Home

Straffelovens 229

Loven er opphevet ved lov 20 mai 2005 nr. 28, som endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 (ikr. 1 okt 2015). Lovens tittel endret ved lov 23 jan 1998 nr. 9 (korttittel tilføyd). - Se lover 13 des 1946 nr. 14, 28 mai 2010 nr. 16. - Jf. tidligere NL 6 bok, forordning 4 mars 1690, 6 feb 1694, 21 sep 1695, 16 okt 1697, 22 okt 1701 (jf. anordn. 24 jan 1710 og 12 feb 1745, reskript 8 aug 1738 og 23. § 229. Når påtalemyndigheten antar at det er foretatt en straffbar handling, og påtale krever begjæring fra særskilt myndighet, skal den straks bringe... § 230. Politiet kan la oppta forklaring av mistenkte, vitner og sakkyndige, men kan ikke pålegge noen å gi forklaring Legemsbeskadigelse er en forbrytelse som etter den norske Almindelig borgerlig Straffelov går ut på å skade en person på legeme eller helbred, eller hensette vedkommende i avmakt, bevisstløshet eller lignende tilstand, se nærmere § 229

Bordel - Wikipedia, den frie encyklopædi

Straf efter §§ 228 og 229 kommer ikke til Anvendelse, naar Handlingen er foretaget med nogen, som deri har samtykket. § 236. Den, som medvirker til, at nogen berøver sig selv Livet eller tilføier sig betydelig Skade paa Legeme eller Helbred, straffes som. - Jf. tidligere Almindelig borgerlig Straffelov 22 mai 1902 nr. 10. - Se lov 28 mai 2010 nr. 16.Jf. NL 6 bok, forordning 4 mars 1690, 6 feb 1694, 21 sep 1695, 16 okt 1697, 22 okt 1701 (jf. anordn. 24 jan 1710 og 12 feb 1745, reskript 8 aug 1738 og 23 sep 1763, instrukser 9 des 1746 og 5 juni 1776), 8 okt 1725, 17 mars 1741, 7 feb 1749, 20 nov 1750, 5 feb 1751, 23 feb 1752, 18 des 1767, 27. §§ 254, 431 og 436 - Straffelovens bestemmelser om redaktøransvar i forhold til kringkasting §§ 48, 402 og 403 - Justering av AS Oslo Sporveiers befordringsvedtekter - «trikkesniking» Justis- og beredskapsdepartemente Kapittel 23. Vern av folkehelsen og det ytre miljø. § 236. Ulovlig utbredelse mv. av grove voldsskildringer. Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt utgir eller frembyr til salg eller leie eller på annen måte søker å utbre film, videogram eller lignende, der grove voldsskildringer på utilbørlig måte er brukt som underholdning

Någjeldende straffelov er av 20. mai 2005, men trådte først i kraft 1. oktober 2015 etter en lengre implementeringsprosess. Straffeloven er ment å regulere adferd, og er underkastet krav til klarhet og forutberegnelighet for å kunne brukes mot mennesker og foretak. Straffeloven bygger på menneskerettighetene slik de kommer til uttrykk i FNs menneskerettserklæring og Den Europeiske. På torsdag får Norge en ny straffelov. Her er fire av de viktigste endringene, pluss to endringer som høyesterettsdommer Magnus Matningsdal mener er «galimatias» Straffeloven § 282 omhandler mishandling i nære relasjoner. Første ledd oppstiller fem ulike kategorier av handlingsalternativ som kan kvalifisere til mishandling i nære relasjoner. Krenkelsen må være alvorlig eller gjentatt, samt rettet mot en av persongruppene i bokstav a) til e). Kjennes gjerningspersonen skyldig etter første ledd bokstav b), pålegger andre ledd retten til å. Straffelovens § 229 lyder: «Den, som skader en anden paa Legeme eller Helbred eller hensetter nogen i Afmagt, Bevidstløshed eller lignende Tilstand, eller som medvirker hertil,. Politiet har i dag siktet en mindreårig gutt etter straffelovens paragraf 229, voldtekt av barn under 14 år. Det melder politiet i en pressemelding søndag ettermiddag. - Politiet har.

Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) - Lovdat

 1. delig borgerlig Straffelov fra 1902.. Arbeidet med å skrive loven ble startet av Justisdepartementet i 1978. Loven ble sanksjonert 20. mai 2005, men lovens andre del med straffebudene var ikke på plass før i 2009. Deretter tok det seks år før loven trådte i kraft
 2. Straffeloven § 299 § 299 Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, som, uden at betingelserne for at anvende § 280 foreligger, i et formueanliggende, som det påhviler den pågældende at varetage for en anden, ved tilsidesættelse af sin pligt påfører denne et betydeligt formuetab, som ikke erstattes inden dom i første instans
 3. Det foreslås at ophæve bestemmelserne om »passivt« alfonseri i straffelovens § 229, stk. 3-5. Ophævelsen indebærer navnlig, at det ikke er forbundet. (straffeloven § 231). Helsepersonellet må derfor, innenfor rammen av taushetsplikten, kunne kvitte seg med narkotika. Dette også for å unngå at stoffet kommer

Straffeloven § 22 definerer hva «forsett» er. Bestemmelsen er ny i forhold til straffeloven av 1902, men er ment å videreføre innholdet i skyldformen slik den var utviklet i rettspraksis og juridisk teori. Gjeldende rett er derfor den samme som før vedtakelsen. Straffeloven § 22 Forsett foreligger når noen begår en handling som dekke gjerningsbeskrivelsen Les mer Les me En mindreårig gutt er siktet etter straffelovens paragraf 229, for voldtekt av barn under 14 år, melder politiet. Fredag ble ei seks år gammel jente voldtatt på vei hjem fra Breidablikk skole. Retorsjon er et begrep du kan møte på i forbindelse med legemsfornærmelse etter straffeloven § 228. Begrepet betegner når handlingen allerede er gjengjeld Politiet har i dag siktet en mindreårig gutt etter straffelovens paragraf 229, voldtekt av barn under 14 år, etter voldtekten av ei mindreårig jente i Trondheim fredag. Det melder politiet i en. I Straffelovens § 228 og 229 forklares hva som regnes som vold. Den sier også at straffen kan variere fra bøter til fengsel i inntil åtte år, alt avhengig av hvor grov volden er og hvilke føler det får for den som er utsatt for det. For spesielt alvorlige tilfeller kan det bli høyere straff. Dette er også regulert i straffelovens.

Lov om rettergangsmåten i straffesaker

Forgiftning, Krim | Mor siktet for å ha forgiftet sønn

Legemsbeskadigelse - Wikipedi

Straffeloven § 226 § 226 Den, der optager pornografiske fotografier, film el.lign. af en person under 18 år med forsæt til at sælge eller på anden måde udbrede materialet, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år Straffeloven § 222 § 222 Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år, medmindre forholdet er omfattet af § 216, stk. 2.; Stk. 2

Straffelovens forløper var kriminalloven av 1842 og før dette fantes strafferettslig lovverk i Christian Vs Norske Lov fra 1687. Nytt i Straffeloven 2005 . Nytt i straffeloven av 2005 er blant annet Et klarere og mer forståelig språk og klarere begrepsbruk. En klar oppdeling av straffebudene med hensyn til overtredelsens grovhet Romsås-drapet blir omtalt som Norges første interne oppgjør mellom pakistanske gjenger. Medlemmer av «Young Guns» gikk til angrep på et medlem av den rivaliserende gjengen «Killers». Den 23 år gamle Maroof Wilayat ble ved 18-tiden, søndag 20. november 1988, alvorlig mishandlet og knivstukket med døden til følge.Angrepet fant sted på parkeringsplassen ved innkjøringen til. Holger Tou jr. (født 1919 på Byhaugen i Hetland, henrettet 27. januar 1947, Sverresborg festning, Bergen) var politimann, fengselsbetjent og frontkjemper under andre verdenskrig.Han var også torturist.. Holger Tou ble ansatt som reservepolitikonstabel i det ordinære politi i 1940, ble konstabel i september 1942 og politibetjent 1. april 1943 og ble så ansatt som statspolitibetjent 1.

