Home

Forsvarsmateriell organisasjon

Vår ledelse og organisasjon Forsvarsmateriell er en av fire etater i forsvarssektoren. Vi er 1450 medarbeidere fordelt på seks leveranseavdelinger, to fagavdelinger og to stabsavdelinger Organisasjon og ledelse Forsvarsmateriell er en av fire etater i forsvarssektoren. Vi er organisert med seks leveranseavdelinger, to fagavdelinger og to stabsavdelinger Den forebyggende sikkerhetstjenesten i Forsvarsmateriell hører også hjemme i Organisasjon og fellestjenester. Det er her kontaktpunktet utad i sikkerhetsrelaterte saker finnes. Kommunikasjonsseksjonen håndterer eksterne og interne informasjonsoppgaver og har ansvar for Forsvarsmateriells profil og visuelle identitet Forsvarsmateriell støtter Forsvarsdepartementet og Forsvaret i planleggingen av fremtidige nyanskaffelser av våpensystemer og materiell Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter utruster Forsvaret med løsninger som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri. Avdelingen samarbeider også tett med Forsvaret og med norsk og internasjonal industri for å finne robuste løsninger for alt fra hovedkvarter, kjøretøy, stridsplattformer til enkeltmannskap

Forsvarets logistikk­organisasjon. Når Forsvaret skal utføre sine oppgaver, sørger Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) for at utstyr blir levert så raskt og effektivt som mulig. Oppdatert: 12. okt 2020 23:05 Oppgaver. Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) leverer logistikktjenester til Forsvaret Organisasjon Tjenestesteder Utstyr og materiell Operasjoner og øvelser Uniformer, grader og medaljar Forsvaret i tall Musikk og museer Heimevernet. Forsvarsstaben er Forsvarets etatsledelse. Hovedoppgaven til staben er å støtte forsvarssjefen i den daglige driften av Forsvaret Forsvarsministeren er Forsvarsdepartementets sjef og politiske leder. Forsvarsministeren har en statssekretær og en politisk rådgiver. Departementsråden er departementets høyeste faste embetsmann. Departementsråden skal avlaste og være rådgiver for sta.. 1 . januar 2016 ble deler av organisasjonen til Forsvarets logistikkorganisasjon (FL) skilt ut i en egen etat, Forsvar smateriell. Denne etaten er direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Etableringen av Forsvarsmateriell ble gjort ved en overflytting av kapasitetsdivisjonene, investeringsstaben og deler av staben i Forsvarets logistikkorganisasjon

Vår ledelse og organisasjon - Forsvarsmateriell

Organisasjon Tjenestesteder Utstyr og materiell Operasjoner og øvelser (FD), mens Forsvarsmateriell (FMA) forvalter det på vegne av aktørene i forsvarssektoren. Til toppen . Kontakt os Forsvarsmateriell, etat for materiellinvestering og materiellforvaltning i forsvarssektoren, direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsmateriell framskaffer materiell til Forsvaret, forvalter, utfaser og avhender materiellet. Etaten gir faglige råd til forsvarssektoren, forestår internasjonalt forsvarsmateriellsamarbeid og yter markedsstøtte til norsk forsvarsindustri Forsvarets logistikk organisasjon. Etableringen av Forsvarsmateriell ble gjort ved en overflytting av kapasitetsdivisjonene, investeringsstaben og deler av staben i Forsvarets logistikkorganisasjon. Ledelsen i Forsvarsmateriell lokaliseres i Militærhospitalet,. Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) administrerer innkjøp av forsvarsmateriell og tjenester til hele Forsvaret. De forvalter kontrakter og rammeavtaler med leverandører i inn- og utland for rundt 20 prosent av forsvarsbudsjettet (snl.no) Organisasjon og ledelse Forsvarsmateriell hadde 1435 medarbeidere i 2018 fordelt på seks leveranseavdelinger, to fagavdelinger og to stabsavdelinger, se figur 1 på neste side. Hovedkontoret er på Militærhospitalet på Grev Wedels plass 1 i Oslo. Leveranseavdelingene er samlokalisert med Forsvaret på Haakonsver

