Home

Christoffer saken høyesterett

Christoffer-saken - Wikipedi

Christoffer-saken var en barnemishandlingssak, med døden til følge, hvor 8 år gamle Christoffer Kihle Gjerstad (født 18. september 1996, død 2. februar 2005) ble mishandlet og til slutt drept av sin stefar den 2. februar 2005.Etter at saken først ble henlagt ble stefaren etter hvert dømt til 8 års fengsel, mens Christoffers mor ble dømt til 1,5 års betinget fengsel Høyesterett forkaster morens anke i Christoffer-saken. Christoffer-saken utsettes - Nå tror jeg at vi får sannheten. Last ned appen vår. lukk dagbladet er en del av Aller Medi Anken hans ble avslått av Høyesterett. Derfor burde han være mann nok til å vitne i saken mot henne, sier Gjerstad. Christoffer Gjerstad Kihle døde åtte år gammel den 2. februar 2005. Christoffer-saken: − Jeg spurte hvorfor hun ikke gikk inn til sønnen sin som skrek. TØNSBERG TINGRETT (VG Nett) Ragnhild Gjestad mener datteren (37) kunne forhindret barnebarnets død Christoffer-saken. Mor og stefar finner Christoffer Gjerstad Kihle livløs i sin egen seng hjemme i Kodal 2. februar 2005. De forsøker å Han anker saken, men Høyesterett forkaster anken

Seks måneders fengsel for å ha helt Plumbo i trusa til

christoffer-saken - dagbladet

 1. Økokrim anket frifinnelsen av Selmer, og saken går i Høyesterett denne uken. Selmers advokater, Ann Johnsen og Morten B. Tidemann, viser imidlertid til Borgarting lagmannsretts konklusjon om at en skattepliktig ikke har plikt til å opplyse om subjektive formål i skattemeldingen, og at Skeie Energy ga tilstrekkelig med opplysninger
 2. Høyesterett behandler anker over avgjørelser truffet av lavere domstoler, både i sivile saker og straffesaker og har myndighet på alle rettsområder. Høyesterett tar imidlertid ikke stilling til skyldspørsmålet i straffesaker. Saksbehandling. Alle saker til Høyesterett behandles først av ankeutvalget
 3. Erik Møse fratrådte som dommer i Høyesterett fredag 30. oktober 2020. Han tiltrådte i 2009. Les hele saken 27.10.2020. Pressemelding frå Høgsterett i klimasøksmålet. Sak nr. 20-51052SIV-HRET, sivil sak, anke over dom: Partar: Natur og.
 4. Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg avsa 30. november 2017 dom i saken Strand Lobben and Others v. Norway (application no. 37283/13). Domstolen konkluderte med at det ikke forelå en krenkelse av klagernes rettigheter etter EMK artikkel 8 (dissens 4-3)
 5. Christoffers mor dømt til 1,5 års fengsel. AGDER LAGMANNSRETT (VG Nett) Mandag ble Christoffer Gjerstad Kihles (8) biologiske mor på nytt funnet skyldig i passiv medvirkning til sønnens død
 6. Christoffer Gjerstad Kihle, som ble funnet død i sengen sin med omfattende skader i 2005, har fått en bok skrevet om seg. - Det finnes flere Christoffer-saker, sier åtteåringens mormor
 7. Den 26. juni kom Høyesterett med en viktig dom om overgang av rettigheter og forpliktelser ved virksomhetsoverdragelse. Bakgrunnen for saken var en virksomhetsoverdragelse som besto i at renhold i Forsvaret ble satt ut på anbud til ISS. Saken for Høyesterett gjaldt spørsmål om ansatte etter overføring fra Forsvarsbygg (staten) til privat arbeidsgiver (ISS) kan gjøre gjeldende sine.

