Home

Statsmaktenes utvikling 1600 tallet

Norge var ved begynnelsen av 1600-tallet blitt Europas største trelasteksportør, en stilling man beholdt frem til 1800-tallet. Men rundt 1700 ble det klart at de kystnære skogene i Sør-Norge var i ferd med å ryddes for skog slik den europeiske hadde blitt det. Kongen fant det derfor nødvendig å gjøre forsøk på begrense antallet sager for å holde prisene oppe og for å forhindre den. Norges historie dekker perioden fra de første menneskene kom til landet og fram til vår tid. De tidligste sporene etter menneskelig bosetning i Norge er fra steinalderen, som begynte rundt år 9000-10 000 før vår tidsregning. I vikingtid og middelalder var bolighusene i Norge mørke, kalde og røykfulle. Da peis og pipe ble tatt i bruk på 1600- og 1700-tallet ble inneklimaet og boforholdene revolusjonert. Eksterne lenker. Privilegert. Et edlastbart undervisningsspill om økonomisk utvikling I Norge på 17- og 1800-tallet På 1600-tallet ble også grunnlaget til den matematiske analysen utviklet, løst uttrykt var det læren om forbindelsen mellom storheter gjennomgår endring, noe som var et betydelig verktøy for problemløsning innenfor alle tekniske og vitenskapelige retninger. Analysen ble grunnlagt av Gottfried Leibniz og Newton uavhengig av hverandre

Høymiddelalderen er i norsk historie perioden fra 1130 til rundt 1350. 1130 har tradisjonelt vært regnet som et tidsskille i Norges historie. Dette året døde kong Sigurd Jorsalfare (1103-1130), og en fredelig periode ble avløst av en strid om kongemakten som varte helt til 1240. Nyere historieskrivning har opprettholdt tidsskillet ved 1130 og kalt den følgende hundreårsperioden for. Derfor var livsvilkårene forholdsvis gode for den europeiske befolkningen på 1400-tallet. Men i løpet av siste halvdel av dette århundret skjedde det en sterk befolkningsøkning, som varte fram til 1600-tallet. I denne perioden begynte det å utvikle seg en ny handelskultur, spesielt i de italienske bystatene. Handelskultur og ny overklass

På 1600-tallet ble det flere steder opprettet «allmennhospitaler», som var en slags kombinerte sosialpolitiske innretninger. Behovet for pleie ble her gjerne kombinert med samfunnets behov for å kontrollere den store befolkningen av fattige, kriminelle, prostituerte , gamle og vanføre som vokste sammen med de nye storbyene Europas historie er historien til verdensdelen Europa, det vestlige ytterpunkt av den eurasiske landmassen. Når man snakker om Europas historie, må man skille mellom historien til begrepet Europa og historien i områdene som omfattes av begrepet. Europa som et rent geografisk begrep stammer fra antikkens grekere. Europa som et separat kulturelt område har sin opprinnelse i middelalderen Psykologiens historie begynner med antikkens filosofi og utvikler seg til å bli et eget fag på slutten av 1800-tallet. Den første omfattende psykologiske teorien var psykoanalysen. Målet for psykoanalysen var å forstå det ubevisste sjelelivet. Psykodynamisk teori er en videreføring av psykoanalyse som la mer vekt på sosiale faktorer

På 1600-tallet ble også forsvaret i Norge profesjonalisert, sammen med andre etater som Posten og bergverket. Utenlandske offiserer ble leiet inn, og et kavaleri ble opprettet. Kavaleriets dragoner ble satt opp ved at en gruppe gårder, kalt et kvarter, samlet seg om å utruste en mann med hest Frankrikes historie fra 1300- til 1700-tallet er preget av Hundreårskrigen mot England, kriger mot Habsburgerne, reformasjonen og religionskrigene. Eneveldet ble innført på 1600-tallet, og Frankrikes storhetstid var på slutten av 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet under Ludvig 14, kjent som Solkongen.Frankrike var Europas kulturelle sentrum under opplysningstiden, men store. I løpet av 1500- og 1600-tallet var stendene blitt stadig mindre viktige i de fleste europeiske land. De ble i stedet erstattet av eneveldige konger, det vil si at kongen fikk makt til selv å bestemme forfatningen som landet skulle styres etter