Om Forsvarsmateriell

Alle foretak som driver næringsvirksomhet og/eller melder at de skal ha ansatte, får tildelt et virksomhetsnummer i tillegg til organisasjonsnummeret til foretaket. Det er kun organisasjonsnummeret som skal brukes utad mot kunder og leverandører Organisasjon og ledelse Forsvarsmateriell har brukt 2016 på å etablere nød-vendige funksjoner og legge til rette for å være en funksjonsdyktig etat, parallelt med tunge leveranser innenfor hovedprosessene. Etatens hovedprosesser er å anskaffe, forvalte og utfase materiell. I 2017 vil vi legge fokus på å forbedre hovedprosessene gjenno Organisasjon og ledelse Forsvarsmateriell er organisert med seks leveranse- avdelinger, to fagavdelinger og to stabsavdelinger, se organisasjonskart. Vi har hovedkontor i Oslo og avdelinger flere steder i landet. De største lokasjonene er i Bergen, på Kjeller og på Kolsås. I tillegg har vi noen mindre avdelinge Forsvarets logistikkorganisasjon, FLO, er en fellesinstitusjon i Forsvaret underlagt Forsvarssjefen, med ansvar for å levere logistikktjenester til Forsvaret og forsvarssektoren i fred, krise, konflikt og krig. Sjef FLO er fagmyndighet i Forsvaret for logistikk og Forsvarssjefens rådgiver innen logistikkvirksomhet. FLO utvikler logistikkonsepter tilpasset Forsvarets operative avdelinger og.

Vi utfordrer dine tankemønstre og mentale modeller. Hva vil skje dersom dere tar Lean-prinsippene ibruk, og hvordan skal dere tenke for få med alle ansatte i forbedringsarbeidet? Vi anbefaler passende studieturer der du og virksomheten får utfordret deres tankemodeller Forsvarsmateriell er en nyopprettet etat fra 1. januar 2016 underlagt Forsvarsdepartementet. Etaten har som oppgave å planlegge, anskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og øvrige etater i forsvarssektoren og har en planlagt omsetning i 2016 i underkant av 14 mrd. kroner Forsvarsmateriell Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen Lenker inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser Samtidig pågår er arbeidet med hvordan Forsvarsmateriell kan bli en mer profesjonell og effektiv organisasjon for fremtiden.» - Hvor store er ekstrabevilgningene alt i alt, i revidert? «Merutgifter knyttet til opprettelsen av Forsvarsmateriell er på 52,9 millioner kroner.

Om Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell - Virksomhetsutvikler innen endringsledelse. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere. Vi er en uformell og ung organisasjon med flat struktur, hvor du får stor påvirkningskraft på egen arbeidshverdag og utviklingen til selskapet av forsvarsmateriell ble videreført på et høyt nivå i 2019. Siden 2010 har eksporten av forsvarsmateriell fra Norge økt med over 50%. Som følge av kontrakter inngått løpet året år og økende leveranser på allerede inngåtte kontrakter, som f.eks. F-35, forventes eksporten av forsvarsmateriell å øke ytterligere i årene som kommer

Organisasjon og fellestjenester - Nors

FORSVARSMATERIELL ADMINISTRASN i Forvaltningsdatabasen hos NSD. Organisasjons Hierarki. På hierarki kan du se oversikt over organisasjonshierarki.. Søk. På Søk side kan du søke på organisasjonsnavn eller kommune hvor enheten har sin forretningsadresse. Du kan velge variabler som skal vises i resultattabell FORSVARSMATERIELL i Forvaltningsdatabasen hos NSD. Organisasjons Hierarki. På hierarki kan du se oversikt over organisasjonshierarki.. Søk. På Søk side kan du søke på organisasjonsnavn eller kommune hvor enheten har sin forretningsadresse. Du kan velge variabler som skal vises i resultattabell Organisasjonen har rundt 6 500 medarbeidere, og finnes over hele landet. Den er en sammenslåing av flere individuelle forsyningsorganisasjoner, og ble etablert i 2000. Forsvarsmateriell (FMA) har hovedansvaret for materiellinvesteringer og materiellforvaltning i forsvarssektoren