Christoffer-saken - De så hva som skjedde da Christoffer

Høyesterett avsa torsdag dom i den mye omtalte «Skanska-saken». Saken gjelder hvilken vekt en arbeidsgiver som er bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO må legge på ansiennitet i en nedbemanning. Av hjemmesidene til LO og NHO kan det vir Høyesterett løfter Acer-saken til plenum. Nei til EUs søksmål om den norske tilknytningen til Acer reiser spørsmål som må avgjøres av Høyesterett i plenum. Det kunngjorde Høyesterett torsdag. Kjetil Kolsrud. 2020-09-10T10:23:16.289554

Storseier for forbrukerne i BankID-saken. Høyesterett mener banken burde gjort mer for å forsikre seg om at lånekunden virkelig var den han utga seg for å være. Kjetil Kolsrud. 2020-10-23T12:48:14.445195Z. Oppdatert: 2020-10-30T09:20:33.558900Z. Disse hadde saken i Høyesterett Bare ti prosent av sakene som ankes til Høyesterett taes opp, og bare i spesielle tilfeller behandles sakene i plenum av hele Høyesterett, i gjennomsnitt en gang annenhvert år. At klimasøksmålet nå skal få plenumsbehandling er en klar indikasjon på at saken vurderes som prinsipielt viktig

Christoffer-saken: - Jeg spurte hvorfor hun ikke gikk inn

 1. Høyesterett forkastet anken fra Pareto-meglers etterlatte De etterlatte etter Pareto-megler Atle Sigmundstad ville kun ha avgjørelse om erstatningsansvar i søksmålet mot turoperatøren Hvitserk. Nå blir erstatningsutmålingen også en del av saken
 2. Det konkluderte Høyesterett i den såkalte «Norwegian Air-saken». Dommen gir nyttige presiseringer av gjeldende rett om innleie og felles arbeidsgiveransvar, men endrer ikke rettstilstanden. Høyesterett avsa 12. desember 2018 dom i den mye omtalte Norwegian-saken
 3. Den 28. februar 2019 avsa Høyesterett dom i Skanska-saken (HR-2019-424-A). Saken gjaldt gyldigheten av oppsigelser av seks fagarbeidere som ledd i en nedbemanning. Hovedspørsmålet i saken var hvilken vekt arbeidsgiveren ved utvelgelse av hvem som skal sies opp, må legge på arbeidstakernes ansiennitet
 4. Jus-ekspert om Filipstad-saken: - Fortjener en runde i Høyesterett. En 15-åring døde, og to andre ble hardt skadet. Saken mot Bane Nor er unik og «egnet» for Norges høyeste rettsinstans, mener professorer

Moren til Christoffer anker dom - NRK Norge - Oversikt

Høyesterett konkluderte, i likhet med tingretten og lagmannsretten, med at rentefradraget skulle avskjæres. Høyesterett avviste at skatteloven § 13-1 kunne brukes i et tilfelle som dette og avgjorde saken ut fra ulovfestet gjennomskjæring. Kommentarer. IKEA-saken adresserer to sider av skattemessig gjennomskjæring Farida-saken opp i Høyesterett for andre gang. Tvangsutsendelsen av Farida Khurami (14) til Afghanistan for fem år siden skal behandles på nytt i Høyesterett Det første er klart det viktigste i praksis, og det er dermed leverandørsiden - representert ved NHO som partshjelper i saken - som kom best ut i Høyesterett. Dette er saken: Fosen-Linjen fremmet i 2013 et krav om erstatning fra transportselskapet AtB, eid av Trøndelag fylkeskommune, etter avlysning av en anbudskonkurranse grunnet formelle feil

Høyesterett sier ja til å behandle anken fra Nei til EU i Acer-saken. Her er leder av Nei til EU, Kathrine Kleveland. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix. Høyesterett har besluttet å behandle Acer-saken i plenum Spørsmålet i saken var om kjøpet av seismikk ga kostnader for oljeselskapet Skeie Energy som kvalifiserte som slike letekostnader. - En klar og grei dom. Høyesterett har kommet til at kravet om tilbakebetaling fra Skeie Technology faller utenom loven og en morselskapsgaranti Baneheia-saken er en av de mest omtalte kriminalsakene i Norge. Den 13. oktober 2020 startet Gjenopptakelseskommisjonen behandlingen av den syvende begjæringen om gjenopptakelse. Dette er en oversikt over rettergangen i saken Ikke vurdert i Høyesterett før. Saken starter i 13. oktober, og det er satt av to dager i Høyesterett til saken. Høyesterett har ikke tidligere hatt opp en sak om bonus er omfattet av likebehandlingsprinsippet, og resultatet i rettssaken kan derfor få konsekvenser for mange. - Jeg er veldig glad for at Høyesterett har tatt saken