Norge 1500-1800 - et samfunn i vekst - Mennesket

 1. Maleri av Charles Le Brun, kjent barokk-kunstner på 1600-tallet. Foto: All Over Press / Erich Lessing, Museum of Fine Arts, Budapest Kapitlet dekker dette kompetansemålet i læreplanen: gjøre rede for utviklingen og endringen av styringsformer i Europa fra slutten av middelalderen til siste del av 1700-tallet
 2. ert av sivilisasjonsdannelser omkring Middelhavet, spesielt den greske og latinske.Senere har den politiske hovedtyngden blitt flyttet mellom flere stormaktsdannelser, men ingen klarte å opprettholde hegemoniet over lengre perioder
 3. Den nederlandske gullalderen var en epoke i Nederlands historie med økonomisk og kulturell blomstring som inntraff på 1600-tallet etter at republikken De syv forente provinsers republikk ble grunnlagt i 1581.. Den oppsto av Utrechtunionen som var forløperen for en ledende verdensmakt og handelsnasjon, mens det øvrige Europa måtte kjempe med stagnasjon eller likefrem tilbakegang som varte.
 4. Terje Brundtland, overingeniør ved Nordnorsk Vitensenter og ekspert på historiske vitenskapelige instrumenter, forteller at forskerne på 1600-tallet gjorde flere viktige oppdagelser som hjalp dem på rett kurs. - På begynnelsen av 1600-tallet oppfant man en rekke instrumenter, som teleskopet, barometeret, vakuumpumpen og mikroskopet
 5. 1970-tallet. I 1979 publiserte den danske barneforskeren Erik Sigsgaard boksen «Om børn og deres virkelighed: set i perioder over 300 år». I denne boken beskrev han utviklingen av barndomshistorien fra 1600-tallet til slutten på 1970-tallet. Ifølge Sigsgaard var det i løpe
 6. i bruk.3 Utviklingen av hvalfangstnæringen på 1600-tallet la med andre ord føringer for fangstpraksisen over en lang periode. Tema for denne oppgaven er utviklingen av hvalfangstnæringen på 1600-tallet, altså hva man kan vite om utviklingen, hvordan den bør forstås og hvordan den bør forklares. Tidligere forsknin
 7. Læreplanen i historie har to hovedområder: Historieforståelse og metoder, og Samfunn og mennesker i tid. Historiefaget på NDLA ønsker å vise sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner

Handelen tok seg først opp da utvikling i skipsbygging og navigasjon mot slutten av 1500-tallet, men særlig utover 1600- og 1700-tallet, gjorde det mulig å sende skip ut på de lange reisene relativt trygt, samt når organiseringen av handelen gjorde at den finansielle risikoen ble fordelt på flere hender Utviklingen fra middelalderen til begynnelsen av 1600-tallet Fattigdom er en svært gammel problematikk. Landskapslovene fra 1200-tallet er blant de tidligste skriftlige kildene i Norge som omhandler juridiske retningslinjer for fattigstell og omsorg for de som ikke kunne forsørge seg selv. 9 Se for eksempel Seip, Sosialhjelpstaten , 11 ff Finnemanntallet og den finske innvandringen på 1600-tallet. Sult, uår og krevende livsvilkår tvang folk fra Savolaksområdet i Finland på vandring vestover på slutten av 1500-tallet. Finnene brakte med seg svedjebruket. Dette er en dyrkingsmåte for korn som innebærer at skog blir svidd av i bråter og rug sås i asken På 1600-tallet hadde de fleste hjemmekontor, minner Reitan Jenssen om. Det endret seg med dampmaskinens inntog og den industrielle revolusjonen, som gjorde det nødvendig for arbeidere å reise.

Norges historie - Store norske leksiko

Dansketiden: Norge 1500-1800 - Norgeshistori

Her finner du et sammendrag av kjennetegn ved det franske og britiske samfunnet på 1600-tallet. Sammendraget oppsummerer utvikling innenfor kultur, økonomi, politikk og sosiale forhold i Frankrike og Storbritannia på 1600-tallet. Sammendraget diskuterer forskjellige likheter og ulikheter i utviklingen av de to stormaktene Det var to hovedårsaker til framveksten av husmannsvesenet. Befolkningsveksten fra 1600-tallet og særlig på begynnelsen av 1800-tallet økte tallet på eiendomsløse fordi odels- og åsetesretten ga eldste sønn rett til å arve gården udelt.Overskuddsbefolkningen fikk slå seg ned på små plasser, gjerne med litt jord til, på gårdbrukerens grunn Ulykker kommer sjelden alene, og 1600-tallet måtte takle mer enn Den lille istiden. Århundret sammenfalt med den nesten hundreårige perioden kalt «The General Crisis». Begrepet brukes om bølgene av politisk ustabilitet, konflikt og kriger som preget den nordlige halvkulen på 1600-tallet: Tredveårskrigen, som kan ha redusert Tysklands befolkning med rundt 30 prosent

Filosofi på 1600-tallet - Wikipedi

Veksten i «de nye næringer» (f.o.fr. trelasthandel og bergverk) står helt sentralt i utviklingen av det norske husmannssystemet på 1600-, 1700- og 1800-tallet. Det gjaldt direkte sysselsetting av husmenn i skogen og til transport og andre oppgaver ved gruver og verk Lens- og fogderegnskap (1500-tallet-ca. 1810) Disse regnskapene er noen av de viktigste kildene til kunnskap om forholdene i Norge på 1600- og 1700-tallet. Særlig etterspurt er skattemanntallene med navn på gårder og brukere utviklingen 1850-2004 På 1800­tallet var Norge et jordbruksland og helt avhengig av matforsyning fra eget jordbruk. Dårlig utbytte kunne føre til un­ derernæring og nedsatt motstandskraft, og i byene var fattigdom utbredt. Dødsfall for­ årsaket av infeksjonssykdommer, særlig tu­ berkulose, dominerte blant dødsårsakene