LOV 1902-05-22 nr 10: Almindelig borgerlig Straffelov

 1. Du lurer på hvilke straffereaksjoner du risikerer for legemsbeskadigelse (straffelovens § 229) og for ordensforstyrrelse. Jeg kan bare si noe om hva som er strafferammen i de forskjellige bestemmelsene. Strafferammen vil si hvilken straff som kan gis for det man straffes for
 2. straffelovens §§ 229, jf. § 232. 2.1 Straffelovens anvendelse på forholdene Forsvaren til Ås anførte at det kun var idrettens egne straffebestemmelser som får anvendelse på forholdene som skjedde under ishockeykampen. Dette skulle ifølge forsvareren tilsi at saken måtte avvises for disse forholdene
 3. Guttens far (29) ble i går siktet etter straffelovens §229, første straffalternativ, jamfør §232. Denne siktelsen er uendret, men vurderes fortløpende, opplyser politiadvokat Silje Valstad.
 4. fellelse etter straffelovens § 229, 2, straffalternativ, jfr. § 232. Under hovedforhandlingen i saken ble det fremlagt utskrift av en dom i straffesak mot Jim Holmes som viste at han var funnet skyldig i et forhold begått nyttårsaften 1987. Domsslutningen lød slik: Jim Holmes, født 16.3.1967, dømmes for overtredelse a
 5. Da den kom tilbake til politiet derfra, var den korrigert til en tiltale for overtredelse av straffelovens paragraf 229, tredje straffalternativ. (se faktaboks) Dom etter tredje straffealternativ øker muligheten for en meget lang straff. Fordi 32-åringen tidligere er voldsdømt, kommer også straffelovens § 61 til anvendelse (se faktaboks)

§§ 229-231 (Ophævet) § 232 Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år. Stk. 2 - to forbrytelser mot straffelovens §§ 229 jf 232 (legemskrenkelsene mot Lars Holm og Trine Haug) - en forbrytelse mot straffelovens § 268 første ledd jf § 267 første ledd (ran av Nils Nilsen) - en forbrytelse mot straffelovens § 162 annet ledd jf femte ledd (medvirkning til innførsel av amfetamin) straffelovens § 227 første ledd, straffelovens § 292 jf § 291, alt sammenholdt med straffelovens § 62 til en straff av fengsel i 21 - tjueen - dager. I straffen fragår varetektsfengsel med 24 dager. Fengselsstraffen anses sonet ved utholdt varetektsfengsel. 2. B født 00.00.1982 dømmes for overtredelse av straffelovens § 229 først I disse tilfeller er tiltalepostens nummer anført i parantes. Det er således konsekvent gjennomført at under litr.A er oppført handlinger som i tiltalebeslutningene er henført under straffelovens § 86. Under litr.B. er opført torturtilfeller (straffelovens §§ 228, 229, 231 og 232) og under litr.C tilfeller av drap og drapsforsøk Pracon er tiltalt etter straffelovens § 229 første straffalternativ (inntil fire års fengsel), og § 228 første ledd. 11. De to første flyene skulle leveres i første halvdel av 2013. 12. Den første gangen han blir slått ned er i første klasse på barneskolen. 13.

Lov om straff (straffeloven) - Lovdat

Far (29) er siktet etter straffelovens §229, første straffalternativ, jamfør §232. - Med skjerpende omstendigheter menes at det skjedde ovenfor et forsvarsløst barn, opplyser politiadvokat. Etter den gamle paragraf 229 kunne legemsbeskadigelse som fører til sykdom eller arbeidsudyktighet ut over to uker straffes med inntil seks års fengsel, mens den nye straffelovens § 274 om kroppsskade, har en strafferamme på 10 år. Les mer > Straffeloven 2005 - strl. 2005

