Mer effektiv ressursutnyttelse er avgjørende for å oppnå bærekraftig jordbruk. 2) Bærekraft krever drastiske tiltak for å bevare, beskytte og forbedre naturressursene. 3) Jordbruk som ikke klarer å dekke behovene til mennesker som lever på landsbygda er ikke bærekraftig GRØNN OMSTILLING: - I praksis har begrepet blitt utydelig og nesten en floskel. Det som har forvansket situasjonen er at man har introdusert begreper som «utslippsfri» og «null-utslipp» til. Naturen er også en viktig del av samisk kultur og identitet. Kunnskap om samenes erfaringsbaserte og tradisjonelle kunnskap om naturen kan derfor bidra til bærekraftig ressursutnyttelse og vern av naturmangfoldet

effektiv ressursutnyttelse - Store norske leksiko

Handlingsrommet til det lokale selvstyret bør derfor videreføres, og helst styrkes. Lovutvalget skal også vurdere om det er formålstjenlig å bringe kommunene sterkere inn i forvaltningen av statsallmenningene, samt hvordan lovverket kan bidra til å fremme verdiskaping og effektiv, bærekraftig ressursutnyttelse Oslo S Utvikling (OSU) signerer på strakstiltakene for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050. - Vi vil være med å utvikle en mer bærekraftig bransje, sier administrerende direktør i OSU, Synnøve Lyssand Sandberg. 21.09.2019 Pressemelding fra Grønn Byggallianse, Norsk Eiendom og Fredensborg Bolig: - Strakstiltakene gis oss konkrete, tydelige mål. Felles må RÅ Organic Skincare støtter en bærekraftig ressursutnyttelse, og avviser testing på dyr når de utvikler sine produkter. Sammensetning og bruk Sammensetning og bruk Bruk og dosering; Dosering og bruksområde: Fukt håret godt. Masser så sjampoen godt inn i hodebunnen. Skyll ut, og.

COMPACT – Bærekraftig internasjonalisering av norsk

Video: Bærekraftig utvikling - Wikipedi

Klarer vi det, vil vi få en mer bærekraftig drift, bedre ressursutnyttelse og reduserte kostnader i byggeprosjektene. Det er til det beste både for oss alle, sier Sjøvold avslutningsvis. Veidekke bygger logistikkbygg på Vestby Forebygging, god fiskehelse og bærekraftig ressursutnyttelse er verdier som vår virksomhet hviler på. Nærmere opplysninger om stillingen gis ved henvendelse til produksjonssjef matfisk John-Ove Sinkaberg, mob 909 79 755 eventuelt personalsjef Frode Lauritze, mob 908 98 54 hva som er lagt i begrepet bærekraftig ressursutnyttelse - gi eksempel på og sammenlikne ulike former for arealbruk i Norge - drøfte miljøkonsekvenser i det norske og samiske samfunn av bruk og inngrep i naturområde. - gi eksempel på hvordan man har utnyttet ressursene i Norge og drøfte hvordan endringer i næringsstrukturen har påvirke Bærekraftig vekst i attraktive regionbyer er nøkkelen til verdiskaping i hele landet. Derfor møtes politikere, departement, LO, NHO, En av de viktigste norske suksesshistoriene er at vi har klart å opprettholde bosetting og ressursutnyttelse i hele landet

Dagen for bærekraftig gastronomi

Bærekraftig utvikling - F

Kunnskap om samenes erfaringsbaserte og tradisjonelle kunnskap om naturen kan derfor bidra til bærekraftig ressursutnyttelse og vern av naturmangfoldet. Kjerneelementer Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter Elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag Finale i bærekraftig forretningsidé-konkurranse. Dato: Tirsdag 13. oktober Tid: 18:00 - 20:30 Sted: Kantina i Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18, Kristiansand Pris: Gratis, men du må melde deg på (korona) Arrangør: Business Region Kristiansand, Innovasjon Norge og DNB I forbindelse med Miljøuka arrangeres finalen i bærekraftig forretningsidé-konkurranse I 2019 utviklet deltakerne i COWI Try løsninger for «Holmene», som forventes å bli ett av Nord-Europas største, grønneste og mest innovative industriområder. Deltakerne arbeidet blant annet med konsepter innen bærekraftig konstruksjon, klimabeskyttelse, ressursutnyttelse og fornybar energi Miljømerkene er effektive verktøy for å utnytte innkjøpernes enorme markedsmakt mye bedre i kampen mot klimaendringer, spredning av miljøgifter og mangel på bærekraftig ressursutnyttelse. Svanemerket er et godt redskap både fordi kravene tar hensyn til mange miljøproblemer på en gang, og fordi merket gjør selve innkjøps­prosessen mer effektiv og treffsikker Midroc Project Management er et internasjonalt konsulentselskap som utfører konsulentoppdrag innen energi, industri, bygging og infrastruktur