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er en selvstendig driftsenhet i Forsvaret.. FLO leverer logistikktjenester til Forsvaret og forsvarssektoren i fred, krise, konflikt og krig. FLO fastsetter forsynings- og vedlikeholdsløsninger, inklusive transporttjenester, lagertjenester, terminaldrift og verksteddrift FORSVARSMATERIELL ADMINISTRASN in the State Administration Database at NSD

IKT-kapasiteter - Forsvarsmateriell

Forsvarssektoren, en vanlig brukt betegnelse på den delen av statsforvaltningen som arbeider med landets militære forsvar. Forsvarssektoren ledes av forsvarsministeren gjennom Forsvarsdepartementet, og består av fem underlagte etater: Forsvaret, Forsvarsmateriell (FMA), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarsbygg. Forsvarsmateriell og flerbruksvarer til militær sluttbruk skal ikke selges til land hvor det er krig eller hvor krig truer, eller til land hvor det er påvist alvorlige brudd på menneskerettighetene. Dette medlem påpeker at det i løpet av den siste femårsperioden er blitt eksportert forsvarsmateriell til land hvor nettopp dette er tilfelle • Kontraktsansvarlig for bilaterale avtaler knyttet til forsvarsmateriell til verdi av ca. 100 millioner NOK. • Koordinering og kontroll med • Leder Norges deltagelse i NORDEFCOs materiellområde (nordisk organisasjon for forsvarssamarbeid), som foretar felles anskaffelse og drift av forsvarsmateriell Forsvarsmateriell er en moderne og innovativ arbeidsplass. Hos oss får du mulighet til å arbeide med verdens mest teknologisk avanserte utstyr og våpensystemer. I dagens samfunn skjer den teknologiske utviklingen raskt. Denne utviklingen må vi også følge. I tiden so m kommer vil vi derfor søke etter kompetente medarbeid ere med fagfelt innen økonomi og IKT, jurister, ingeniører og.

Forsvarsmateriell - regjeringen

Lese eller skrive anmeldelser om FORSVARSMATERIELL. Organisasjonen er lokalisert på: Norge, 301, 151, Grev Wedels plass 1. Næringskode(r): 84,22. LOS-programmet i Forsvaret hadde ansvar for innføringen av Forsvarets Felles integrert forvaltningssystem (FIF). FIF er Forsvarets felles løsning for styring og kontroll av personell-, materiell- og økonomifunksjoner. FIF understøtter Forsvarets styrkeproduksjon, logistikktjenester og operative evne, og gir informasjon til ledelse og styring i Forsvaret Forsvarsmateriell, Oslo, Norway. 519 likes · 12 talking about this. Forsvarsmateriell har ansvar for å utruste Forsvaret med relevant og tidsriktig materiell for å bidra til økt operativ evne Du finner 5 ledige stillinger med søkeordet forsvarsmateriell på FINN Jobb. Søk blant alle typer jobber i hele Norge

Om Forsvarsmateriell Forsvarsmateriell er en ny etat underlagt Forsvarsdepartementet. Vi er teknisk fagmyndighet for materiell anskaffet til Forsvaret og det er vår organisasjon som planlegger, anskaffer, forvalter og avhender materiell for Forsvaret og andre etater i sektoren Organisasjonen er preget av sub-kulturer som skyldes at den består av organisasjonselementer med en lang selvstendig historie på ulike geografiske plasser og med sterke bånd til de ulike forsvarsgrenene. Mangelen på en enhetlig organisasjonskultur i Forsvarsmateriell kan være til hinder for å oppnå formålet med opprettelsen av etaten Forsvarsmateriell - Har du solid ledererfaring fra offentlig sektor?. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