En mann ble i forhørsretten dømt etter straffelovens § 229, jfr. § 232. I den forklaring som lå til grunn for dommen, hadde han hevdet at fornærmede hadde slått ham flere ganger og at han var blitt slått halvt i svime. — Domfelte anket, og Høyesteretts kjæremålsutvalg opphevet dommen fordi det ikke forelå uforbeholden tilståelse Saken gjaldt utmåling av straff for en legemsbeskadigelse, jf. straffelovens § 229 annet straffalternativ, særlig spørsmålet om hvilken betydning fornærmedes provokasjon skal tillegges. I tingretten fikk A en betinget fengselsstraff på 60 dager med de to meddommernes stemmer. Fagdommeren fant en ubetinget straff av 45 - 60 dager passende Ved Lillevik herredsretts dom av 2. februar 1998 ble As dømt for overtredelse av straffelovens § 229 første straffalternativ, jf § 232 og § 162 annet ledd, jf tredje ledd. Dommen omfattet også en overtredelse av straffelovens § 257, jf § 258

«Rus og vold: Skiller voldsutøvere som ruser seg på alkohol fra voldsutøvere som inntar sentralstimulerende midler?»: En empirisk studie av et utvalg voldsforbrytere dømt etter straffelovens § 229 OSLO: VG har gjennomgått høyesterettsdommer etter straffelovens paragraf 229 om legemsbeskadigelse. Den gjennomgangen viser at Høyesterett ikke har tatt stilling til politikernes gjentatte krav om strengere straffer for grove voldssaker Påtalemyndigheten mener faren gjentatte ganger slo sin 3 år gamle sønn på kroppen og i hodet. Det skriver Rana Blad.. Statsadvokatene i Nordland har tatt ut tiltale mot barnefaren i 30-årene fra Nord-Helgeland etter straffelovens §229 3.ledd - legemsbeskadigelse med døden til følge Episoden skjedde under Quartfestivalen natt til 8. juli i fjor, og Thoresen Hværsaagod er tiltalt etter straffelovens paragraf 229. - Låste hode Bent Høie åpner for at nyfødte gutter omskjæres på sykehuset. Å fjerne en kroppsdel på et friskt barn, rammes av straffelovens §229, legemsbeskadigelse. Høie begrunner standpunktet sitt blant annet med at overgrepet er vanlig av religiøse eller kulturelle grunner. Ser han hva han åpner for

Den tiltalte Bjørn Bryn ble kjent skyldig og dømt for overtredelse av straffelovens § 229. første straffealternativ til en straff av fengsel i 90 - nitti - dager. Jentedusjen for åpen scene. Rettssaken som denne saken er basert på ble behandlet i Sarpsborg tingrett faktaAv straffelovens paragraf 229 (legemsbeskadigelse) går det frem at også medvirkning skal straffes.Strafferammen i § 229 for de verste voldstilfellene (betydelig skade eller død) er ti års fengsel.I tilfeller der medvirkningen ikke er av fysisk art, er det psykisk medvirkning retten må bedømme.Johs A ble domfelt i tingretten til 180 timers samfunnsstraff, idet den forsettlige legemsbeskadigelsen ble nedsubsumert til uaktsom legemsbeskadigelse, jf. straffelovens § 237. Påtalemyndighetens bevisanke på dette punktet vant frem i lagmannsretten, som subsumerte forholdet under § 229 annet straffalternativ jf. § 232 Straffelovens kapittel 1 omhandler straffelovens virkeområde. Paragraf 29 ramser opp de primære strafferettslige reaksjonene som er definert i de neste kapitlene 6-10. Paragraf 30 viser til de mer sekundære, Straffeloven § 211 med lovkommentar; Kapittel 2 § 229, stk. 3-5 er ophævet med virkning fra d. 01.07.1999. Hidtidig formulering: Stk. 3. Med fængsel indtil 4 år straffes den mandsperson, som helt eller delvis lader sig underholde af en kvinde, der driver utugt som erhverv. Stk. 4