Spania på 1600-tallet. Foto: Wikimedia Commons. Felipe III av Spania Samfunnet ble styrt av aristokratiske og religiøse verdier, som hindret den økonomiske utviklingen i samfunnet og fordelingen av rikdommen blant folket. Gatene i spanske byer var fulle av tiggere og småkjeltringer (pícaros) Plutselig uventet spedbarnsdød, utvikling i perioden 1967 til 1991. Kilde: Irgens, 1995) Trykk på figur for større versjon. Figur 3 - Folkehelse i Norge 1814-2014 . Hjerte- og karsykdommer overtar mot slutten av 1900-tallet. Mot slutten av 1900-tallet er sykdomspanoramaet preget av kroniske sykdommer. Hjerte- og karsykdommene dominerer Norske mark - folkets mynter på 1600-tallet! Ikke alle er like kjent med at vi har hatt mark som valuta i Norge. På 1600-tallet var det tre myntbenevnelser i Norge; skilling, mark og speciedaler. Inndelingen var slik at 1 speciedaler = 6 mark, og 1 mark = 16 skilling. Dette medførte at: 1 speciedaler tilsvarte 96 skilling 1600-tallet. 1600-tallet kalles ortodoksiens tid eller rett lære-tid. Det var en veldig streng tid da det bare var Bibelen som kunne fortelle hva som var rett - ikke tradisjonen, fornuften eller følelsene. Prestene var opptatt av å utforme den lutherske læren slik at folk forsto den og fulgte den

Norge i høymiddelalderen - Store norske leksiko

Utviklingen av 1600-tallets hvalfangst i Arktis Vedlegg Figur 1. Abraham Speeck, 1634. Dansk hvalfangststasjon Kilde: Skokloster slott museum, Sverige Kunsthistoriske perioder er de historiske stilperiodene det er naturlig å inndele kunsthistorien inn i. Periodene er en klassifisering av stiltrekk i forhold til historien. Begrepet er beslektet og ofte identisk med begrepet stilart som siden det nittende århundre er brukt i de forskjellige teoriene om kunstens utvikling. Periodebegrepet er tett knyttet til kunsthistorien og selv om det er. Legevitenskap er læren om hvordan sykdommer oppstår, påvises, forebygges og behandles. Ved universitetene blir fagområdet oftest benevnt medisin. Legevitenskapen utgjør det vitenskapelige grunnlaget for legers virksomhet. Begrepet har likevel en videre betydning ved at det også ofte benyttes allment om det vitenskapelige grunnlaget for forebygging og helbredelse av sykdom Avisene utviklet seg til det offentlige på 1700-tallet og etter det, har avisene bare utviklet seg. Den første avisen som ble publisert med Gutenbers boktrykker kunst var Relations i Tyskland. Denne avisen ble puplisert i starten av 1600-tallet. I Norge kom den første avisen ut i 1763 og den het Norske intelligenz - Seddeler

Historie Vg2 og Vg3 - Renessansen - oppgangstid i Europa

Kobber-forekomstene i Trøndelag ble drevet fra begynnelsen av 1600-tallet. Kvikne kobberverk startet år 1630, som et av landets første kobberverk av noen betydning.Senere kom det kobberverk på Røros Kobberverk i 1644, Løkken Verk i 1652, Selbu i 1713 og Folldal gruver i 1741.. Den første effektive masovn ble reist ved Bærums Verk i 1622.Masovnen var den utløsende teknologiske faktor. Kapittel 1. Innledning Fra de siste tiårene av 1600-tallet og inn i de første tiårene av 1800-tallet var Norge preget av en markant økonomisk utvikling, selv om det også var tilbakeslag Håret gjør en uttalelse om hvordan du ser deg selv. Til slutten av 1900 tallet varierte stiler gjennom historien med sosial klasse, alder, etnisitet, rase, genetikk og selv karriere. Hår gjennom tidene skaper et fascinerende bilde og viser utviklingen stilene vi velger i dag. 1. oldtidens Egypt 4000-300B Fra 1600-tallet ble Skien en viktig utskipingshavn for trelast som ble fløtet ned Skienselva. I den forbindelse vokste ladestedene Porsgrunn, Brevik og Langesund fram. På 1700-tallet vokste ladestedene på bekostning av Skien, men byen klarte å ta seg opp igjen

medisinsk historie - Store medisinske leksiko

Innen utgangen av 1100-tallet var Kirken fast etablert i Norge, Store deler av dette krongodset ble siden solgt til borgere og embetsmenn da staten trengte penger på 1600-tallet. var en viktig tekst for den kirkelige utvikling i dobbeltmonarkiet Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Arkivverkets samfunnsoppdrag er å sikre samfunnets behov for å bevare, gjøre tilgjengelig og formidle arkiver som er avlevert til eller deponert i etaten. Samfunnsoppdraget omfatter også å fastsette krav og standarder, veilede og føre tilsyn med offentlige arkiv, samt oversikt og samordning av.