IKT-kapasiteter - Forsvarsmateriell

Med forsvarsmateriell menes alt materiell som er oppført på Liste I i vedlegg I til eksportkontrollforskriften. Det fremgår videre av retningslinjene at Forsvarsdepartementet (FD) fortløpende skal informeres om slike saker og at ingen overføring av forsvarsmateriell kan skje før en sluttbrukererklæring og/eller eksportlisens foreligger Organisasjonsnavnet Forsvarsmateriell er meget beskrivende for virksomheten og en sammensetning av misjon og visjon gir en god helhet. Utvikle og gjenbruke kompetanse (lærende organisasjon) Riktig kompetanse til rett tid (relevans) Vi løser problemer/utfordringer for virksomheten Forsvarsmateriell er en av Norges største virksomheter med militærteknologisk kompetanse. Våre 1450 medarbeidere har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hundre fly og helikoptre, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelige for styrkene våre Forsvarsmateriell - Sikkerhetsleder. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Forsvarets Logistikkorganisasjon | 2 414 følgere på LinkedIn. Selv om du mangler militær grad kan du være den vi leter etter. Mange av de ansatte i Forsvarets logistikkorganisasjons (FLO) er sivile. FLO er en kompetansebedrift hvor det blant annet jobber ingeniører, jurister, økonomer og teknisk personell

Forsvarets logistikk­organisasjon - Forsvare

Saken gjelder Forsvarsdepartementets klagebehandling av en sak om innsyn hos Forsvarsmateriell i opplysninger om destruksjon av et forsvarsvåpen, og opplysninger om transaksjoner for det samme våpenet. Ombudsmannen er enig med departementet i at en arbeidsbelastning på ca. 6 timer for å etablere sammenstillingen av opplysninger om transaksjonene og destruksjonen av våpenet, innebærer at. Web survey powered by SurveyMonkey.com. Create your own online survey now with SurveyMonkey's expert certified FREE templates I Langtidsplanen for forsvarssektoren 2021-2024 legges det opp til at etatene i forsvarssektoren skal realisere om lag 1,9 mrd. kroner. For å identifisere hvilke grep og endringer etatene må ta for å realisere disse gevinstene har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) gjennomført en modenhetsanalyse. Ved hjelp av modenhetsanalysen har vi undersøkt hvordan etatene i dag har organisert seg.

IKT-teknologi på alle fronter hos Forsvarsmateriell

Forsvare

Forsvarsmateriell legger arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne. Kvinneandelen i Forsvarsmateriell var 20,4 pst. i 2018, mot 19,8 pst. i 2017. Blant sivile var andelen 31,0 pst., mot 36,5 pst. i 2017 Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Organisasjon nr: 916075855 Forsvarsmateriell har ansvar for materiellinvesteringer og materiellforvaltning i forsvarssektoren. Forsvarsmateriell er opprettet med virkning 1. januar 2016 og har hovedoppgavene: Bistå Forsvarsdepartementet, Forsvaret og øvrige etater i planleggingen av fremtidige materiellprosjekter Stillingen skal ivareta strategisk kompetansestyring i Forsvarsmateriell. Ansvar for å utvikle kompetansekodeverkstruktur i organisasjonen. Rådgiver innenfor kompetanseutvikling, struktur og organisasjonsutvikling Forsvaret ville bli en datadrevet organisasjon, og ba IT-bransjen om hjelp: - Alle innspillene sier det samme om innkjøp. Matematiker og teknologiinvestor Silvija Seres leder nå arbeidet med å vurdere innspillene fra IT-næringen. De tre beste presenteres onsdag 26. juni Forsvarsmateriell ble etablert 1. januar 2016 og er ansvarlig for alle nyanskaffelser og våpensystemer og militært utstyr til Forsvaret. «Lette» stillinger får flere søkere. Hos Finn jobb ser de en økende grad av interesse for stillinger i offentlig sektor Vi søker direktør for Organisasjon -og fellestjenester. Avdelingen leverer støttetjenester til hele Forsvarsmateriell innenfor HR, kommunikasjon, forebyggende sikkerhet, arkiv-/dokumentforvaltning og administrative tjenester. Avdelingen har fire seksjoner og består av rundt 50 medarbeidere