Kvinnen ble siktet etter straffelovens paragraf 229, som gjelder legemsbeskadigelse og paragraf 232, som blant annet omhandler gift, på et veldig tidlig stadium, opplyser Momyr Straffelovens § 245 vedrører to arter af kvalificeret vold, i hvilke maksimumstraffen for vold forhøjes til 6 års fængsel. § 240, jf. § 5, samt s. 223 Lings er siktet for brudd på straffelovens §240, som er rettet mot «den, som medvirker til, at nogen berøver sig selv livet», Vi er et spesialisert strafferettsfirma, og arbeider nå med å utvikle en kostnadsfri og fritt. — Han er siktet for ett enkeltstående tilfelle av brudd på Straffelovens § 229,1, vet at han har slått et voksent familiemedlem i ansiktet slik at vedkommende måtte sy ett sting, sier Elden til Aftenposten.no. Ifølge forsvareren kan det bli aktuelt med fremstilling for varetektsfengsling i morgen onsdag Voldslovbrudd, eller voldskriminalitet, vil si en voldshandling som er ansett så alvorlig og uønsket av et samfunn at den er ulovlig og straffbar.I dagligtalen er det også disse handlingene som henvises til som vold. En rekke slike handlinger kan imidlertid også betegnes som seksuallovbrudd (f.eks. voldtekt) eller som vinningskriminalitet (f.eks. ran) PÅ TILTALEBENKEN: Utøya-overlevende og AUF-er Adrian Pracon sitter tiltalt for brudd på straffelovens §228 og 229, som er legemsbeskadigelse

Straffeloven - regjeringen

Kvinnen sto tiltalt etter den gamle straffelovens paragraf 229, for å ha skadet en annen «på legeme eller helbred» på en særlig smertevoldende måte eller ved bruk av særlig farlig redskap. I dommen fra lagmannsretten er dette «konvertert» til den nye straffelovens bestemmelse om såkalt grov kroppsskade, paragraf 274 Sannes reagerer imidlertid på at gjerningsmannen først ble tiltalt for drapsforsøk, men at tiltalen ble endret til legemsbeskadigelse med kniv (straffelovens §229). - Det var en beslutning som slo ned som en bombe for meg, onsdag før påske Høgsteretts dom av 4 juli 1946, ble dømt til døden for forbrytelse mot provisorisk anordning av 4. mai 1945 § 3, jfr. § 1, jfr. straffelovens §§ 233, 231, 229 og 228, jfr § 232, alt sammenholdt med straffelovens § 62, jfr. lov nr. 3 av 6. juli 1945, benådes ikke. Straffen blir å fullbyrde (20) Derfor dømte de ham for legemsbeskadigelse med døden til følge, etter det strengeste straffealternativet i den gamle straffelovens paragraf 229. Straffen ble satt til forvaring i åtte år og syv måneder - over fem år mindre enn aktors straffeforslag Han er tiltalt etter straffelovens paragraf 229, legemsbeskadigelse. - En gærning Da VG Nett ringte Thoresen Hværsaagod i morges for å få en kommentar til saken var han ikke særlig lysten på.

Lov om straff (straffeloven) - Kapittel 23

I provokasjonstilfeller er straffelovens § 228 tredje ledd og § 56 sentrale. § 228 gir hjemmel for straffrihet ved provokasjon, og § 56 gir hjemmel for straffereduksjon ved provokasjonstilfeller som for eksempel faller inn under § 229. Lovteksten setter grenser for at det kun er legemsfornærmelse som kan lades straffri etter 5 Straffelovens spesielle del. I det følgende omtales de foreslåtte kapitlene i straffelovens spesielle del hver for seg. Rekkefølgen er fastsatt med tanke på hvilke kapitler som antas å ha størst praktisk betydning, og ikke slik kapitlene er disponert i kapittel 9 · Straffelovens §229 om legemsbeskadigelse. Strøm peker på det som synes å være essensen: politisk er det skapt en slags kulturell unntakstilstand. Barnas ve og vel skyves i bakgrunn for foreldres vilje basert på mangel på kritisk fornuft (Finnmark Dagblad) I tillegg til å møte opp må han også oppfyller eventuelle avtaler som inngås i meglingsmøte, slår Indre Finnmark tingrett fast i dommen. Da rettssaken startet erkjente tiltalte seg ikke skyldig i legemsbeskadigelse, men retten fant det bevist at han skal ha skallet fornærmede like etter klokken seks på morgenkvisten første nyttårsdag i år (VG Nett) Espen Thoresen Hværsaagod (46) erklærte seg ikke skyldig da rettssaken mot ham startet i Kristiansand tingrett tirsdag