Forventet levealder i Norge 1846 - 2016. Kilde: Human Mortality Database, SSB-tall for 2015-16. Dødeligheten har sunket i alle aldersgrupper. Forventet levealder er bestemt av dødeligheten ved alle aldre. Når levealderen tidlig på 1900-tallet var så mye lavere enn i dag, skyldes det i særlig grad høyere spedbarnsdødelighet Denne oppgaven innholder en tekst om det norske skriftspråket på 1600-tallet. Her får man et innblikk i hvorfor dansk for det meste dominerer og påvirker spr..

Utviklingen av bilen går helt tilbake til 1600-tallet Den aller første selvdrevne kjøretøyer ble drevet av dampmaskiner, og etter denne definisjonen, Nicolas Joseph Cugnot i Frankrike bygde den første bilen i 1769 - anerkjent av den britiske Royal Automobile Club og Automobile Club de France som den første Det som der står, kan nok også gjelde for 1600-tallet. 3. På 1500-tallet var talespråket i Norge norsk, og utviklingen av det «moderne system av dialekter» som vi kjenner fra 1800-tallet, var godt i gang. Man regner med at det ble etablert i løpet av 1600-tallet. Det mer normaliserte norske talespråket utviklet seg på 1700-tallet

Europas historie - Store norske leksiko

 1. På 1600-tallet dukket det imidlertid opp i flere store europeiske land store anstalter under forskjellige navn som generelle hospitaler (Frankrike), tukthus normperspektiv med som forklaringsmodeller for utviklingen av fengselsanstaltene på 1600-tallet
 2. Avisens utvikling. De første avisene. Første fotografi. Partiaviser og avisendøden. Telegrafen. Boktrykkerkunsten. Nettkart. Avisens rolle i dagens samfunn. Avisen har forandret seg utrolig mye siden 1600-tallet. Det var da de første avisene kom ut. I dagens samfunn leserer flere mennesker nettaviser enn trykkete aviser
 3. Fra å ha vært en betydelig sjøfartsby på 15- og begynnelsen av 1600-tallet, ble innbygerne mer og mer leverandører av tjenester til de militære etter festningens anleggelse i 1660-årene. Småkjøpmenn, høkere og brennevinstappere var det mange av. Etterhvert ble byens sentrum flyttet fra østsiden til vestsiden av Glomma
 4. På 1860-tallet satte Japan i gang omfattende samfunnsendringer mot det adelige militærstyret i landet som hadde eksistert siden 1600-tallet. Disse samfunnsendringene skjøt fart etter at samuraiene gjorde opprør mot militærregjeringen i 1868, og mange nye reformer ble innført under det som ble kalt Meiji-restaurasjonen, meiji betyr opplyst styre
 5. Fra 2012 til 2013 økte forventet levealder ved fødselen med 0,2 år for begge kjønn. Dermed kan gutt født i 2013 regne med å bli 79,7 år og en jente 83,6 år

psykologiens historie - Store norske leksiko

Nevner noen middelalder, er det gjerne bildet av rustningskledde ridderne som først dukker opp i hodet. Bildet er imidlertid langt fra ensartet. Noen ser ganske sikker for seg 1200-tallets brynjekledde ryttere, mens andre tenker på menn fra 1400-tallet kledd i metallplater formet etter kroppen. Begge kjennetegner tidsperioden vi i ettertid har døpt middelalder som vare 1700-tallet går gjerne under betegnelsen opplysningstiden. Retningen kjennetegnes av troen på fornuften og ideen om at lærdom og kunnskap skal ut til folket. Man la barokkens strenge gudstro bak seg Utviklingspsykologi er studiet av mennesker gjennom alle sine stadier av livet. Det ser på hvordan kognisjon utvikler seg og hvordan atferd endres over tid. Vi tror den beste måten å forstå det uten å bli forvirret på er å se på de seks viktigste teoriene om utvikling Offisielt nettsted for Trondheim. Historie. Personer som har hatt betydning for Trondheims miljø, utvikling og historie

Det var Irland som ganske fort ble en av de største potet produsentene og forbrukere av poteter tidlig på 1600 tallet. I Norge Til Norge kom poteten i midten av 1700 tallet og ble også her lite brukt til å begynne med. Det var da embetsmenn og prester som gikk i front og oppfordret til potetdyrking og bruk i kostholdet KronikkDette er et debattinnlegg.Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. St. Josephs hospital i Fredrikstad står i disse dager foran en stor og omfattende renovering.Bygningene har huset sykehusdrift i nærmere 100 år, og hospitalets historie strekker seg enda lenger tilbake

