Home

Riksarkivarens forskrift

Riksarkivarens forskrift gir utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om arkivrutiner, arkivlokaler, lagringsmedier, avleveringsrutiner m.v. Revidert forskrift trådte i kraft 01.01.2020 Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift) ⎙ ⎙Skriv u Riksarkivarens forskrift gir utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om arkivrutiner, arkivlokaler, lagringsmedier, avleveringsrutiner m.v. Revidert forskrift trådte i kraft 01.01.2020. Forholdet til andre lover og forskrifter Riksarkivarens forskrift (RAF) eller arkivforskriften (AF) Merknad Kap 1 Internkontroll og arkivplan Hjemmel: AF § 4 § 1-1 Denne bestemmelsen er en videreføring eller konkretisering av krav til dokumentasjon i ulike paragrafer i gammel arkivforskrift, herunder § 2-6 Forskrift 19. desember 2017 nr. 2286 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift

2) Forskrift 17. oktober 2008 nr. 1119 til offentleglova (offentlegforskrifta) --- 3) Forskrift 29. juni 2001 nr. 722 om personellsikkerhet --- 4) Forskrift 1. juli 2001 nr. 744 om informasjonssikkerhet --- 5) Forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv Forskrift om offentlege arkiv. 15.12.2017 nr. 2105 Kulturdepartementet Helsearkivforskriften. 18.03.2016 nr. 268 Helse- og omsorgsdepartementet Kjernejournalforskriften. 31.05.2013 nr. 563 Helse- og omsorgsdepartementet Forskrift om trossamfun Hovedhensikten med revisjonen av riksarkivarens forskrift, har vært å tilrettelegge for iverksetting av den nye arkivforskriften. Mange av bestemmelsene er videreføring av gjeldende rett. Det er foretatt en regelteknisk opprydding med justering av kapitler, nummerering og språk, slik at forskriften fremstår i ny form

Riksarkivarens generelle regler er samlet i en egen forskrift. Forvaltningsloven og forvaltningsforskriften tillegger Riksarkivaren ytterligere myndighet når det gjelder materiale som oppbevares i de statlige arkivinstitusjonene I. I forskrift av 1. desember 1999 nr. 1566 om Riksarkivarens arkivbestemmelser gjøres følgende endringer: . Del III skal lyde: Fastsatt av Riksarkivaren 1. desember 1999 med hjemmel i forskrift av 11. desember 1998 nr. 1193 om offentlege arkiv § 3-21 annet ledd. Gjeldende fra 1. januar 2000 NA har avgitt høringssvar til Revisjon av forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift). Som vi påpekte i vårt høringssvar til ny arkivforskrift har vi lenge ment at tiden er moden for å revidere lov- og forskriftsverk for å bedre tilpasse dette til en moderne, digital verden

Riksarkivarens forskrift - Arkivverke

Endrede forskrifter for arkivsektoren. Nye forskrifter er trådt i kraft To forskrifter om arkiv er endret: Arkivforskriften og Riksarkivarens forskrift. Arkiv i Nordland har sett nærmere på dem. 01.01.2018 trådte to nye forskrifter om arkiv i kraft: «Forskrift om offentlege arkiv» og «Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver. Høringssvar - Riksarkivarens forskrift om tekniske og utfyllende bestemmelser Norsk Arkivråd (NA) takker for muligheten til å påvirke innholdet i den fornyede versjonen av forskriften. Som vi påpekte i vårt høringssvar til ny arkivforskrift har vi lenge ment at tiden er mode I forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift), er det gjort endringer i § 7-29. Endringene trådte i kraft 1.1.2020. Endringene gjelder reglene for bevaring og kassasjon for fylkeskommunale og kommunale arkiv skapt etter 1950, og er resultat av flere års utredning og høringer Riksarkivarens forskrift, Kapittel 3, spesifiserer krav til arkivsystem og elektronisk behandling av arkivdokument. Videre spesifiseres det i Kapittel 5 bestemmelser om elektronisk arkivmateriale - herunder lagringsmedier, format og avlevering ⇐ Nyheter fra NUUG 2017-04-28 - NUUGs høringuttalelse til Riksarkivarens forskrift. På søndag er det frist for å komme med innspill til nytt forslag til Riksarkivarens forskrift.Dette er en viktig forskrift som bestemmer hvilke digitale dataformater det er greit å arkivere i det offentlige Norge for bevaring i hundrevis av år

