Home

Ikt i barnehagen rammeplanen

barnehagen slik rammeplanen fra 1995 også la opp til. Barnehagen skulle gjenspeile og skape sammenheng med barnets opplevelser i hjem og fritid, og følge opp og videreutvikle ulike teknologiske erfaringer som barna hadde fått hjemme. Og dersom barnehagen hadde tilgang på datamaskin eller video Barnehagens digitale praksis. Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn I barnehagen skal barn blant annet starte arbeidet med å bli bevisst hvordan de bruker det digitale, både ovenfor andre barn og egen bruk. Digital dømmekraft. Direktør for Senter for IKT er opptatt av det sterke fokuset digital dømmekraft har i rammeplanen. Barns etiske bevissthet rundt bruk av digitale flater, blir mer og mer viktig Velkommen til IKT-plan barnehage. Løft barna og personalets digitale ferdigheter På denne siden presenterer vi eksempler på pedagogisk aktivitet med digitale verktøy sammen med barn for ansatte i barnehagene. Aktivitetene er knyttet opp til rammeplan og barns gryende digitale ferdigheter Det eneste stedet i Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver hvor IKT og digitale verktøy blir nevnt, er i sammenheng med at barnehagen bør la barna oppleve at det er en kilde til lek, kommunikasjon og en måte å innhente kunnskap på (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 27). Formuleringen med at barna bør og ikke skal f

Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag slik at arbeidet med fagområdene kan oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag. Barnas interesse for fagområdene skal stimuleres, og barnehagen skal bidra til å etablere et lærende fellesskap som verdsetter ulike uttrykk og meninger Gjelder fra 01.08.17 Du fi nner til enhver tid oppdatert versjon av rammeplanen på udir.no/rammeplan innhold og oppgaver Rammeplan for barnehagen Barnehagens digitale praksis er tydeliggjort i den nye rammeplanen. Samtidig er ikke teknologi og digitale verktøy nye tema - de har vært der helt fra den første rammeplanen i 1995! Fra teknisk til pedagogisk fokus Barnehagen fikk sin første rammeplan i 1995. Da ble teknologi knyttet sammen med fagområdet «Natur, miljø og teknologi», og målsetningen med teknologibruken va I den nåværende rammeplanen for barnehage står det: «Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap» (Rammeplan, s. 21) gjennom nye temahefter eller andre dokumenter som kan styrke bruken av IKT i barnehagen IKT i barnehagen er alt! IKT står for informasjons- og kommunikasjonsteknologi I rammeplanen brukes betegnelsen digitale verktøy I barnehagen kan IKT blant annet omfatte følgende: Stasjonær, barbar og håndholdt datamaskin Fargeskriver og skanner .

 1. Digital praksis i barnehagen. Ifølge rammeplanen skal barnehagens digitale praksis bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. IKT-plan
 2. Bruk av digitale verktøy og IKT i barnehagen er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for å oppnå faglige mål. Nettbrett i barnehagen. Det nytter ikke å innføre IKT som et satsningsområde i rammeplanen uten tilstrekkelig finansiering til å sette dette ut i praksis
 3. tanker for IKT på barnehage. 1 Rammeplanen, side 27. 4 IKT-strategien skal bidra til: Å utvikle et likeverdig barnehagetilbud med høy kvalitet i alle barnehager. Å utvikle barnehagebasert mediekompetanse med fokus på kvalitet i alle ledd
 4. IKT (Informasjon- og KommunikasjonsTeknologi) er fremhevet i den nye rammeplanen, som en del av barnehagens digitale praksis. På Hatlelia har vi fokus på at barna skal lære kreativ bruk av teknologi, og fremme læring og utforsking av digitale verktøy i sosiale situasjoner
 5. I kapittel åtte i rammeplanen, står det: Barnehagen skal utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern. Flere undersøkelser viser at dette er et område som mange i barnehagene har et behov for kompetanseheving på