Høyesterett avsa dom i den såkalte Fosen-Linjen-saken 27. september 2019 (HR-2019-1801-A). Fosen-Linjen-saken har vært mye omtalt de senere år, blant annet fordi den er den eneste norske saken som har vært gjenstand for to foreleggelser for EFTA-domstolen, jf .EFTA-domstolens avgjørelser i E-16/16 og i E-7/18 Assisterende sjef i Spesialenheten, Guro Glærum Kleppe, som også er aktor i saken mot Eirik Jensen, sier til NTB at de er fornøyd med at Høyesterett har avvist anken. - Det har vært en sak som har krevd mye av Spesialenheten, og det er godt å nå få en endelig avgjørelse, sier Kleppe Høyesterett skal behandle prinsipiell sak om erstatning overfor tredjepart for brudd på offentligrettslige plikter Ved Frostating lagmannsretts dom av 25. februar 2019 ble en ansvarlig søker etter plan- og bygningsloven idømt erstatningsansvar utenfor kontrakt overfor boligkjøpere Høyesterett har besluttet å behandle Acer-saken i plenum. Nei til EU anket saken til Høyesterett etter at Borgarting lagmannsrett i mars avviste søksmålet mot staten. Søksmålet ble også. Men når Høyesterett nå behandler ankene, regner vi med at de vil sette ned straffen til et normalt nivå, sier hans forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB. Da saken mot stortingsrepresentant Mazyar Keshvari var oppe i Eidsivating lagmannsrett i mai, var retten enig i tingrettens utmåling av straffen og forkastet anken fra statsadvokaten

Den 27. september 2019 avsa Høyesterett dom i den mye omtalte Fosen-Linjen-saken. Managing Partner Morten Goller redegjør her for dommen. Høyesterettsdommen senker terskelen for positiv kontraktsinteresse i forhold til Nucleus-normen (slik den ofte har blitt utlagt), mens terskelen for negativ kontraktsinteresse heves i forhold til den vanlige forståelsen av Firesafe-normen Ankeutvalget i Høyesterett satte punktum for Strand Lobben-saken i norske domstoler, men Høyesterett har avvist å gjenåpne ankeutvalgets kjennelse i saken. Per Racin Fosmark Lagdommer, Borgarting lagmannsrett. Publisert mandag 15. juni 2020 - 04:00 Sist oppdatert tirsdag 16. juni 2020 - 21:56 Høyesterett var delt i saken, men høyesterettsdommer Skoghøy ga lite støtte til LO og havnearbeiderne. Han påpekte at Holships virksomhet spenner seg bredere enn vanlig laste- og lossearbeid: - Det vil gi liten mening å kreve at Holship skal opprette et eget datterselskap (med egen tariffavtale enn den de har i Norge i dag, journ.anm.) for å kunne drive virksomhet i Drammen havn Rolfsen-saken besvarer faktisk langt flere spørsmål enn den hadde trengt, der-som Høyesterett bare hadde hatt som mål å løse denne konkrete saken. Kildever-nets omfang har gjennomgått en utvikling både nasjonalt og internasjonalt de KJ-2015-1.book Page 55 Friday, March 4, 2016 11:08 A

TGS-saken til Høyesterett: - Jeg er blitt trakassert av

Saken mot Welhaven ble henlagt av Spesialenheten. Verken i Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett fikk VG, NJ og NR medhold, men nå skal altså saken til full behandling i Høyesterett. Les mer her og her Onsdag ble det klart at et flertall på Stortinget vil utløse Grunnlovens paragraf 83 og be Høyesterett om en juridisk betenkning i saken. Det er første gang siden 1945 at en slik prosedyre tas.

Saken om Fosen-Linjen har endelig kommet til veis ende i rettssystemet ved Høyesteretts dom av 27. september 2019.Fosen-Linjen fikk ikke medhold i sitt krav om erstatning for tapt fortjeneste (positiv kontraktsinteresse), men ble isteden tilkjent 1,5 millioner som erstatning for utgifter til å deltatt i konkurransen (negativ kontraktsinteresse) Rødseth-saken startet i september 1981, da den 19 år gamle Sveinung Rødseth ble pågrepet og fengslet i forbindelse med mistanke om å ha forårsaket sin fem måneder gamle datters død. Ved obduksjonen viste det seg at hun hadde flere blåmerker, og et brukket ben.. Sveinung Rødseth ble i 1982 dømt til fengsel i to år og seks måneder i Frostating lagmannsrett, en straff som ble. Saken er til behandlig i høyesterett i dag, og dom i saken er ventet om 1-3 uker. Du kan følge saken på denne lenken. Anken kan kun nektes å bli fremmet om ankeutvalget finner det sannsynlig at anken ikke vil føre frem. Men i dette tilfellet er han først frifunnet og siden dømt,. Høyesterett har forkastet anken til Transocean og sluttet seg til dommen fra Gulating Lagmannsrett av 02.07.2018. Dette innebærer at SAFE-medlemmet som saken gjaldt, får utbetalt full lønn i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiverperioden var ti dager før nyttår og femten dager etter nyttår