Riksarkivarens forskrift kapittel 5 stiller krav til arkivmateriale fra statlige organers elektroniske systemer som skal avleveres til Arkivverket for å bli bevart for ettertiden. Disse kravene går i hovedsak ut på hvilke metoder og formater som skal benyttes ved både og deponering Forslag til endringer i riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring av pasient- og journalopplysninger. 06. desember 2018. Høringsgrunnlag. Se og sende inn høringssvar. Høringsfrist 18.01.2019. Fristen er utløpt. Høringsgrunnla Revidert forskrift trådte i kraft 01.01.2018. Riksarkivarens forskrift hos Lovdata. I tillegg til arkivloven, arkivforskriften og Riksarkivarens forskrift er det flere andre lover, forskrifter og instrukser som får følger for arkivdanningen og bruken av arkiv: Forvaltningsloven (Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker Riksarkivarens forskrift har derimot i noe større grad være gjenstand for revisjoner, siste gang i 2017, sammen med arkivforskriften. 5.2 Formål Loven skal sikre arkiver som har betydelig kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at disse kan bli tatt vare på og gjort tilgjengelige for ettertiden Det samme gjelder bestemmelser i forskrift om offentlige arkiv og riksarkivarens forskrift. Riksarkivaren har rettlednings- og tilsynsansvar for arkivarbeidet i gravplassmyndighetene. Riksarkivaren er direktør og øverste leder for Arkivverket. Særlig om forholdet til personopplysningslove

 1. Riksarkivarens forskrift. Riksarkivarens forskrift gir utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om arkivrutiner, arkivlokaler, lagringsmedier, avleveringsrutiner m.v. Revidert forskrift trådte i kraft 1. januar 2018. Om Riksarkivarens forskrift på arkivverket.n
 2. Riksarkivarens forskrift. Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift
 3. Riksarkivarens bestemmelser. Riksarkivarens bestemmelser for offentlige arkiv. En samlet oversikt over Riksarkivarens bestemmelser om behandling av offentlige arkiver er samlet i en forskrift. Forskrift til arkivloven av 01.12.1999 nr. 1566 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver
 4. Lover og bestemmelser 3.1 Lover og forskrifter Riksarkivarens forskrift . Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver. FOR-2017-12-19-2286 Laster... Alle rettigheter Arkivplan.no | Laget av Arkivplan.no AS. Nettstedskart.

Lover og forskrifter - Arkivverke

 1. Riksarkivarens bestemmelser for offentlige arkiv En samlet oversikt over Riksarkivarens bestemmelser om behandling av offentlige arkiver er samlet i en forskrift. Forskrift til arkivloven av 01.12.1999 nr. 1566 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver
 2. Riksarkivarens forskrift er klar 3. januar 2018 | Kommuner , Publikum Nå ligg både Forskrift om offentlege Arkiv og Riksarkivarens forskrif t ute på lovdata.no
 3. Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (Riksarkivarens forskrift, lovdata.no) I arkivforskriftens § 3.1 står det: (3) System for journalføringspliktige saksdokumenter jf. arkivforskriften § 9, skal følge krav som Riksarkivaren med hjemmel i arkivforskriften § 11, har fastsatt i Norsk arkivstandard (Noark)
 4. Faste åpningstider lesesalen Båtmannsgata: Tirs- og torsdag: 10:00 - 15:00 Ut over dette holder vi åpent etter avtale innenfor kjernetiden 09:00-14:3
 5. Riksarkivarens ansvar for kommunens arkiver Tilsyn • Riksarkivaren har rettleiings- og tilsynsansvar for arkivarbeidet i offentlege organ (arkivloven § 7) • Arkivverkets strategi for 2014-2017 om at kommuner skal prioriteres med tilsyn • Ved avvik iht lov/forskrift kan Riksarkivaren gi påleg
 6. Forslag til nytt kapittel i Riksarkivarens forskrift. Rapporten danner også bakgrunn for et forslag til nytt kapittel 8 i Riksarkivarens forskrift: Konvertering fra analoge til digitale lagringsmedier. Det nye forslaget består i at en digital kopi kan erstatte papirdokumenter med en digital kopi
 7. Riksarkivarens forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver; Sikkerhetsloven; Lover og forskrifter på høring. Forskrift om offentlige arkiv (høring 15.01.2017) Riksarkivarens vedtak. Riksarkivarens vedtak om bevaring og kassasjon av eksamensbesvarelse

Forskrift 19. desember 2017 nr. 2286 om utfyllende ..