Den nye rammeplanen legger vekt på bruk av digitale verktøy i barnehagen, og understreker dette særskilt ved å publisere et eget temahefte; IKT i barnehagen som et tillegg til rammeplanen. Dette viser eksplisitt at det fra Kunnskapsdepartementet forventes bruk av ikt i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte rammeplanen 24. april, og reaksjonene har stort sett vært positive. Etter innspill fra over 100 fagpersoner og rundt 600 høringsuttalelser, mener fagfolk og forskere at politikerne har lyttet til dem, sier Anne Greve til barnehage.no. Hun er førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og er lettet over at styre Rammeplanen sier at: Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. (Kunnskapsdepartementet 2006:21) Dette er stort sett det eneste rammeplanen skriver om digitale verktøy i barnehagen. Den skriver at de skal være en kilde til lek og kommunikasjon, og innhenting av kunnskap, men hvorfor ikk IKT er en stor del av barnets kultur og samfunn, barnehagen må derfor gi barna kjennskap og erfaring til IKT. Det er også loven om at barna har rett til medvirkning og mestring (Rammeplanen, 2011). Det å lage en bildebok der barna får ta bildene og sette dem sammen til en bok, der får barnet fortelle sin historie om hva barnet er opptatt av, og hverdagen vil få et helt annet fokus enn.

Digital kreativitet i barnehagen. Idebank for bruk av digital teknologi og digitale medier på en kreativ og skapende måte sammen med barnehagebar Mange norske barnehager jobber med digitale medier i dag, både på ulike måter og med ulikt omfang. Dette er praksiser som passer godt med barnehagens rammeplan (2011). De kan knyttes til samfunnsmandatet og barns danning inn i et samfunn hvor digital kompetanse står sentralt pedagogiske grunnlag i barnehagene og fundament for denne IKT strategi komme fra Rammeplanen. Strategien presenter overordnede tanker for IKT på barnehage. IKT-strategien skal bidra til: • Å utvikle et likeverdig barnehagetilbud med høy kvalitet i alle barnehager. • Å utvikle barnehagebasert mediekompetanse med fokus på kvalitet i alle.

Nome Kommune har den siste tiden satset på IKT i barnehagen. Vi har gjordt innkjøp av smartboard og nettbrett. I barnehagen skal alle barn få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Rammeplanen påpeker at personalet må bygge på og videreutvikle barnas erfaringer med teknikk i hverdagen arbeidet med IKT i barnehagene. Den nye rammeplanen som trer i kraft 31. juli 2017 sier at: - Digital praksis i barnehagen skal bidra til lek, kreativitet og læring - Digitale verktøy skal støtte barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt o Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. dette punktet er den norske rammeplanen forskjellig i og med at avsnittet om medvirkning (1.5) er mer generelt formulert, og ikke innbyr til oppdeling i mål og metoder

Ikt i barnehagen er ulike verktøy som gir varierte muligheter og kan benyttes i alle fagområder som et verktøy for å stimulerer og inspirere barns eget kreative utrykk. Bør inngå i alle satsingsområdene. Ikt i barnehagen skal være bruk av digitale verktøy i læringsprosesser og kreative uttrykk (ikke passiv konsumering) Vi har erfart at det virke som at synliggjøring av mangfold i enkelte barnehager handler først og fremst om det som fremstår visuelt i barnehagen. Som oftest har vi sett plakater, flagg, plagg e.l. blitt tatt i bruk i barnehagen for å fremme at de har fokus på det flerkulturelle mangfoldet barnehagen skal la barna bruke verktøya, er at dei sjølve er trygge på bruken og ser at bruken har verdi. Det finst garantert både gass og brems blant personalet i ein barnehage! For å nå målet om IKT som ein integrert del av barnehagen, må personalgruppa i barnehagen drage lasset i lag. Alle treng ikkje kunne alt, men alle må kunne noko I arbeidet med IKT har barnehagen en viktig rolle i forhold til sosial utjevning (Rammeplanen, 2013). I forhold til bruk av nettbrett og programmer bør hovedvekten ligge på de spillene og programmene som utfordrer noe; logisk tenkning og løsninger, språktrening, tall og bokstaver m.m. Men barnehagen må også følge med i barnegruppen Temahefet om IKT i barnehagen gir en solid innføring i bruken av digitale verktøy, men mangler mye på gode ideer til kreativ bruk. Denne Det nytter ikke å innføre IKT som et satsningsområde i rammeplanen uten tilstrekkelig finansiering til å sette dette ut i praksis. Les mer >>