Høyesterett starter behandlingen av saken onsdag. Frode Pleym, som leder Greenpace i Norge, mener staten bryter Grunnloven når den har åpnet for å lete etter mer olje i Barentshavet Sørøst. Både tingretten og lagmannsretten har avvist anklagen. Nå skal Høyesterett avgjøre saken - Så lenge det er den minste tvil om at behandlingen av jernbanepakke fire er i tråd med Grunnloven, kan vi ikke behandle saken, sier SVs Arne Nævra. Han vil nå fremme et forslag om at Stortinget ber Høyesterett gjøre en vurdering av saken, med henvisning til Grunnlovens paragraf 83, som sier at Stortinget kan innhente betenkninger fra Høyesterett om juridiske emner Clemens Saers ønsket å få saken sin opp i Høyesterett, men der ble saken avvist av ankeutvalget i mars 2020. I et notat til Clemens Saers, datert 8. april 2020, skriver advokaten som ønsket å ta saken hans til Høyesterett, Christel Søreide fra advokatfirmaet Wiersholm: «Vi er fra vår side skuffet over at saken ikke slapp inn til behandling i Høyesterett. Støttegruppa på Dokka jubler seg nærmest hese, når de igjen øyner håp om å få Farida hjem til Dokka

Høyesterett Norges Domstole

 1. Spørsmålet som Høyesterett nå skal ta stilling til, er om saken skal avvises som følge av at det før saksanlegg var åpnet konkurs for forsikringsselskapet i København, Danmark. Hvis Høyesterett kommer til at søksmål må anlegges i Danmark og etter danske prosessregler, vil de færreste, om noen, ha mulighet til å forfølge sitt krav
 2. alitet. Daglig leder i Veireno fikk 120 dagers ubetinget fengsel for ulovlig overtidsarbeid hos de ansatte. Selv om straffen ble satt betydelig ned sammenlignet med lagmannsrettens dom, er det første gang det er idømt ubetinget fengselsstraff for ulovlig bruk av overtid.
 3. Nei til EU anket saken til Høyesterett etter at Borgarting lagmannsrett i mars avviste søksmålet mot staten. Søksmålet ble også avvist av Oslo tingrett i oktober i fjor. Kjernen i saken er Stortingets vedtak fra våren 2018 om samtykke til at Norge slutter seg til EUs tredje energimarkedspakke

Norges Høyesterett Norges Domstole

Høyesterett har besluttet å behandle Acer-saken i plenum. Høyesterett sier ja til å behandle anken fra Nei til EU i Acer-saken. Her er leder av Nei til EU, Kathrine Kleveland Farida-saken på nytt opp i Høyesterett. Av. NTB - 19.10.2020. Familien fikk endelig avslag fra UNE i september 2013. Familien ble tvangsreturnert til Afghanistan i februar 2015. Foto: Joe Gratz. Høyesteretts ankeutvalg har bestemt seg for å behandle tvangsutsendelsen av Farida Khurami (14) til Afghanistan på nytt, melder TV 2 Høyesterett har avsagt dom i den såkalte Skanska-saken, som gjaldt gyldigheten av oppsigelser ved nedbemanning i en tariffbundet bedrift når virksomheten hadde fraveket ansiennitetsprinsippet. Høyesterett kom til at oppsigelsene ikke var i brudd på ansiennitetsprinsippet, men at de likevel var ugyldige som følge av mangelfull saksbehandling