Riksarkivarens forskrift § 7-28. Nemnda kom til at unntaket for sletteplikt i personvernforordningen artikkel 17 nr. 3 bokstav d uansett kom til anvendelse. Etter nemndas vurdering er fortsatt lagring av opplysningene i elevmappen nødvendig for arkivformål i allmennhetens interesse og sletting av opplysningene vil gjøre det umulig eller i alvorlig grad hindre at målene med nevnte. Riksarkivarens bestemmelser for offentlige arkiv. En samlet oversikt over Riksarkivarens bestemmelser om behandling av offentlige arkiver er samlet i en forskrift. Forskrift til arkivloven av 01.12.1999 nr. 1566 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver

Forskrift om offentlege arkiv - Lovdat

IV i forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (Riksarkivarens forskrift). Dersom det er tvil vedrørende kassasjon, ta kontakt med Vestfoldarkivet. Papirarkiver skal rengjøres for støv og smuss hvis nødvendig før avlevering Ledere og helsepersonell bør være kjent med den nye pasientjournalforskriften som trådte i kraft 01.07.19. Den nye forskriften utfyller journalføringsplikten og legger til rette for en pasientjournal sentrert rundt pasientens behov for helsehjelp. Forskrift om pasientjournal ble 1. juli 2019 erstattet av en ny pasientjournalforskrift. Den nye forskriften er i større grad tilpasset en. Riksarkivarens forskrift gir utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om arkivrutiner, arkivlokaler, lagringsmedier, avleveringsrutiner mv. Revidert forskrift trådte i kraft 1/1 2018. Offentleglova . Offentleglova handler om tilgangen til forvaltningsdokument, journaler og andre register for offentligheten

Sentrale forskrifter hjemlet i Lov om arkiv [arkivlova

Nye forskrifter fra 1

 1. forskrift om offentle g e arkiv § 6 og riksarkivarens forskrift , kan fysiske originaldokumenter tilintetgjøres . § 17 Opphør av virksomhet mv. Hvis det ved overdragelse eller opphør av virksomhet ikke er aktuelt å overfør
 2. Riksarkivarens forskrift, kapittel IX, 2-5, første ledd. Riksarkivarens Normalinstruks, 4.1.5. Denne dokumentasjonen skal inngå i arkivplanen. Riksarkivarens forskrift kapittel VIII og IX samt Normalinstruksen inneholder nærmere bestemmelser som godkjent lagringsformat og - medium. Forskrift av 11.
 3. Riksarkivarens forskrift Løpenr: 11453/2019 Dokumentrekkefølge i sak: 3 Dokument tittel: Høring - forslag til endringer i riksarkivarens forskrift Hopp over liste. Dine personalia. Navn. Adresse. Postnr. Poststed. E-post. Kommentarer. Avbryt.
 4. Riksarkivarens forskrift kapittel 5, del IV og V, særskilt §§ 5-17- 5-23. Dokumenter i produksjonsformat (Word, Excel mv.) skal ikke være med. Konvertering til arkivformat skal foretas ved journalføring og senest ved avslutning av mappe. Det opprinnelige produksjonsformatet kan da rutinemessig slettes
 5. Riksarkivarens forskrift, kapittel IX behandler blandede arkivdeler i § 3-1. 3.4.4 Overgang til elektronisk arkiv skal meldes til Riksarkivaren. Statlige organer skal melde fra til Riksarkivaren når de tar i bruk systemer som er Noark-4-godkjent. Ved innmelding til man bruke de elektroniske skjemaene som finnes på Riksarkivarens

Riksarkivarens forskrift • Hovedhensikten med revisjonen av riksarkivarens forskrift, har vært å tilrettelegge for iverksetting av den nye arkivforskriften. Mange av bestemmelsene er videreføring av gjeldende rett. • Det er foretatt en regelteknisk opprydding med justering av kapitler, nummerering og språk, slik a Riksarkivaren vedtok en ny, revidert versjon av riksarkivarens forskrift 19. desember 2017. (forskrift 19. desember2017 nr. 2286 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver). Begge forskriftene tar til å gjelde fra 1. januar 2018