Barnehagens digitale praksis - Udi

Dokumentasjon i barnehagen | Fagblogg om IKT i barnehagen

En god rammeplan for bruk av digitale verktøy - Barnehag

Jeg velger å begynne med Rammeplanen (2011) for barnehagens innhold. Hva sier den om IKT i barnehagen? Rammeplanen (2011) sier lite om digitale verktøy. Det som vi kan lese er at barn «bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap (ibid, s.27) Hvert styrermøte vil ha tema fra rammeplanen. Og spørsmål om implementering av rammeplanen er tatt med på tilsynet av barnehager, svarer barnehagesjef Lise Tronrud på spørsmål om hvordan Bodø kommune har jobbet med å få rammeplanen ut til barnehagene. Les mer: Alle barnehageansatte i kommunen blir kurset i ny rammeplan

iktplan.no : Digitale aktiviteter i barnehagen

I den nye rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver heter det i fag-området Nærmiljø og samfunn: «Gjennom arbeid med området nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til deler av samisk kultur og hverdagsliv. IKT- brille hjelper barnehager med å knytter digital lek og utforskning sammen med fagområdene i rammeplanen. IKT-brille bidrar med digitale forslag til pedagogiske aktiviteter slik at og barnehager kan ta i bruk teknologi sammen med barna. Nå har IKT-brille publisert en ny aktivitet «Fang detaljene». Se her IKT i Hortensbarnehagene Side 6 St. mld nr. 41 (2008 - 2009) Stortingsmelding nr. 41 (2008 - 2009) sier følgende om IKT i barnehagen: Digital kompetanse skal være sentralt i opplæringen på alle nivåer I barnehagen disponerer vi pc, digital kamera, skanner, kopimaskin, skrivere og IPad ol. I rammeplanen for barnehager spesifiseres det at barn skal få kjennskap med digitale verktøy i sin barnehage hverdag. Et nøkkelpoeng er at barna skal være med på å skape, forstå og lære fra bruk av IKT, ikke bare konsumere innhold IKT i barnehagen kan også ta mye tid. Alle barna vil sitte på datamaskinen, og man må legge opp tid til at alle skal få prøve. Bilder skal knipses og deretter legges inn på datamaskinen, og kanskje skrives ut for å henge opp i barnehagen. Har man blogg i barnehagen må man bruke tid til å skrive blogginnlegg, og holde bloggen vedlike

Rammeplanen kap. 8. Fylkesmannen i Innlandet inviterer alle barnehager til fagdag med et digitalt blikk på rammeplanen. (Fagdagen er gratis) Vi har med oss Monica Jensen og Lars Nordmo fra Utdanningsdirektoratet som skal presentere Utdanningsdirektoratet sin IKT-plan Barnehagen er ein lærande organisasjon der alle tilsette er enga-sjerte i å skape og dele kunnskap om korleis ein best kan nå felles mål. For å nå målet om IKT som ein integrert del av barnehagen, må personalet i barnehagen drage lasset i lag. Alle treng ikkje kunne alt, men alle må inneha grunnleggande IKT- kompetanse IKT er nevnt i flere sammenhenger, blant annet under fagområde 3.4 Natur, Miljø og Teknikk. Her finner vi en direkte henvisning til at personalet i barnehagen skal legge til rette for at barna: .erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet. (Kunnskapsdepartementet, 2011, s.26)

IKT og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Mens vi venter: barns betraktninger om IKT og sosialt samspill i barnehagen.Masteroppgave i IKT i læring. Masteroppgave i IKT og læring. Stord: Høgskulen Stord/Haugesund. Nilsen, Å.H. (2008). Data er like viktig som Duplo Å vinne kunnskap om barnehagens læringsmiljø med innføringen av IKT i barnehagene i en kommune som eksempel LES OGSÅ: Tanker rundt bruk av IKT i barnehagen. Rammeplanen. Hva sier så Rammeplanen om IKT i barnehagen? I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver står det at barna i barnehagen bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap

9. Barnehagens fagområde

Bølgan snakker videre om viktigheten av å bruke IKT som verktøy for å nå de ulike målene om læring gjennom lek og sosialt samspill, som står i Rammeplanen. Videre påpeker Bølgan styrken barnehagen får av å bruke IKT i pedagogisk sammenheng og til å være et supplement til innarbeide og tradisjonelle aktiviteter (Bølgan, 2008, s. 25) Fire barnehager i Lørenskog prøver ut en ny modell for tilvenning. Ny i barnehagen. Det er ikke alltid like greit å være tre år og møte barnehagen for første gang. Det er mye nytt og mye man er usikker på. Barnehagen må tilpasses de yngste. Skap gode barnehager for ettåringer, i stedet for å kritisere tidlig barnehagestart Tti år er gått siden jeg startet nettstedet IKT i barnehagesektoren, forløperen til denne bloggen.En av de første nyhetene jeg kunne presenteret var at Barnehagefolk nr 4/2000 hadde IKT som tema. Noe av det første som ble skrevet om bruk av IKT i barnehagen, er å finne der. Du fnner mer om Barnehagefolk her.. I april 2001 hadde Kommunal Rapport to artikler om IKT i barnehagen, i 2002 var. IKT- brille hjelper til med å knytter digital lek og utforskning sammen med fagområdene i rammeplanen. Hen bidrar med digitale forslag til nye pedagogiske aktiviteter, som gjør at alle barnehager enkelt kan ta i bruk teknologi sammen med barna, skriver barnehageprosjektet ved IKT-senteret Rammeplanen kap. 8. Fylkesmannen i Innlandet inviterer alle barnehager til Rammeplankonferanse med digitalt blikk på rammelanen. (Fagdagen er gratis) Vi har med oss Monica Jensen og Lars Nordmo fra Utdanningsdirektoratet som skal presentere Utdanningsdirektoratet sin IKT-plan

Digital praksis i ny rammeplan - Digital kreativitet i

IKT i barnehagen. Gå til innhold. Hjem Jeg valgte og ha et stort fokus på barns medvirkning. I rammeplanen står det at barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger (Rammeplan, Man kan også vise det til de andre ansatte i barnehagen som kan gi dem inspirasjon rundt bruk av digitale verktøy Den heter: Del gleder! Digital kompetanse i barnehagen. Inspirasjonen er hentet fra Klepp Familie-og Friluftsbarnehage. Som Bølgan(2006) sier i Temahefte om IKT i barnehagen er det ikke de digitale verktøyene i seg selv som er spennende, det er hvordan personalet bruker det i pedagogisk sammenheng i barnehagen Rammeplanen sier nå at alle skal tilrettelegge for IKT i barnehager og skoler. Hvordan skal nybegynnerne starte? Mitt tips er å lage seg en enkel plan i starten sammen med personalet, men planen må også være tydelig og konkret god digital praksis i barnehagen og i skulen. Ikt-plan.no skal være den primære kjelda for utviklinga av barna sin digital kompetanse. Delen som omhandlar barnehage byggjer på rammeplanen. Ikt-plan.no skal også liggja til grunn for korleis personalet skal iverksetja rammeplanen sin intensjonar

Tanker rundt bruk av IKT i barnehagen

av Marianne Undheim. Både barnehageloven og rammeplanen legger stor vekt på at personalet skal støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter» (Lov om barnehager, § 2) Da var tiden inne for skriving av bacheloroppgave. Som mange andre ved fordypningen valgt å fokusere problemstillingen rundt bruk av iPad som et digitalt verktøy i barnehagen. Jeg vil derfor skrive noe om hva jeg tenker om denne bruken. Det er nemlig noe spennende med å se på slike nye digitale verktøy. Selv har je Gjør deg kjent med rammeplanen for barnehagen. Finn ut hvordan rammeplanen og temaheftene brukes i barnehagene i ditt nærområde. Del dere i små grupper og ta for dere ett område fra rammeplanen (eller et temahefte) som dere arbeider med. Lag en presentasjon av dette og presenter det for resten av klassen din Barnehagene legger stor vekt på å utvikle kjærlighet til naturen. Tanken de arbeider etter er ganske enkelt at det du er glad i, det tar du vare på. Barnehagen har også laget en egen kokebok: Fra hagen til magen. Ilabekken er en inspirasjon i arbeidet med kunnskapsområdet natur, miljø og teknologi i rammeplanen IKT i barnehagen er forholdsvis nytt ennå. Barnehagens personale kan ha veldig ulik alder og forutsetninger, og det kan derfor være delte reaksjoner og meninger rundt bruk av digitale verktøy i barnehagen. Men digitale verktøy er for fullt på vei inn i barnehagen, enten personalet liker det eller ei, og vi er forpliktet til