Forsvarsstaben - Forsvare

 1. Samtidig med at Forsvarsmateriell (FMA) har ansvaret for å kjøpe inn nye jagerfly av typen F-35A, har organisasjonen også jobben med å prøve å selge de gamle, på gunstigst mulig måte for Norge. For et år siden fikk FMA formelt fikk oppdraget fra Forsvarsdepartementet om å starte arbeidet.
 2. Forsvarsmateriell skal styrke norsk kampkraft ved å modernisere og utruste Forsvaret med optimalt, relevant og tidsriktig materiell. Forsvarsmateriell har ansvar for at flere tusen militære kjøretøy, over hunder fly og helekopter, fartøy og ubemannede systemer alltid er tilgjengelig for styrkene våre
 3. Forsvarsmateriell (FMA) Forsvarsbygg (FB) Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Andre (Regjeringen, departementer, etater, virksomheter, organisasjoner og komiteer) Velg fagmyndighet Velg fagansvarlig / ansvarli
 4. Forsvarsmateriell har ansvar for investering og forvaltning av all materiell i forsvarssektoren. Forsvarsmateriell har fem leveranseavdelinger: Maritime kapasiteter, Landkapasiteter, IKT-kapasiteter, Felleskapasiteter og Luftkapasiteter. Om lag 1300 sivile og militære er ansatt hos Forsvarsmateriell. se forsvare
Dette er «Sola TS» og «Helge Ingstad»-kollisjonen – Hordaland

Post- og besøksadresse: Økernveien 121, 0579 Oslo Telefon: 23 17 21 00 E-post: firmapost@dfs.no. Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra DFS Forsvarsmateriell videreutdannes av UiA. Rundt 100 endringsagenter, hvordan virksomheten kan benytte ulike teorier og praktiske anvendelser for å utvikle sin rolle som lærende organisasjon. Avtalen har en ramme på to år, med opsjon på ytterlige to år Vi takker for tilliten og ser frem til å levere Kvalitetsskolen E-kurs for mangeårig bedriftsmedlem Forsvarsmateriell. Vår kursportefølge er godt kjent for FMA, mange engasjerte deltakere fra organisasjonen har deltatt gjennom årene på våre standard kurs i KRN Academy. Kvalitesskolen applikasjon for FMA gir en unik mulighet for oppfølging av kursdeltakere ved at gruppeleder e Forsvarsmateriell ser det som viktig å skape en inkluderende organisasjonskultur og være en organisasjon som speiler samfunnet. Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar er viktige i arbeidet med å skape og opprettholde en ønsket kultur Forsvarsmateriell har så langt bestilt tusen nye 12,7 mm-mitraljøser, og nå bestiller de også nye softmounts som passer til M2A2N. (Foto: Eirik Helland Urke) Saksøkt av staten etter sensorkontrakt, vinner ny maskingeværkontrakt

- Som alltid i Forsvarsmateriell sine materiellprosjekter vurderes alternativene ut fra pris, herunder total levetidskostnad (LCC), ytelse og industriens evne til å levere innenfor tidsrammen, heter det i en epost fra organisasjonen. Høymobilt Nasams: En av Norges største eksportsuksesser: Nå er ny versjon klar; Unngå forskjellsbehandlin HV skal være en territoriell organisasjon med ledelsesapparat som følger utviklingen til, og tilpasses de vi skal samarbeide med. IVAR HALSET. Brigader Ivar Halset har bakgrunn fra HV som stabssjef, men gikk i september 2018 over i stillingen som sjef for Forsvarsmateriell felleskapasiteter Som det amerikanske konseptet om MDO beskriver, er det sentralt at tilgjengelige virkemidler kan brukes sammen i alle konfliktnivåer (TRADOC, 2018, forord). Selve kjernen til fellesoperasjoner er å utnytte stridsmidlenes unike kvaliteter i alle domener så optimalt som mulig, i den hensikt å gjøre fellesoperativ innsats mer effektiv enn summe