Riksarkivaren - Arkivverke

1. januar 2018 trådte to nye arkivforskrifter i kraft - Forskrift om offentlege arkiv og Riksarkivarens forskrift. I denne quizen kan du bli bedre kjent med forskriftene eller du kan bruke den til å teste hvor mye du allerede vet Forskrift av 1. desember 1999 nr. 1566 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (Riksarkivarens forskrift) er en sammenstilling av tidligere regler som hadde ulike hjemler, med tillegg av nye regler som var nødvendige for å regulere elektronisk arkivering riksarkivarens forskrift § 1-1. Den skal bidra til at Eigersund kommune ivaretar arkivansvaret etter Arkivlova § 6 , hvor det heter: Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid Riksarkivarens forskrift (Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver) har utarbeidet bestemmelser om elektronisk materiale som avleveres til depot.I tillegg til vår normalinstruks for IKAO er også informasjonen nedenfor verdt å merke seg ved deponering av elektronisk materiale Riksarkivarens forskrift Løpenr: 20442/2018 Dokumentrekkefølge i sak: 1 Dokument tittel: Høring - forslag til endringer i riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring av pasient- og.

Forskrift om endring i forskrift om Riksarkivarens

De nye reglene i riksarkivarens forskrift i 2014 innførte bevaringspåbud for samtlige pasient- og journalopplysninger. Hensikten med dette var primært å sikre pasientenes rettigheter i deres. Riksarkivarens forskrift § 7-28, nr.9 bokstav a) B Retningsliner og rutinar for kommunen sitt førebyggjande arbeid innan barnevern, inkludert barnevernstenesta samarbeid med andre sektorar og forvaltningsnivå. Riksarkivarens forskrift § 7-28, nr.9 bokstav b Arkivmateriale som vurderes kassert innen en bestemt tidsfrist, skal om mulig skilles ut i egne omslag allerede ved arkivlegging. Dette skillet opprettholdes ved overføringer til bortsettingsarkiv og depot. Kassasjonsfrister skal i henhold til Riksarkivarens forskrift § 4-5, utarbeides av kommunen selv Riksarkivarens forskrift kapittel IX § 1-3: -Når dokumenter på papir blir skannet og arkivert elektronisk i tråd med bestemmelsene i dette kapitlet av forskriften, kan papirversjonen av dokumentene kasseres med mindre lovbestemte formkrav, for eksempel krav om håndskrevet signatur, eller andre juridiske hensyn krever a Det følger videre av Riksarkivarens forskrift (forskrift 19. desember 2017 nr. 2286) § 7-1 bokstav c at formålet blant annet er å: «sikre at arkiv ikke blir kassert før rettslige og forvaltningsmessige dokumentasjonsbehov er bortfalt.

Lysark arkivledersamling - Interkommunalt arkiv Trøndelag

Riksarkivarens forskrift § 7-24 nr. 1 bokstav b) Kommunereformen Riksarkivarens forskrift § 7-24, nr. 1 bokstav b) Delegering av myndighet til administrasjonssjef Riksarkivarens forskrift § 7-24, nr. 1 bokstav c) Delegering av myndighet til formannskap og andre styrer, råd og utvalg Riksarkivarens forskrift § 7-24, nr. 1 bokstav d Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift i Riksarkivarens forskrift § 7 -29 om bevaring av pasient - og journalopplysninger . Direktoratet for e -helse e r nasjonal myndighet på e -helseområdet og bidrar til nasjonal styring, etablerer standarder og forvalter nasjonale løsninger Innlandet fylkeskommune følger Riksarkivarens forskrift om bestemmelser, kapittel 7 for bevaring og kassasjon av dokumenter. Formålet med bestemmelsen er: sikre at bevaringsverdig dokumentasjon blir bevart for ettertiden, jamfør arkivlovens §1; legge til rette for kassasjon av arkivmateriale uten bevaringsverd I riksarkivarens forskrift finnes spesielle kassasjonsbestemmelser for enkelte saksområder under kapittel 7. I prinsippet gjelder alle bestemmelsene i arkivlov og forskrift både for arkivmateriale på papir og elektronisk