Fra slutten av 1700-tallet kom stadig flere kornmagasiner til rundt om i Norge. Disse var ment å skulle sikre tilgangen på korn i bygdene. Her er storstabburet i Lom i Gudbrandsdalen. det ble bygget rundt 1613 og fungerte senere som kornmagasin. Fotografiet er tatt i 1916. Foto: Hans H. Lie/Maihaugen/CC PDM Den demografiske overgange Men viktigere for utviklingen av vitenskap og teknologi var at folk kunne komme dit og lære. Også hospitaler og astronomiske observatorier ble finansiert av sultanene. Her utviklet medisin, astronomi og teknologi seg over hele riket. Galileo Galilei opplevde noe av den samme grensesettingen i møtet med den katolske kirken på 1600-tallet

Video: Norsk forsvarshistorie - Wikipedi

Kristendommen og samisk kirkehistorie før 1600-tallet; Kristendommen og samisk kirkehistorie fra 1600 og utover 1700-tallet; I disse iakttakelsene og vurderingene fra tiden rundt begynnelsen av 1900-tallet finner man altså en gjennomgående oppfatning om at den norske, Design og utvikling av Headspin. Barokken (ca 1600 til ca 1750) - sentrale stiltrekk. Begrepet barokk var opprinnelig et uttrykk innenfor arkitektur og har etterhvert også blitt brukt om musikk fra perioden fra ca 1600 til ca 1750, perioden mellom renessansen og wienerklassisismen Sammen med CODE Arkitektur og InBy skal den opprinnelige låven som brant ned i brannen på 1950 tallet, rekonstrueres som en boliglåve. Woxen gård er med sine aner tilbake til 1647, en av Oslos historiske ikoner. Med moderne arkitektur og løsninger bak et historisk låveskall, og innenfor låvens grammatikk, skal fantastiske boliger skapes På 1700-tallet kom slagordet Tilbake til naturen fra den franske filosofen Jacques Rousseau. Han mente at menneskene hadde fjernet seg fra naturen og måtte finne veien tilbake. Naturen skulle være en del av samfunnet for utviklingen av kunst og kulturen, og menneskene skulle beherske naturen På 1600-tallet var Venezia det naturlige sentrum for utvikling av opera i Italia. Men ved århundreskiftet skjedde det interessante ting i Napoli som fikk stor betydning for den videre.

Frankrikes historie (1300-1789) - Store norske leksiko

 1. prestegård) er i ikke omtalt i skrifter før 1600-tallet, men det har bodd folk på stedet før den tid. Eiendommen har en stor kulturhistorisk verdi for utvikling av området fra 1600- tallet og frem til ca. 1900 og etter det som prestegård (se verneplan for eiendommen). Etter ca. 1950 ble deler av eiendommen omgjort til idrettsanlegg og hage
 2. Dronningens gate 15 - departementsgården. På denne adressen lå Katedralskolen. Huset ble oppført tidlig på 1600-tallet, gitt til Katedralskolen i 1718 og kraftig ombygd i årene 1799-1800
 3. Bondalssmia (1800-tallet) Borgestua (1584) Brannbilen (1917) Breviksbutikken (ca. 1800) Brustua (Middelalder) Haugjordlåven (1600) Holtastua (1700-tallet) Kirkegården; Kirkesamlingen og Dødens time; Kleivbutikken (1800-tallet) Lekestua (1860), Gråten i Skien; Lynnevikstua (1800) Lysthus, Kjellestad (1800-tallet) Minnestøtte, Klosterøy
 4. med å spille golf allerede på 1200-tallet. I Skottland forteller historien at golfspillet ble etablert tidlig på 1400-tallet. I 1457 ble nemlig alt golfspill forbudt av kong James II, da soldatene spilte så mye golf at de ikke fikk trent nok armbrøstskyting. Sporten opplevde en utvikling på 1500- og 1600-tallet
 5. 1600-tallet. 1700-tallet. 1800 til 1870. Utviklingen av det norske språket de siste tiårene. Sammensatte tekster fra tv, film og Internett. Tekster. 1700-tallet Alt bør strebe mot fornuften Av Nicolas Boileau (1636-1711) Oppgaver
 6. Fra 1600-tallet fikk europeerne tilgang på billig indisk bomull og dermed tok importen og bruken av bomullstøyer av. Mektige ullprodusenter forsøkte forgjeves å demme opp for utviklingen, men måtte innse at bomullen var kommet for å bli. Den var lettere å farge, det var slitesterkt og lot seg lett vaske