Om Forsvarsdepartementet - regjeringen

 1. Gjør registersøk i Brønnøysundregistren
 2. Norges Forsvarsforening, Oslo, Norge. 1,7 k liker dette. Norges Forsvarsforening - for et trygt Norg
 3. Forsvarssjefen (forkortet FSJ) er etatssjef for Forsvaret og fungerer som regjeringens nærmeste fagmilitære rådgiver. Forsvarssjefen er direkte underlagt Forsvarsdepartementet og støttes av Forsvarsstaben.. Forsvarssjefen har siden 1972 hatt grad av general eller admiral.Før 1972 var det bare kongen, landets øverstkommanderende, som hadde slik grad
 4. Forsvarsstaben (FST) er i Norge den staben i Forsvaret som støtter Forsvarssjefen i hans roller som øverste fagmilitære rådgiver og etatssjef for Forsvarets militære organisasjon.. Forsvarsstaben skal, på Forsvarssjefens vegne, ivareta ansvaret for å gjennomføre oppdrag, påse at beslutninger følges opp og ivareta det daglige arbeidsgiveransvaret for personellet i Forsvarets militære.
 5. KFB innstiftet i 2008 en beredskapspris i den hensikt å kunne hedre disse personene. Det er mange rundt om i landet som kan fortjene en slik pris og juryen har hatt et omfattende arbeid med å finne frem til to verdige vinnere av KFBs beredskapspris for 2017

Forsvarets militære organisasjon (FMO) skulle ned til anslagsvis 15.000 årsverk innen utgangen av 2008. Mellom 2000 og 2005 ble antall årsverk redusert fra 20.700 til 15.290. Til sammenligning hadde Forsvaret 15.917 ansatte i 2019. Oversikten under viser antall årsverk i Forsvaret mellom 2000 og 2005 Ved opprettelsen av Forsvarsmateriell i 2016 ble samtidig Lean/kontinuerlig forbedring innført i organisasjonen. Hensikten med studien er å prøve å finne hindringer for innføringen av Lean/kontinuerlig forbedring i Forsvarsmateriell Maritime kapasiteter, samt bakenforliggende årsaker til disse hindringene Utforsk alle aktuelle stillinger hos FORSVARSMATERIELL ADMINISTRASN. 15.400+ nye aktuelle jobbtilbud fra alle de beste arbeidsgiverne. Rask enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb

Forsvarsmateriell - Endringshistorie

 1. Forsvarsmateriell vil om kort tid legge ut en kvalifiseringsordning på opplæring i kontinuerlig forbedring og LEAN for endringsagentene i organisasjonen. Kompetansehevingen rettes mot endringsagenter og nøkkelpersonell og skal foregå via samlinger, undervisning, prosjektoppgave fra egen organisasjon samt rådgivning og støtte relatert til opplæringen
 2. Norge har i dag et av verdens strengeste regelverk for eksport av forsvarsmateriell. Samtidig gjør Stortinget kontinuerlig en vurdering av om regelverket er riktig utformet, og om det er behov.
 3. Forsvarsmateriell opplever et konstruktivt samarbeid med tjenestemannsorganisasjonene og vernetjenesten på alle nivåer i organisasjonen, noe som bidrar til gode løsninger. Oslo, 3. mars 201
 4. investeringer og EBA-forvaltning, og ivaretar etatsstyringen av Forsvarsbygg. Seksjon for ressurs-, materiell- og industrisamarbeid har ansvar for blant annet for ressurs-, materiell- og kapabilitetssamarbeid i NATO og EU, bi- og multilateralt materiellsamarbeid, og industrisamarbeid, herunder utarbeide politikk for samarbeidet mellom forsvarssektoren og forsvarsindustrien
 5. 8 Januar 2018 - Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter forlenger rammeavtalen om leveranser av audiovisuelt utstyr og videokonferanse med Kinly med to år. Estimert verdi på avtalen er 75-100 millioner kroner i året
 6. Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti og Venstre deler oppfatningen uttrykt av en rekke organisasjoner på komiteens høring vedrørende eksport av forsvarsmateriell - både A- og B-materiell - til autoritære regimer, eller til land hvor det begås alvorlige brudd på menneskerettighetene
 7. Forsvarsbygg er en stor organisasjon, med over 1200 mennesker som jobber med å bygge, vedlikeholde og selge titusenvis av bygg fordelt på millioner av kvadratmeter med eiendomsmasse. Sammen med organisasjoner som Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarsmateriell og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, er de underlagt Forsvarsdepartementet med det samfunnsoppdraget som følger