Noark 5

Riksarkivarens nye bevaringsbestemmelser for kommunal sektor (jf. Riks­ arkivarens forskrift) stiller krav til hva som skal bevares og langtidslagres. Materiale som etter Riksarkivarens forskrift ikke er pålagt bevaring, kan kasseres, og det er opp til kommunene selv å bestemme hvor lang tid informasjonen skal bevares før kassasjon kan. I tråd med Riksarkivarens anbefaling er det utarbeidet en bevarings- og kassasjonsplan for alle medlemskommunene i IKA Opplandene. Kapittel 6 som omhandler helse er ikke ferdig enda. Dette skyldes at nye bevaringsregler for pasient- og journalopplysninger er ute på høring. Høringsfristen er satt til 19. mars 2019 Riksarkivarens forskrift Ikrafttredelse 01.01.2018. Men først en gjennomgang av forskriftene. Riksarkivarens forskrift. Ikrafttredelse 01.01.2018. Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift I 2002 gjorde Riksarkivarens forskrift det som hovedregel obligatorisk å følge Noark-standarden ved registrering og arkivering av elektroniske saksdokumenter. Noark 5 er den hittil siste versjon av standarden. Eldre versjoner av Noark er ikke uten videre uaktuelle og det kan fortsatt finnes systemer som følger Noark 3

Råd og tjenester - KUBENHovedoppgave i historie av svein amblieNye forskrifter fra 1

Riksarkivarens forskrift § 3-1, 4. ledd). Arkivskaper definerer selv hva som skal inngå i arkivuttrekket med utgangspunkt i gjeldende bevarings- og kassasjonsbestemmelser og kommunens egne dokumentasjonsbehov, noe som gjør tabelluttrekk som metode for bevaring svært anvendbar Riksarkivaren er direktør og øverste leder Arkivverket. Riksarkivarens myndighet er beskrevet i arkivloven og arkivforskriften

Høringssvar - riksarkivarens forskrift Norsk arkivra

Riksarkivarens forskrift, kap. Hringsbrev; Utkast til nytt regelverk forskriftstekst; Bevarings-og kassasjonsvurdering 20. Apr 2017. Arkivloven, arkivforskriften og Riksarkivarens forskrift utgjr kjernen i regelverket. Har vrt p hring, er p hring eller skal p hring Hvite loge hansker kong georg v best ezreal build mosedreper for tak dekk atv. Hva er overført fra Arkivforskriften til Riksarkivarens forskrift? Vi vil også orientere om arbeidet som er gjort i utredningsprosjektet om et regionalt arkiv i Trøndelag. Som et parallelt spor til sistnevnte, orienterer vi også om internt arbeid med IKAs tilbudsportefølje, internt kalt IKA Trøndelag 2.0 Riksarkivaren har sendt ut høring om endringer i Riksarkivarens forskrift. Det gjelder mindre endringer i flere kapitler og høringsfristen er 16. september. Les mer på nettsidene til Arkivverket Riksarkivaren vil vedta en revisjon av Riksarkivarens forskrift innen utgangen av 2017. Begge forskriftene har virkningsdato fra 1. januar 2018. Les mer: Forskrift om offentlige arkiv [PDF-fil 92 kB] Kongelig resolusjon - Forskrift om offentlige arkiver [PDF-fil 119 kB

Forskrift om offentlege arkiv; Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift) Forskrift om personellsikkerhet; eSignaturloven. Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften) Forskrift om krav til utsteder av kvalifiserte. Forslag til endringer i riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring av pasient- og journalopplysninger. 06. desember 2018. Høringsgrunnlag. Se og sende inn høringssvar. Høringsfrist 18.01.2019. Fristen er utløpt. Logg inn for å se og sende inn høringssvar Riksarkivarens forskrift kap. IX § 2-2. Ulike saksbehandlingstyper innenfor pleie- og omsorgstjenesten Søknad/Vedtak Dokumentasjon som mottas i forbindelse med søknader og vedtak må ses på som dokumentasjon av saksbehandling etter forvaltningsloven

Legeforeningen jobber for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer Viser til høring sendt ut 2017-02-17 (Riksarkivarens referanse 2016/9840 HELHJO), og tillater oss å sende inn noen innspill om revisjon av Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (Riksarkivarens forskrift). Svært mye av vår kommuikasjon foregår i dag på e-post Byggteknisk forskrift (TEK10) Byggteknisk forskrift (TEK17) Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv. Plan- og bygningsloven (lovdata.no) Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven; Tolkningsuttalelser (regjeringen.no) Temaveiledninger; Rapporter og publikasjoner.