Historie Vg2 og Vg3 - Eneveldet og andre styreformer i

Tiden mellom slutten av 1600-tallet og år 1800 blir kalt opplysningstiden i Europa og Nord-Amerika. Naturvitenskapene var i utvikling, og menneskets fornuft ble satt i høysetet. Opplysningstidens tenkere var utviklingsoptimister som mente at mennesket ved hjelp av kunnskap ville skape en bedre verden Og selv da var det langt igjen. Det tok tid å tolerere null som et ordentlig tall. - Tallet null møtte mye motstand i Europa, og det ble ikke snakk om omfattende bruk før på 1600-tallet, skriver Inger Christin Borge på Matematikk.org. I dag er tallet nesten overalt. - Folk tar null for gitt, sier Marcus du Sautoy På 1600-tallet og framover fant det derfor sted en viktig utvikling mot en sterkere statsmakt mot Europa. Period: 1618 to 1648. Trettiårskrigen På 1600-tallet brøt det derfor ut nye strider. Den mest blodige var trettiårskrigen (1618-1648)

Historie vg 2 og 3: 6: Styreformer i Europ

 1. Utviklingen i naturvitenskapen utover på 1600- og 1700-tallet ga grunnlag for denne forståelsen. Hjertet, som tidligere av mange var sett på som «sjelens bolig», ble nå beskrevet som det det var: en sentral del av blodomløpet. Men om mekanismen slik ga et utgangspunkt for.
 2. De senere års utvikling av landsdekkende konsern er et strategisk viktig grap for å tilpasse seg utviklingen i markedet og sikre bøndene fortsatt konkurransekraft. Strukturell revolusjon. Landbruket som sådan har gått gjennom betydelige strukturelle endringer fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag
 3. Historisk utvikling. Den norske kommunestrukturen opp gjennom tidene (1837 - 2013) Med unntak av enkelte grensejusteringer skjedde det lite med kommunestrukturen mellom delingene på slutten av 70-tallet og frem til 1988. I 1984 ble det første Buvik-utvalget oppnevnt
 4. 4 Den underliggende utviklingen, eller trenden, er identifisert ved å bruke et HP-filter, med λ= 1600 på årstall. HP-filtret finner trenden ved en mekanisk føy- ning av en kurve gjennom de faktiske observasjonene. λ gir avveiningen mellom å føye observasjonene best mulig og ha en rettest mulig trend
 5. ans, mistet landet sin posisjon som førende for.
 6. Utvikling. Med de sentrale byggene rådhus og ungdomsskole på plass, ble messehagel fra 1755 og 1800-tallet, to alterstaker fra 1600-tallet, lysestake fra 1600-tallet, 2 lysekroner fra 1600 og 1700-tallet, alterkrusifiks fra 1700-tallet, skip fra 1600 eller 1700-tallet, vinmugge, dåpsmugge og fat fra 1878..
 7. erte Aristoteles sin teori. Han mente at det ikke fantes noe tomt rom, men at verdensrommet var bygd opp av et femte element: eteren

Europas historie - Wikipedi

 1. st frie i landet. De store merkesteinene finner vi i bypriviIegienel 1662 og sagbruksprivilegiene 1688
 2. Utvikling Sermonell patrontaske ( kartusj ) for Dronningens livgarde til hest Patrontasker ble innført i stedet for bandolærer med løsthengende kruttflasker på midten av 1600-tallet og var standardutrustning for musketerer . [3
 3. Fra begynnelsen av 1600-tallet stammer også konvensjonene med at x, y, og z betegner ukjente, mens a, b, og c ble brukt for å betegne kjente størrelser. For det andre kom man ved bruk av formlene for røttene i tredjegradsligningen ikke utenom å ta kvadratroten av et negativt tall selv om svaret ble et naturlig tall
 4. 1600 -1700 •Stavern 1677 Uthavner og handelssteder befestet etter 1648 •Borregaard sent 1600-tall Gruvedrift •Kongsberg1623 1400 1300 Vekst. Eksporten øker, Danskekongene befester sin posisjon ved økt kontroll over de store byenes utvikling. Nord-•Egersund •Flekkefjord •Grimstad Kongsberg 1623 •Røros 1644 1200 1100 Norge.
 5. Skogbruk i Trøndelag 1500-1850. I lange tider har utnyttelsen av skogen vært viktig blant annet for å bygge hus og til brensel. På 1500-tallet begynte en storstilt eksport av tømmer fra Norge, og i løpet av 1800-tallet fikk vi en oppblomstring av industri knyttet til treforedling

Politisk utvikling i Europa Klikk på tallet der du vil begynne. Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Hvis du står fast, kan du klikke på Hjelp. Ledende fransk politiker på 1600-tallet: 28. Opprettet russisk stat i 1480: 29. Ble slått av Peter den store i 1709: 30 1600-tallet. De første sannsynlighetsberegningene ser dagens lys. 1700-tallet. Newton lager en historisk uovertruffen kobling mellom matematikk og naturfag, og gjør matematikken til et redskap for å beskrive naturen. 1800-tallet. Matematikere står bak ideen om den første regnemaskinen Flere tusen norske kvinner utvandret til Amsterdam på 1600-tallet. Mange av dem var kriminelle og prostituerte. I ukas podcast hører du historiene deres gjennom gamle rettsprotokoller