Prinsix - Forsvare

FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL UTENRIKSSAKER: 2017-2021: Sosialistisk Venstreparti: SV vil hindre norsk deltakelse i NATOs rakettskjold som bidrar til å øke spenningen mellom NATO og Russland. Partiprogram: FORSVAR FORSVARSMATERIELL INTERNASJONALT SAMARBEID MILITÆRT PERSONELL NATO UTENRIKSSAKER: 2017-202 Seremonien, der Forsvarsmateriell (FMA) formelt overleverte utstyret, fant sted på Heistadmoen 24. juni. Her var alle områdesjefene i HV-03 samlet, inkludert Hallingdal som i august blir det første området som skal trene med det nye materiellet Forsvarsmateriell med rammeavtale. Av Annlaug Astad | 5. oktober 2020. Vi takker for tilliten og ser frem til å levere Kvalitetsskolen E-kurs for mangeårig bedriftsmedlem Forsvarsmateriell. Vår kursportefølge er godt kjent for FMA, mange engasjerte deltakere fra organisasjonen har deltatt gjennom årene på våre standard kurs i KRN Academy Forsvarsmateriell vil arrangere en «Oscar-seremoni» når bidragene er levert. Programdirektør Petter Moe i Forsvarsmateriell har bedt om hjelp fra IT-næringen til å legge grunnlaget for Forsvarets skytjenester

Forsvarsmateriell - Store norske leksiko

 1. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa PSI Proliferation Security Initiative Initiativet for spredningssikkerhet Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2013, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid. Meld. St. 8 2014-2015 Stortinget
 2. Komiteen registrerer at flere organisasjoner tok til orde for en bedre kontroll over sluttbruken av norskeksportert forsvarsmateriell bl.a. ved hjelp av obligatorisk sluttbrukererklæring, og det ble i tillegg påpekt at norske myndigheter bør arbeide for at internasjonale rammeverk for våpeneksport forplikter statene på å innføre obligatorisk sluttbrukererklæring på all våpeneksport.
 3. Selskapsstruktur Utvid alle. Forsvarsdepartementet Org.nr.: 972417823. Forsvaret Org.nr.: 986105174. Cyberforsvaret Cyfor Org.nr.: 995966697. Cyberforsvarets Cis.