Dømt for grov vold

Video: straffeloven - Store norske leksiko

Straffeloven § 286 § 286 Straffen kan stige til fængsel indtil 6 år, når de i §§ 276, 276 a, 281 og 282 nævnte forbrydelser er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening eller under medtagelse af våben eller andet farligt redskab eller middel, eller på grund af de stjålne genstandes betydelige værdi. Tiltalte, en tidligere volds- og narkodømt 32-åring, erkjente i retten i dag skyld for vold gjennom straffelovens paragraf 229 og politivold, straffelovens paragraf 127. - Jeg beklager, og tar den straffen jeg får, åpnet 32-åringen sin forklaring med. Han skal ha tatt kokain inne på et utested før han gikk til angrep på politimannen

Politiet har ifølge P4.no innstilt på å ta ut tiltale etter straffelovens paragraf 229 om legemsbeskadigelse, som har en strafferamme på inntil tre års fengsel FN kritiserer Norge for å kriminalisere HIV- positive, og ber norske myndigheter å fjerne den såkalte HIV-paragrafen i straffeloven - Vi finner skjellig grunn til mistanke om dette og har dermed valgt å sikte ham etter straffelovens paragraf 229 som omhandler legemsbeskadigelse. Hva som eksakt skjedde i saken får nærmere. Fire muslimske menn møter mandag i Oslo tingrett etter det blodige moskéslagsmålet under fredagsbønn i Urtegata på Grønland i mars i fjor

§276. For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det Mannen er tiltalt etter straffelovens § 229 som kan gi en straff på inntil fire års fengsel. Logg inn. Denne uken sto trondheimsmannen tiltalt ved Sør-Trøndelag tingrett, etter straffelovens § 229 om legemsbeskadigelse. I sin forklaring sa 29-åringen at han og samboeren deltok i en familiesammenkomst på Røros, en helg i slutten av mars

Den 10. oktober 1989 var han dømt for overtredelse av straffelovens § 229, 1. straffealternativ til fengsel i 6 måneder, som fellesstraff med dommen av desember 1987, jfr. straffelovens § 54 nr. 3. I den siste fellesdommen fikk han et varetektsfradrag på 119 dager Videre påpeker Bardo at vold i form av legemsfornærmelser (straffelovens §228) og legemsbeskadigelser (Straffelovens § 229 første straffalternativ) burde medtas i barneomsorgsattestene.. Noe som også støttes av barnehagelovutvalget, i NOU 2012: 1 Til barnas beste enige i En empirisk studie av et utvalg voldsforbrytere dømt etter straffelovens § 229. Karina Martine Herfindal PSYPRO- 4100 Høst 2013 Psykologisk institutt Norges Tekniske-Naturvitenskapelige Universitet . Rus og vold: Skiller voldsutøvere som ruser seg på alkohol fr De to mennene er siktet for legemsbeskadigelse etter straffelovens §229. I pressemeldingen fra Sør-Trøndelag politidistrikt forklares det at ting tyder på at mannen har vært utsatt for vold. Lensmann Rune Halvorsen eller etterforskningsleder Roy Hoøen vil foreløpig ikke uttale seg om det er ytre tegn på vold og viser til en foreløpig obdsuksjonsrapport som vil bli ferdig i løpet av. Mannen (23) slo samboeren i ansiktet flere ganger og dro av henne flere påsveisede rastafletter. - Kun legemsfornærmelse, mener retten

Seksuell trakassering straffbart - Restyling av bilen

Her er endringene i den nye straffeloven som du bør vite

vurdering av hvordan straffelovens bestemmelser inngår som forsterkende ledd i avviks- og marginaliseringsprosesser rettet mot sexarbeidere så vel som andre antatte risikogrupper. Vi etterlyser videre refleksjoner rundt det faktum at kriminalisering av prostitusjon og narkotik Ved tiltalebeslutning av 14/2. 1946 og tillegg til denne av 19/4. s. a. er han satt under tiltale etter straffelovens § 86 jfr. prov. anordning av 3/10. 1941 og lov av 6/7. 1945 nr.3, etter straffelovens § 229 jfr. § 232 og etter § 233 jfr. prov. anordning av 22/1. 1942 og lov av 6/7. 1945 nr. 3. Lagmannsretten finner bevist Spesiell strafferett: Johs Andenæs og Anders Bratholm: Spesiell strafferett (3 utg. 1996) kap 6 om straffeloven § 228, 1 og 2 ledd, provokasjon i kap 7, legemsbeskadigelse straffeloven § 229 i kap 8, straffelovens § 232 i kap 9 II. Johs Andenæs, Formuesforbrytelser (6 utg. 1996) kap 3 om straffeloven § 257, i kap 10 ran strl § 267