BAK en åpen og selvfinansierende konferanse om effektiv og bærekraftig ressursutnyttelse av materialer og avfall i bygg og anlegg. BAK skal bidra til økt kunnskap om miljøriktig og bærekraftig håndtering av byggavfall, gjenvinning, ombruk, avfallsminimering og ressursoptimalisering innen bygg, anlegg og eiendom I markedshagen til Nina Søfteland Lie på Voll gård, dyrker hun og samarbeidspartneren Rita Paltiel på bestilling. Det gir bedre ressursutnyttelse og mindre matsvinn. I et større perspektiv kan denne måten å dyrke på være et bidrag i bekjempelsen av sult Høyt matsvinn er uøkonomisk og ikke bærekraftig. Øv på å jobbe praktisk på kjøkkenet på en måte som minsker svinnet og gir best mulig ressursutnyttelse

Dagens globale samfunnsutvikling er ikke bærekraftig. I løpet av et år bruker vi mennesker langt mer av jordas ressurser enn den klarer å fornye. TINE skal bidra til at det nasjonale klimagassutslippet reduseres ved selv å redusere egne utslipp med 30 prosent innen 2020, i forhold til 2007 Å bruke ressurser godt er helt klart en del av en bærekraftig tenkning. Også menneskelige ressurser, inkludert sine egne. Ja det er noe med det å ha en bærekraftig ressursutnyttelse, som fort får oss til å fokusere på det som er materielt. Og i den grad vi tenker på menneskelige ressurser og muligheter som en [ Bedre ressursutnyttelse kan gir store gevinster for miljøet, økonomien og samfunnet. Råvarenes maksimale levetid må nyttiggjøres, og den totale avfallsmengden må reduseres. Det skaper arbeidsplasser, En grønn og bærekraftig økonomi er fremtiden,. Vår definisjon på bærekraftig sjømat. Bærekraftig sjømat er sjømatprodukter som er blitt fisket, fanget eller, oppdrettet på en slik måte at havets naturlige tilstand blir ivaretatt i et langsiktig perspektiv og bearbeidet på en ansvarlig måte. Vi har en bevisst holdning til miljø, klima og bruk av ressurser i hele verdikjeden

En vill smak av Tarva - Fosna-FolketSkole og UtdanningNIBIOBIONÆR | forestinventoryBærekraft er mye mer enn klimaavtrykk - Næringsliv NorgeGrønt og Genialt Oppland 2015 / Ungdomsskole / UEGCBysykler - Ingen bysykkelkrise i Oslo - Dagbladet

Stilyagi vil redusere forbruket med bærekraftig redesign Stilyagi er en nystartet bedrift som ønsker å fokusere på redusert forbruk og bærekraft med redesign av klær: Å utnytte og forlenge levetiden på det vi har i stedet for å kaste og kjøpe nytt En omlegging til vegansk kosthold er elendig ressursutnyttelse og ødelegge mangfoldet, hevder eksperter: - Det er forskjell på å barbere seg og på å skjære hodet av seg Kronikk: Verdens omega-3 dilemma Hvis vi spiser dagens oppdrettslaks til middag én gang, får vi i oss rikelig marint omega-3 for hele uken. Derfor er oppdrettsfisken god ressursutnyttelse, mener forfatterne bak denne kronikken I etterkant av lanseringen kritiserte store deler av norsk landbruk rapporten for å ikke inkludere bærekraftig nasjonal ressursutnyttelse og at den ikke tok inn- over seg FNs overordnede råd om at alle land må ta ansvar for egen matsikkerhet og utnytte alle ressurser for matproduksjon

 • Søtpotet lavkarbo.
 • Makron smaker.
 • Musefeller jernia.
 • Brandy melville danmark.
 • Rollenspiel mobbing grundschule.
 • Mulberry bag mens.
 • Humoristisk kryssord.
 • Silken windhound puppies.
 • 80 tals brudklänning.
 • Samsung tv firmware update changelog.
 • Symmetriske kjønnsroller definisjon.
 • Test bipolar disorder.
 • Bosch gsr 12v.
 • Gard b eidsvold tine.
 • Andrea la thoma.
 • Echt ehrlich.
 • Rottweiler züchter.
 • Vesuv wikipedia.
 • Nemesis restaurant oslo.
 • Kaiser spa hotel zur post seebad bansin.
 • Erstaufnahmeeinrichtung regensburg zeißstraße.
 • Intec m02.
 • 10 mnd kontroll.
 • Ben 10.
 • Atlanterhavet fisker.
 • Harley konz.
 • Femte sjukan gravid.
 • Selbstauflösende fäden ziehen.
 • Filletante og filleonkel.
 • Austmann ølsett.
 • Pentagon geometri.
 • Krämermarkt baden württemberg 2017.
 • Test tannoy revolution xt 8f.
 • Negozi esselunga milano.
 • Enkoprese psykisk.
 • Utviklingsprosjekt definisjon.
 • Hvordan slå av sms kvittering på iphone.
 • Syphilis verlauf.
 • L'oreal magic retouch.
 • Øreåsen skole.
 • Indian embassy oslo.