saken skulle behandles i storkammer. Nye ankeforhandlinger ble deretter gjennomført i februar 2013, og Høyesterett i storkammer avsa dom 22. mars 2013. Partenes anførsler og rettens konklusjon . For Høyesterett gjorde Røeggen gjeldende at avtalene måtte settes til side som ugyldige ette Men miljøorganisasjonene tapte saken i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Høyesterett skal ta stilling til om staten brøt Grunnloven da de tildelte nye oljelisenser i Arktis. Blir svaret ja, kan det bety slutten for all ny petroleumsvirksomhet i Barentshavet, skriver NRK Høyesterett avsa 29.1.2015 dom til fordel for saksøkerne mot avgjørelser truffet av Utlendingsnemnda. UNE har foretatt en foreløpig vurdering av dommen. Bakgrunnen for saken. Saken gjelder kenyansk borger som fikk visum i 2007 på (antatt) rett identitet, og hennes datter Maria, født i 2010

Christoffer-saken - DagbladetSelmer – Avinor tapte saken i Høyesterett: Infrastruktur

Men Høyesterett har nå bestemt at Sametinget kan opptre som partshjelper etter å ha behandlet en anke som gjelder tingets rolle i Tysfjord-saken. Når Sametinget får opptre som partshjelp, som er et juridisk begrep som innebærer at både retten og partene må forholde seg til Sametinget i prosessen Behandlingen skal være muntlig. Saken skal så vidt mulig komme opp en gang i høst, før midten av november (seks måneders frist). Ankeutvalget mente samtidig det ikke var grunnlag for at anke på grunn av saksbehandlingen kunne føre frem, slik at Høyesterett vil ikke vurdere den siden av saken

EMD - Dom avsagt i sak mot Norge - Lovdat

- At Høyesterett vil behandle saken i plenum bekrefter hvor viktig og prinsipiell den er. Det var et alvorlig skritt for Nei til EU å gå til søksmål mot staten, men en samla organisasjon står bak. Nå får vi prøvd adgangen til søksmål til topps i rettssystemet. Det er forventet at Høyesterett vil behandle saken i januar 2021

Christoffers mor dømt til 1,5 års fengsel - V

Eirik Jensen får ikke saken sin behandlet i Høyesterett NTB. for 25 minutter siden. Russisk kritikk av Norge etter Bakke-Jensen-intervju. Bryter handlingsregelen med nye koronatilta Høyesterett har forkastet anken fra en syklist som ble bøtelagt for å ha syklet i kollektivfeltet. Han nektet å betale boten og anket saken til Høyesterett. 60 personer og 18 båter leter etter savnede Christoffer (29) Roger hadde drømmejobben Morens anke i Christoffer-saken forkastet. Høyesteretts ankeutvalg forkaster anken fra moren i Christoffer-saken. - En viktig rettsavklaring og en styrking av barns vern mot overgrep, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch. Av Vårt Land/ ©NTB 9627 innlegg . Samfunn Høyesterett opphever bare dommen, og ikke hovedforhandlingen i saken. I tillegg til at det ikke er avdekket feil ved ankeforhandlingen, ble det i Høyesterett opplyst at lyden fra ankeforhandlingen som pågikk over 16 dager fra slutten av januar 2020, er sikret ved opptak Klimasøksmålet opp i Høyesterett: Her er boken om bakgrunnen for saken. Facebook. november begynner saken, som berører en paragraf som aldri tidligere har blitt behandlet i norsk rett

Christoffers mormor bidrar i bok - NRK Vestfold og

Høyesterett avsa forrige uke dom i den såkalte «ISS-saken». Saken gjelder spørsmålet om ansatte som overføres fra staten til privat arbeidsgiver kan kreve å beholde sine oppsigelsesfrister, særalderspensjon og avtalefestet pensjon også etter overføringen En enstemmig Høyesterett kom til at brudd på varslingsplikten ikke kan føre til skifte av fast bosted med mindre dette er til barnas beste ut fra en konkret totalvurdering av forholdene i saken. Det var imidlertid dissens 3-2 om utfallet av denne konkrete vurderingen Klimasøksmålet skal nå behandles i Høyesterett. Det gir en sjelden anledning til å bli mer fortrolig med menneskene som forvalter vår høyeste rettsinstans. Kvelden før: Markeringen til støtte for klimasøksmålet, kvelden før saken skal opp i Høyesterett Han ble først frikjent i Oslo tingrett, men saken ble anket til Borgarting lagmannsrett, der han ble dømt til å betale en bot på 8.500 kroner. Han nektet å betale boten og anket saken til Høyesterett. Det sentrale spørsmålet i saken er om syklisten hindret flyt i trafikken da han syklet i kollektivfeltet. Forstyrret trafikken unødi