Politiet på pressekonferanse: - Ikke kommet nærmere noen

Straffeloven § 282

De to som mandag vil bli fremstilt for varetekt i Dalane tingrett er siktet etter straffelovens § 229 for på en særlig smertevoldende måte eller ved brukt av særlig farlig redskap eller under. Etter hundelovens paragraf 2 d skal det forstås som legemsbeskadigelse etter straffelovens paragraf 229. Det betyr at ikke ethvert glefs eller bitt oppfyller vilkåret. For det andre må hunden påtreffes i umiddelbar forbindelse med at den har påført noen skade Straffelovens § 228 og § 229 omhandler legemsfornærmelse og legems-beskadigelse. Straffelovens § 235 bestemmer imidlertid at straff etter § 228 og § 229 ikke kommer til anvendelse dersom legemsfornærmelse eller legems-beskadigelse er foretatt med samtykke fra skadelidte. Det er imidlertid gren-ser for hva den enkelte kan samtykke i Vier imidlertid enige i at disse betraktninger med mindrestyrke gjør seg gjeldendei forhold til de grovere tilfeller som omfattes av straffeloven§ 162 annet og tredje ledd, slik at overtredelser av disse børfremgå: En slik nyansering med hensyntil grovhet synes ikke mulig i relasjon til legemiddelloven § 31 jfr. § 24, hvilket taler for at brudd på den ikke bør fremgå avbarneattester Oslo tingrett endte opp med en straff på fengsel i tre år for brudd på straffelovens paragraf 229 og 127. 32-åringen soner i dag en dom for narkotikalovbrudd. Retten mener et riktig nivå på straffen ville vært fire år og tre måneders fengsel dersom 32-åringen selv ikke hadde meldt seg for politiet to dager etter den grove volden i Hegdehaugsveien

To SOS Rasisme-topper siktet for vold - Dagbladet

Nyhetsstudio - Gutt siktet etter voldtekt i Trondhei

Mannen i 30-årene er siktet for legemsbeskadigelse med døden til følge, etter straffelovens paragraf 229, tredje straffealternativ. - Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sa mannens forsvarer, Ingunn Camilla Tangen, til NTB søndag kveld. Det var fredag at en mann ble funnet død utenfor en bolig på Tobøl i Eidskog kommune Thorsen Hværsaagod ble i tingretten dømt til 75 dagers fengsel for overtredelse av straffelovens paragraf 229. Han er også dømt til å betale Jørgensen 10.000 kroner i oppreisning innen to uker og er idømt 5.000 kroner i saksomkostninger.— Min klient mener seg uskyldig dømt og vil anke saken på skyldspørsmålet, opplyser advokat Bjørgulv Rygnestad til NTB Ved Gulating lagmannsretts dom av 27. april 1946 ble Holger Tou jr. dømt til livsvarig fengsel for forbrytelse mot straffelovens § 86 jfr. § 62 og provisorisk anordning av 3. oktober 1941 og 15. desember 1944 § 51, straffelovens § 233, straffelovens § 229 jfr. § 62 og § 232 og straffelovens § 228 jfr. § 62 og § 232, alt sammenholdt med § 62 V. L. D. 28. august 1975 i anke III 1328/1975 Under anke III 1328/1975 var T, der er født 6. april 1944, sat under tiltale bl. a. for overtrædelse af I: straffelovens § 228, stk. 1, nr. 3 - rufferi - ved i tiden fra den 10. maj til den 20. august 1974 at have holdt bordel i sin ejendom - - - Sønderborg, idet et vekslende antal kvinder i nogle af ejendommens værelser, som de lejede af.