Forsvarets logistikk organisasjon - Endringshistorie

Brenner du for ERP-systemer som understøtter hele Forsvarets verdikjede? Vi søker nå etter to dyktige senioringeniører som har kunnskap om- og interesse for ERP-systemer. Du vil få ansvaret for å fremskaffe, forvalte og bidra til å utvikle løsninger innenfor Felles integrert forvaltningssystem (FIF), som er en samling av IKT-systemer med ERP-løsningen SAP som hovedkomponent Finland har allmenn verneplikt for menn fra fylte 18 år, med førstegangstjeneste på 165, 255 eller 347 dager, avhengig av den tjeneste de vernepliktige blir utdannet for. Finlands væpnede styrker har 21 500 aktivt personell, i tillegg 2700 personell i en halvmilitær grensevakt. Reserven er på 216 000 personell, i tillegg en reserve på 11 500 halvmilitært personell (2018, IISS) Internkontrollsystemet dokumenterer hvordan Forsvarsmateriell har kvittert ut alle prinsippene. Videre dokumenteres hvem i organisasjonen som eier og hvem som bidrar til ønsket risikonivå inn mot COSOs målkategorier; drift, rapportering og etterlevelse Published 13 Nov 2019 13:09:01 +0100- Deadline: 02.12.2019 FORSVARSMATERIELL ADMINISTRASN Grev Wedels plass 1 0151 OSLO Vil du jobbe med effektivisering? Org

Norge og Tyskland samarbeider om å gjøre ubåter smartere

I 2018 eksporterte norske bedrifter forsvarsmateriell og -tjenester for 5,8 milliarder kroner. Det er en nedgang fra 2017 da verdien lå på 6,3 milliarder. - Norge utviser stor åpenhet om eksport av forsvarsmateriell, både når det gjelder innsyn i selve eksporten og i praktiseringen av retningslinj Published 17 Sep 2019 11:27:01 - Deadline: 07.10.2019 FORSVARSMATERIELL ADMINISTRASN Rødskiferveien 20 1352 KOLSÅS De som skal forsvare landet vårt skal ha den beste utrustningen og den fremste teknologien når de er ute på oppdrag for Forsvaret Forsvarsmateriell, Sjøforsvaret og BOA er snart klare for å heve KNM Helge Ingstad. Fredag fikk pressen en status for arbeidet sålangt, og utfordringene knyttet til denne komplekse maritime operasjonen Slike grunnleggende endringer er krevende for en organisasjon. Overgangen fra F16 til F35 med Joint Strike Missile (JSM), er et annet eksempel på grunnleggende endring. Forskningsleder Torgeir Mørkved fra FFI pekte på at måten de tre partene i trekantmodellen har samarbeidet i nærmere 30 år inneholder en faktor som det er viktig å ta vare på også i 2.0-versjonen: tillit En rekke organisasjoner gleder seg over at Norge ikke inngår nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia, selv om dagens avtaler opprettholdes Memorandum mellom Norge og USA vedrørende prinsippene for gjensidig samarbeid når det gjelder forskning og utvikling, produksjon og anskaffelse av forsvarsmateriell

 • Hustadvika hytter.
 • Smok tfv8 norge.
 • Fda approval time.
 • Pichu evolve.
 • Fh university frankfurt.
 • Phoenix os.
 • Allianceplus haugesund.
 • Mietwohnungen an der ahr.
 • Tilkobling til eksternt skrivebord har sluttet å virke.
 • Wundersuppe mit hackfleisch.
 • Substitusjon kjemi.
 • Welche euro scheine gibt es.
 • Freunde finden in osnabrück.
 • Pallas hagle.
 • Trettmann youtube.
 • Alles für die katz stream.
 • Myometriet.
 • Julekonsert bergen 2017.
 • Yaz p piller erfaringer.
 • Wann ist silvester 2019.
 • Lage bilder på lerret selv.
 • Johanna von koczian nachbarn.
 • Lindex storbyen sarpsborg.
 • Sulis fjellandsby.
 • Canon eos 450d objektiv.
 • Partnervermittlung spanien.
 • Postadresse dnb livsforsikring.
 • Lappen bergen.
 • Ex sone 21.
 • Ballhaus ulm termine.
 • Er hvithaien utrydningstruet.
 • Cubus badedrakt.
 • Republican spain.
 • Marokko atlantikküste karte.
 • Valuta today.
 • Diabilder till digitalt.
 • Power jessheim avis.
 • Norax barnesete.
 • Er hvithaien utrydningstruet.
 • Viele kleine spinnen an der decke.
 • Sykepleierens lindrende funksjon.