Riksarkivarens forskrift - oversikt Riksarkivarens forskrift - kapitler Hjemmel i arkivforskriften 1. Arkivplan § 4 2. Arkivlokaler og oppbevaring av arkiv § 7 3. Krav til arkivsystem og elektronisk behandling av arkivdokument §§ 6, 11 og 12 4. Periodisering § 13 5. Elektronisk arkivmateriale. Lagringsmedier, format og avlevering §§ 6. Høring ± forslag til endringer i riksarkivarens forskrift Riksarkivaren sender med dette på høring forskrift om endring i f orskrift 19. desember 2017 nr. 2286 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift) Vi har meget dyktige medarbeidere, moderne utstyr og det siste innen programvare. Vi forholder oss til Arkivloven ogRiksarkivarens forskrift når det gjelder kvalitet og lagring av elektroniske dokumenter. Det innebærer blant annet at materiale skannes i høy kvalitet uten informasjonstap med kalibrert utstyr og lagres i formater egnet for langtidslagring som PDF/A-1b og TIFF Kassasjon kan kun skje etter gjeldende regler gitt av Riksarkivaren i kapittel VII Del I og III i forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (Riksarkivarens forskrift). For mere informasjon om, se Utarbeid eller oppdater bevarings- og kassasjonsplan

Riksarkivarens forskrift på høring

Litt lignende situasjon, man skjeler ofte til riksarkivarens forskrift § 7-11. I § 4-1 er også personalmapper nevnt som eksempel på situasjoner der man kan unnta fra vanlig (og hyppig) periodisering av arkivet. Likevel noe mer referanser i litteraturen til dokumentasjonsbehovene som skal dekkes (kontroll med pensjonsrettigheter og. Riksarkivarens veiledning i periodisering av offentlige arkiver. READ. 6.2 Fremgangsmåte ved avlevering eller deponering av journalsystemer og. eventuelt tilhørende elektronisk arkiv som ikke er Noark-basert. Dersom man skal. Forskrift - endelig! Vi fikk vår Lov om arkiv i 1992. I seks år har departementene arbeidet med å utforme forskrifter, og loven har ikke vært gjort gjeldende. 1. januar 1999 tok forskriftene - og dermed også loven - til å gjelde. Langt på vei tar forskriftene opp i seg ulike retningslinjer som tidligere ha

riksarkivar - Store norske leksiko

Godkjente arkivformater iht Riksarkivarens forskrift § 5-17 er definert i administrator for systemet. Pr 2019 er det følgende: TIF, PDF, TXT, JPG, DWF, DWG, XML, SOSI, MPEG-2, MP3, KOF, KXF, DOK, JPEG Merknader: Inn- og utgående dokumenter blir konvertert automatisk til aktuelt godkjent arkivformat når de blir journalført Riksarkivarens forskrift, kapittel IX. 3.4.1 Hvilken type periodisering kan benyttes? Ved overgang fra Noark-3 (med papirarkiv) til Noark-4 med elektronisk arkiv, skal det foretas. skarpt periodeskille hvis man ikke konverterer data. Ved vellykket konvertering er det ikke. nødvendig med periodisering Forslag til nytt kapittel i Riksarkivarens forskrift. Rapporten danner også bakgrunn for et forslag til nytt kapittel 8 i Riksarkivarens forskrift: Konvertering fra analoge til digitale.