1400 - 1600. 1600-tallet. 1700-tallet. 1800 til 1870. Da nordmenn ble norske. Tekstforståelse. Utviklingen av det norske språket de siste tiårene. Sammensatte tekster fra tv, film og Internett. Tekster. 1600-tallet . Peterskirken i Roma (Alinari Archives/Corbis Blomstringstid Mot slutten av 1600-tallet begynte de borgerlige jordeierne å selge jorden til bønder, som så langt bare hadde leid den som leilendinger. Samtidig oppsto nye næringer på landsbygda i Norge. Trelastindustrien og bergverkene blomstret på 1600-tallet, og folk på bygdene kunne skaffe seg arbeid og inntekter utover det jorden ga. Fiske ble også en effektiv næringsvei. Tidslinje om utvikling av atombegrepet Timeline created by EmilieNormanHjorth. In Uncategorized-400 BCE. oppsto kjemi som vitenskap og profesjon først på 1600-tallet. Kjemikere som Robert Boyle (1627-1691), Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) og John Dalton (1766-1844) er viktige kjemikere fra denne perioden

1500 - 1700. Utviklingen innen samisk næringsliv. Fra jakt- og fangstsamfunn til større grad av spesialisering - reindriftsnomadisme, fiske, jordbruk, båtbygging - men fortsatt stor grad av kombinasjoner; Religion, kirke og misjon. 1600-tallet. I forbindelse med hekseprosessene blir også samer brent på bålet; 1700-tallet I andre halvdel av 1600-tallet ble Novgorod bosatt av migranter fra Valdai, Tikhvin og andre omkringliggende byer. I det XVIII århundre, med begynnelsen av byggingen av St. Petersburg, mistet Novgorod endelig sin kommersielle og økonomiske betydning. På slutten av 1700-tallet begynte perestroika av Novgorod i henhold til den generelle planen Vi har valgt å ta for oss kvinnenes situasjon i det norske samfunnet på 1800-tallet. Elin har fordypet seg i kvinnens sosiale forskjeller og de ulike klassene. Hun nevner ulikheter på rike og fattige, de ulike arbeidsmulighetene som de hadde, og om karens jul (Amalie Skram). Mens Jannicke har skrevet om kvinnenes posisjon i samfunne Kriminalitetshistorie bringer oss til skjæringspunktet mellom kultur, kjønnsforskjeller, sosiale forhold og politisk makt. Emnet handler om hvordan kriminalitetsmønsteret i Norge endret seg mellom reformasjonstida og det tidlige eneveldet. 1500- og 1600-tallet var en brytningstid hvor den gamle, norske bondekulturen ble satt under press av en framvoksende dansk maktstat På 1600-tallet økte betydningen av skogene i Trøndelag for eksport. De første områdene hvor sagbrukene fikk betydning var på Fosen og i områdene lengst sør og vest i Trøndelag. Først senere ble skogene i Nord-Trøndelag viktige. De beste skogene her var i Namdalen, i Snåsa, Beitstad, Stod og Sparbu

Tunsbergshus var Norges største borganlegg. Byen og borgen har nasjonal verneverdi, dette bør brukes i videre utvikling. Utover 1500 og 1600 tallet får Tønsberg et økonomisk oppsving og sakte med sikkert vokser den nye byen frem, med opprettelsen av Jarlsberg Grevskap i 1673 og i 1684 får byen formaliserte rettigheter som kjøpstad Allerede midt på 1600-tallet ble området befestet. Miljøet har derfor et sammensatt preg og representerer Oscarsborgs utvikling gjennom omlag 150 år. Store endringer skjedde i perioden frem mot unionsoppløsningen og i sammenheng med bombingen 9. april 1940

På slutten av 1600- og begynnelsen av 1700-tallet var det en stor overgang fra leilendingsgårder til selveiergårder. Blant annet ble det solgt ut mye krongods, som etter hvert endte opp som selveiergods. Det var også en tendens utover 1600-tallet at gårdparter ble kjøpt opp, slik at gårdbrukere Furuskogene på Vestlandet ble på 1600-tallet sterkt redusert som følge av trelasteksporten til Skottland, England og Holland. En sterk befolkningsvekst, hard beitebruk, intensiv hogstføring og generelt lite kunnskap om skogskjøtsel og skogens verdi, førte til enda større skogressursmangel i kyst-og fjordstrøk mot slutten av 1800-tallet