Saken gikk som tilståelsessak i Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Høyesterett konkluderer med at representanten utnyttet at det i den aktuelle perioden heller ikke ble foretatt noen kontroll av om en reise faktisk ble gjennomført Som tidligere omtalt om hatefulle ytringer eller ytringsfrihet, behandlet Høyesterett den 8. og 9. januar anker over to dommer i lagmannsretten. Nå har Høyesterett talt. Det koster. I den ene saken hadde en kvinne (71) på Facebook uttalt om samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali: «Fandens svarte avkom reis tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakerlakk» Saken gikk som tilståelsessak i Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett. Keshvaris forsvarer John Christian Elden la etter dommen i lagmannsretten ned påstand om at Høyesterett skulle sette straffen ned til det en vanlig borger ville fått for et tilsvarende bedrageri, men dette har altså ikke Høyesterett tatt til følge Mente saken tilhørte fortiden. Universitetet mente at saken måtte avvises da studenten ikke lenger hadde rettslig interesse i å få saken avgjort. Utestengelsen var nemlig fullført. Advokat Wennevik fastholdt at studenten stadig hadde interesse i å få saken avgjort. Helt til Høyesterett Nå anker både Cappelen Damm og Gyldendal lagmannsrettens dom i gebyrsaken vedrørende påstått boikott av leveranser til Interpress, inn for Høyesterett. Det var i begynnelsen av september i år at lagmannsretten offentliggjorde dommen for Gyldendal og Cappelen Damms anke av tingrettsdommen hvor forlagene var idømt milliongebyrer for å ha samarbeidet ulovlig om å boikotte distributøren.

Høyesterettsdom i ISS-saken Hjor

En mann fra Kristiansand som har vært offer for bankID-svindel, har fått medhold i Høyesterett og slipper unna en milliongjeld. Høyesterettsdommen er historisk ettersom det er første gang at Høyesterett tar opp en sak om erstatningsplikten en bankkunde har ved bankID-svindel, ifølge Dagens Næringsliv.. Dommen i Høyesterett var enstemmig, og slår fast at mannen har «opptrådt noe. - Jeg er selvfølgelig tilfreds med at Høyesterett vil se på saken. Vi mener dommen i lagmannsretten er for streng, noe vi har argumentert for i anken, sier Bjørn Halvor Wikasteen til iTromsø Svartskogen-saken (Rt. 2001 s. 1229) mellom staten og grunneierne i bygda Manndalen (Olmáivaggi) i Kåfjord kommune i Nord-Troms, gjaldt spørsmål om hvem som var eier av et 116 km2 stort utmarksområde øverst i Manndalen. Grunneierne hadde anket en dom fra Utmarkskommisjonen av 5. mars 1999. Høyesterett kom enstemmig til at grunneierne i Manndalen hadde erver­vet tvisteområdet gjennom. Det er normalt pause fra 12.00-12.45 hver dag. Her finner du en gjennomgang av de viktigste punktene fra dommen i Borgarting lagmannsrett. Når det ikke er møte i Høyesterett om saken, vil sendingen i vinduet over kunne gå i sort. Kvinnen godtok ikke at hun fikk bot for mobilbruk mens bilen sto stille. Nå har hun blitt frikjent i to rettsrunder og fredag skal saken opp i Høyesterett. Vinner hun fram der, kan det få betydning for andre som har fått bot for mobilbruk

Kunda-saken i Høyesterett I midten av november var Kunda-saken ved Nordlandssykehuset oppe i Høyesterett. Mange mener det er journalistikkens sviktende tillit som nå står til doms i landets øverste domstol. 17. november 2014. Advokat Synne Staalen. Saken der tre menn ble frikjent av lagmannsretten for gruppevoldtekt av en 18-åring i Hemsedal, kan og bør ikke behandles i Høyesterett, sier jussprofessor Miljøorganisasjoner over hele landet tente lys for klimasaken på det symbolske tidspunktet klokken 18.14 Også en ingeniør fra Bergen fikk behandlet saken sin i Høyesterett. Sommeren 2019 ble han i Bergen tingrett dømt til 16 års fengsel for å ha bestilt overgrep mot barn fra tre land. Dommen ble anket. Gulating lagmannsrett mente han også var skyldig i menneskehandel, i motsetning til politikeren, og dømte ham til forvaring i 16 år