Lov om straff - Wikipedi

Mannen er tiltalt etter straffelovens §229 for legemsbeskadigelse. Saken skal behandles av Salten tingrett i løpet av vinteren. Politiet har over flere år gjennomført en rekke aksjoner mot mc-klubben Straffeloven § 40 inneholder vilkårene for forvaring og er ment å videreføre §§ 15 og 39 c - 39 h i straffeloven 1902. Første ledd inneholder to kumulative vilkår: For det første kan fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å verne andres liv, helse eller frihet, og for det andre må tiltalte ha gjort seg skyldig i Les mer Les me Bussen som sto for posttransporten kolliderte imidlertid samme kveld, slik at brevet først kom frem til politiet 14. august. Politifullmektig Nilsen ved Lillevik politikammer utferdiget 1 uke senere forelegg på kr 3.000,-, subsidiært 5 dagers fengsel overfor Holm for overtredelse av straffelovens § 257 Men ser vi på straffelovens forbud mot legemsbeskadigelse er det ingenting som tilsier at omskjæring av gutter er tillatt i Norge - heller tvert om. Her vil kanskje særlig § 228 og § 229 være interessant: § 228

Kim Thure (35) ble banket med sykkelsete til han ble blind

Straffeloven § 245 a § 245 a Den, der ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år Overtrædelse af straffelovens § 229, stk. 1 - nu § 233, stk. 2, 2. pkt. - ved at fungere som telefonpiger for prostituerede 03-10-2013 Procesbevillingsnævnet har den 30. september 2013 meddelt syv tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 28. maj 2013 En empirisk studie av et utvalg voldsforbrytere dømt etter straffelovens § 229. By Karina Martine Herfindal. Abstract. Vold er et omfattende helseproblem på verdensbasis (Krug, Mercy, Dahlberg & Zwi, 2002). Yngre mennesker rammes i stor grad (SSB, 2012) og også vitner til voldsepisode, -offer og -utøvers pårørende berøres (Krug et al. Det er straffelovens paragraf 228 og 229, som omhandler legemskrenkelse, sier Marit Storeng, jurist og etterforskningsleder ved Spesialenheten for politisaker, til Nettavisen Høyesterett uttaler her at «[k]nyttneveslaget som domfelte ga fornærmede, og som er henført under straffelovens § 229 annet straffalternativ, skulle normalt ha medført en ubetinget fengselsstraff i området 90-120 dager» God dag, du er kommet til Instituttet for skånsom og helhetlig behandling av skikkelig sinna menn som må ha hjelp før det utarter til ødeleggelse av løsøre på egen og andres eiendom og ihvertfall før soleklare brudd på straffelovens paragrafer 228, 229, 231, 232 og 233

 • Jørgine massa vasstrand blogg.
 • Den industrielle revolusjon arbeidsforhold.
 • Arguineguin restaurants.
 • Sparbanken skåne öppettider.
 • Anna shannon cardwell instagram.
 • Wellness für paare.
 • 2020 uefa.
 • Bibelfortellinger i barnehagen.
 • Flag icon font.
 • Nikon 1 test.
 • Fm 18 good players for championship.
 • Hvor får man kjøpt avfarging.
 • Autoimmun tyreoiditt symptomer.
 • Elver i tyrkia.
 • Isolere garasje uten vindsperre.
 • Hawaii five oh.
 • Arbeitsblätter 1. klasse.
 • Babyshooting accessoires kaufen.
 • Alesund bibliotek no.
 • Lime metall til tre.
 • Db navigator windows 10 pc.
 • Spiel essen tickets vorverkauf.
 • Silvester frankfurt schiff.
 • Heubach 2017.
 • Minecraft enchanting table.
 • Perle ting.
 • Sjeldne pins.
 • Variable totale kostnader.
 • Klinikk for alle bekkestua.
 • Rådhusgata restaurant.
 • Kletterwald ibbenbüren preise.
 • Julhälsningar rörliga bilder.
 • Makromolekyler i cellemembranen.
 • Hooch lemon.
 • Kartverket kart.
 • Hvordan bli kvitt spam mail iphone.
 • Å bli voksen kåseri.
 • 3d bücher das magische auge.
 • Faktor 10 fasit.
 • G4s norge.
 • Sophie scholl werner scholl.