Instrumentalmusikk. Begrepet canzone ble på 1500- og 1600-tallet også brukt om musikk for klaviaturinstrumenter og for ensemblemusikk. Utviklingen startet med franske chansons og formen er lett og munter med veksling mellom polyfone og homofone partier. Klaviaturformen er vanligvis tematisk homogen og peker frem mot fugen; så tidlig på 1600-tallet brukte man i Tyskland canzone og fuge. Dette er en semesteroppgave som teller 70% av eksamenskarakteren i emnet. Oppgaveteksten er: «Vis først hvordan lensvesenet og rettssystemet utviklet seg i Norge på 1500- og 1600-tallet. Drøft deretter i hvilken grad denne utviklingen fikk betydning for forholdet mellom folk og stat, og for de endringene som fant sted innen kriminalitet» Ytterligere utvikling som fant sted i 1500s når noen av disse Lin sheaths var fuktet i en løsning av salt og urter som er ment å tjene som en spermicide. Dette vil forbedre mot infeksjon samt øke den kondom effektivitet som en contraceptive enhet. ** Kondom utviklingen på 1600- og 1700-tallet * Et annerledes undervisningsspill. Undervisningspillet Privilegert handler om økonomisk utviklingen i Norge fra sent 1600-tall til tidlig på 1800-tallet, og i et større perspektiv også grunnleggende økonomiske prosesser.Deltagerne spiller bønder, kjøpmenn, redere og funksjonærer som på ulike måter deltok i trelastnæringen eller fiskeeksporten Det vil i så fall ikke bli første gang det gjøres båtfunn i Bjørvika. Under byggingen av Barcode-rekken ble det funnet ikke mindre enn 15 skipsvrak fra 1500- og 1600-tallet, et bryggeanlegg, samt flere tusen gjenstandsdeler, blant annet keramikk og krittpiper. Det ble også funnet båter i grunnen under Operaen, senketunnelen og Operahotellet

Gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklingen. 1850 = 7,5% av befolkningen stemmerett. helt siden 1600-tallet - 90 % var bønder 1500- og 1600-tallet Siv Rasmussen Dette foredraget bygger på en undersøkelse vedrørende bruk og endring i bruk av personnavn blant den samiske befolkningen i det nordligste Norge, Sverige og Finland i tidlig nytid, slik det kommer frem i skriftlige kilder. Undersøkelsen er en del av mitt doktorgradsprosjekt i historie, kalt Møte 1500-1600-tallet, er en systematisk undersøkelse med et nasjonalt perspektiv. Ellen Janette Alm har gjort en komparativ undersøkelse i hovedoppgaven Statens rolle i trolldomsprosessene i Danmark og Norge på 1500- og 1600-tallet.8 Lars Petter Marthinsen masteroppgave er en kjønnstudie om de norske trolldomsprosessene med fokus på menn.

Dette er klassikeren innen filosofihistorie, som har loset utallige studenter fram til eksamen. Boka kan brukes ved alle universiteter. Bind 2 tar for seg utviklingen fra 1600-tallet til i dag. Utgave: 1 utg., Språk: Norsk (Bokmål), Sidetall: 418, ISBN: 9788205146655, Vekt: 812 g, Forlag: Gyldendal, Innbinding: Heftet, Utgitt: 198 Det som bestemmer utviklingen av folketallet i et område er fødselstall, dødstall og inn- og utflytting. På 1800-tallet holdt fødselstallene seg noenlunde stabile. Siden folketallet økte sterkt i denne perioden, må det altså ha vært noe annet som påvirket veksten Hvordan så 1600-tallets hester ut sør i landet? Når man skal velge hester til et spill, så er det mange forhold som må vektlegges. Uddaspillet ønsker å finne hester som gir et tidsriktig bilde av hestene i regionen på 1600-tallet

 • Vet concept dog sana.
 • Lærings taksonomi.
 • Star trek vi.
 • The tell tale heart virginia.
 • Enstens diamant.
 • Virkningsgrad fysikk.
 • Arctic fox wrath.
 • Lett å være rebell i kjellerleiligheten din budskap.
 • Pentagon geometri.
 • Sandefjord open resultater 2018.
 • Snook låtar.
 • Allgemeiner anzeiger gera.
 • Soir d'algerie.
 • Hpv smitte fast partner.
 • Vorderhaus freiburg parken.
 • Makromolekyler i cellemembranen.
 • Clash of clans hero cost.
 • Utvendig hovedstengeventil.
 • Alamode lucky.
 • Dålig blodcirkulation i hjärnan.
 • Hva betyr lydhør.
 • Oa sport no.
 • Golden retriever züchter wesel.
 • Mash bredgade copenhagen.
 • 100 gram karbohydrater om dagen.
 • Norska vs svenska språket.
 • Hur fungerar comviq kontantkort.
 • Ikea sofatrekk.
 • Levendevekt slaktevekt lam.
 • Stirnlappenbasilisk weibchen.
 • Ebay kjøp blogg.
 • Wilder mann meersburg tanzen.
 • The north face nuptse women's.
 • Klør på albuen.
 • Heavens gate website.
 • Cati frati are simona halep.
 • Test sony tv.
 • Gebraucht küchen wuppertal.
 • Köningsberg.
 • Sosial kompetanse psykologi 2.
 • Norrøn saga bøker.