Christoffers mor fikk redusert straff i lagmannsretten

Video: Høyesteretts dom i Skanska-saken - viktig avklaring om

Farida-saken opp i Høyesterett for andre gang. Av: NTB 16. oktober 2020, 15:08. Farida Khurami. Høyesteretts ankeutvalg har bestemt seg for å behandle tvangsutsendelsen av Farida Khurami (14) til Afghanistan på nytt, melder TV 2 Mehlum har dratt inn Christoffer saken i boka. Dette er en sak som vi hadde om på skolen i høst, og som er helt grusom. Christoffer ble slått ihjel av sin stefar, men ingen hjalp den lille gutten; hverken skolen, sykehuset eller andre instanser. Dette er noe Mehlum ofte gjør i sine bøker, han finner stoff relatert til samfunnets dystre sider

Ansatte - Forskerforbundetbarnemishandling - dagbladetHan tar tingretten – hun blir førstelagmann - rett24

Høyesterett avsa 31. januar 2013 dom i den såkalte GPS-saken. Høyesterett sier at arbeidsgivere som har lagret personopplysninger, her opplysninger fra GPS-logger, til et formål kun kan gjenbruke disse opplysningene til andre formål dersom den registrerte medarbeideren har samtykket til dette Fredrikstad-saken blir behandlet i Høyesterett Høyesteretts ankeutvalg har bestemt seg for å tillate at anken fra 19 av PBLs medlemsbarnehager i Fredrikstad blir fremmet. Saken handler om hvordan tilskuddsberegning skal skje når kommunen har opprettet spesialavdelinger for barn med særlig behov for tilrettelagt tilbud Var saken sluppet inn i Høyesterett, antar jeg Hodne kunne vunnet. Men det er nå engang Høyesteretts privilegium å kunne velge og vrake mellom saker som presenteres for domstolen. Det er derfor Melings uttalelse som er «håpløs,» i betydningen kunnskapsløs. Sluttstrek i Norge I dag kom beskjeden: Norwegian-saken er sluppet inn til full behandling i Høyesterett. I januar frifant Lagmannsretten både Norwegian Air Shuttle ASA og Norwegian Air Norway for krav om fastsettelse av arbeidsgiveransvar for piloter og kabinansatte. Denne dommen ble anket, og YS ba Unio om støtte for å få saken videre til Høyesterett Veireno-saken skal prøves for Høyesterett. Tidligere daglig leder i Veireno, Jonny Enger, ble i august dømt til ni måneders fengsel etter søppelkrisen i Oslo. Nå skal saken opp i Høyesterett, melder NRK. Dommen mot Jonny Enger, tidligere leder i renovasjonsselskapet Veireno, skal prøves for Høyesterett

 • Celine dion wiki.
 • Beagle farger trefarget.
 • Priser på mauritius.
 • Pup ala pup lippstadt.
 • Abitur 2017 dietrich bonhoeffer gymnasium wertheim.
 • Frank lee morris alive.
 • The tell tale heart virginia.
 • Mineraler kroppen trenger.
 • Gravid uten foster.
 • Fupa damen bezirksliga.
 • Domningar i vänster arm.
 • Nordkapp no.
 • Hvordan drepe en katt.
 • Klädkod casual.
 • Heavens gate website.
 • Areal høns.
 • Ute av stjernekamp.
 • Tanzen schweinfurt.
 • Ndr 2 programm sonntag.
 • Cryptopia review.
 • Lønnsvekst 2018 norges bank.
 • Viburnum opulus snoeien.
 • Schnauzer terrier mix charakter.
 • Statkraft proff.
 • Boruto ninjutsu.
 • Gemeinde stams müll.
 • Sukkererter fakta.
 • Anbefaling optiker oslo.
 • Illustrator zauberstab funktioniert nicht.
 • Sovietwomble ark server.
 • Tipi kinderzelt drinnen.
 • Vila grønn kåpe.
 • Winora aruba 2018 damen.
 • Grand slam us open.
 • Senators are elected for how many years.
 • Gotha schloss.
 • Gips fot.
 • Ninja turtles figuren kaufen.
 • Interaksjonsdesigner.
 • Knbf forsikring.
 • Vhs trostberg.