NOU 2019: 9 - regjeringen

Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift) sier § 1-1.Arkivplan (1) Alle offentlige organer skal til enhver tid ha en ajourført arkivplan jf. arkivforskriften § 4 • Merbevaring - Riksarkivarens forskrift angir minimumsbestemmelser for langtidsbevaring. - Kommunene og fylkeskommunene kan vurdere å bevare mer jf. 7-23 første ledd. Her må behovet også veies opp mot eventuell sletteplikt etter personopplysningsloven og pasientjournallove I samsvar med Riksarkivarens forskrift, Kapittel 7 del III, §7-29 skal følgjande materiale bevarast for alle oppgåver innan området Folkehelse, tannhelse, helsestasjon og skolehelsetjeneste a) Fylkeskommunens og kommunens planer, avtaler og ordninger for folkehelsearbeidet, helsestasjon, svangerskaps- og barselomsorgstjeneste, skolehelsetjeneste og tannhelsetjeneste, inkl. samarbeids- og.

Riksarkivarens forskrift / Lover og forskrifter 2020

Formatet som byggesaksBIM-en leveres i (IFC) er et gyldig arkivformat i henhold til Riksarkivarens forskrift § 5-17. For at kommunene skal kunne se modellen, må de ha riktig programvare. Flere av disse programmene kan lastes ned gratis Ny revidert forskrift om offentlege arkiv er no vedtatt. 20. desember 2017 | Kommuner, Publikum. Den 15. desember blei revidert forskrift om offetlege arkiv vedtatt av statsråd og den vil trå i kraft frå 1. januar 2018. Arkivverket melder også at revidert versjon av Riksarkivarens forskrift snart skal liggje klar og vil trå i kraft samtidig Riksarkivarens veiledning i periodisering av offentlige arkiver. hit.no. Views . 6 years ago gjennomføring av en arkivperiodisering og må ikke oppfattes som noe regelverk eller forskrift. Dokumentet er ikke en uttømmende oprift på selve gjennomføringen,.

Endrede forskrifter for arkivsektoren - Arkiv i Nordlan

arkivfunksjonalitet, jf. riksarkivarens forskrift kapittel IX del B og D. Det er derfor nødvendig at arkivleder på et tidlig tidspunkt involveres i omorganiserings- og endringsprosesser for å avklare eventuelle arkivfaglige implikasjoner. Arkivleder skal også informeres når det vurderes å utvikle eller anskaffe administrative system elle Bevaringsplikt: Når riksarkivarens forskrift, eller annet lovverk krever at arkivmaterialet skal bevares for ettertiden (ikke kan kasseres). Kassasjon: Sletting/makulering av arkivmateriale etter en gitt tid. Forutsetter at materialet ikke er bevaringspliktig, og at bevaringsvurderinger og kassasjonsfrist fremgår av denne planen Iht forskrift om offentlig arkiv av 01.01.2018, § 18 skal offentlige organ avlevere eldre og avslutta arkiv til arkivdepot. Nærmere bestemmelser skal baseres på forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift) av 01.01.2018

 • Nunchucks wii.
 • Gry jannicke jarlum romvesen.
 • Ingebjørg bratland julekonsert 2017.
 • Wikipedia bmw e36.
 • Å gå synonym.
 • Finale cupen 2017.
 • Home knap iphone indstillinger.
 • Lüneburg kneipenviertel.
 • Tredemølle tromsø.
 • Hågjel matfisk.
 • Tusenårsvarden høyde.
 • Wow unterrassen.
 • Dinosaur gae.
 • Grauthoff türengruppe gmbh oelde.
 • Spist gammelt egg.
 • 40 års gave til kollega.
 • Nikko velocitrax batteri.
 • Meg ryan hair.
 • Whatsapp status farbiger hintergrund.
 • Regions of france.
 • Der herr der ringe die rückkehr des königs stream.
 • Mrsa screening norge.
 • Gastroenterologisk poliklinikk.
 • Urbanite dresden gewinnspiel.
 • Brad wilk.
 • Negozi esselunga milano.
 • Kurumba maldives tripadvisor.
 • Torsholt tanzen.
 • Dödsannonser sölvesborg.
 • Sunspa gradual lotion.
 • Zahlenbilder bis 10.
 • Fahrradgeschäft karlsruhe mühlburg.
 • Farming simulator 2017 ps4 2 player.
 • Bouldern aachen die halle.
 • Tanzschule winsen.
 • Call me drella eintrittspreis.
 • Ikt i barnehagen rammeplanen.
 • Farlig å brenne plast.
 • Piggvar fiske med garn.
 • Vanskelig å selge på finn.
 • Nynorsk øvingsprogram.