Norlandia barnehagene: «Nå er det din tur»

IKT i barnehagen - Levanger kommune og Verdal kommune - rev. 2018 8 I Levanger sine barnehager har styrerne tatt ansvar for IKT-koordineringa, samt enhetsleder. Levanger har superbruker på IST-Hypernett. 6.2 Kommunenes IKT-avdeling 1 IKT-avdelingen må sørge for god infrastruktur som er transparent i den forstand at digital Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Departementet fastsetter nærmere regler om barnehagens innhold og oppgaver (rammeplan) ved forskrift. Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold Kategoriarkiv: IKT i barnehagen Lenker til ressurser :-) 12. mai 2013. Vi får jo også i en slik prosess dratt inn fagområdene fra Rammeplanen det er jo tema som bestemmer hvilke men helt klart kunst, kultur og kreativitet. Fra pensum har vi bl.a lært at en animasjon er stillbilder satt i bevegelse

Digital praksis i barnehagen - Udi

Her er noen av tilbakemeldingene barnehagene gir om rammeplanen og bruken av den: • Både styrere og eiere av barnehager vurderer alle tre delene av rammeplanen til å være nyttige verktøy i barnehagen. • 80-85 prosent av eierne mener rammeplanen er et godt styringsverktøy for å følge opp barnehagens arbeid med kvalitet IKT-plan er oppdatert - og framstår nå i ny og utvidet versjon! IKT-plan er en faglig ressurs om bruk av digitale verktøy for hele utdanningsløpet - fra barnehage t.o.m. videregående skole - fra IKT-senteret. «På IKTplan.no finner du aktivitetsforslag til hvordan digitale verktøy kan brukes i utforsking, lek, læring og undring sammen med barna i barnehagen

Rammeplanen | Barnehagelærer

Barnehageforum - IKT i barnehagen

ikt I Rammeplanen står det at barna i barnehagen bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Det er viktig å understreke at det ikke er de digitale verktøyene i seg selv som er interessante, men måten vi bruker dem på i det pedagogiske arbeidet Datamaskin i barnehagen. Hvorfor skal ikke barn ha tilgang til datamaskiner? For det første står det i Rammeplan for barnehagen 1996 at barnehagen bør følge opp og videreutvikle erfaringer med tekniske hjelpemidler. Her nevnes blant annet data. Og i den nye rammeplanen for barnehage er det lagt enda mer vekt på IKT i barnehagen

IKT i barnehagen skal dreie seg om en naturlig del av hverda­gen til barn og vok­sne. I arbei­det med å gjøre doku­men­tasjo­nen ped­a­gogisk blir det naturlig å ta i bruk dig­i­tale verk­tøy, både oven­for per­son­al­gruppa og barna som aktive delt­agere i sin hverdag i barnehagen IKT-plan.no - gratis kompetansepakke/nettkurs i digital dømmekraft. Klikk på Barnehage - Kompetansepakker - Digital dømmekraft - Nettkurs. Lag en bruker og logg deg inn for å få tilgang. Rammeplanen 2017; Åndsverklove

Rammeplanen er det sentrale styringsdokumentet for barnehagenes virksomhet, og barnehageeiere og kommunen som lokal barnehagemyndighet skal sammen med den enkelte barnehagen tilpasse rammeplanen lokalt Prosjektet har to hoveddeler, for det skal prosjektet undersøke hva som skjer i barnehagen gjennom kvalitative casestudier i barnehager i ulike deler av landet og spørreundersøkelser til. Disse appene bruker IKT og Lek. 25 Skriv en kommentar. Kjell Gunnar Ytre-Eide. juli 14; 3 min; Min topp 10 liste over digitale verktøy. 31 Skriv en kommentar. Gode tips til barnehager og skoler. Bestill inspirasjonskurs Innlegg om IKT i barnehagen skrevet av Nina B. OPPGAVEN: Sammen med eit eller fleire førskolebarn skal du gjennomføre ein aktivitet der bruk av digital lyd inngår som ein viktig del. Ta utgangspunkt i eit tema som er aktuelt å arbeide med i barnehagen og formuler ei problemstilling rammeplanen og hva den sier om barnehagens innhold, Dette er et verktøy for hva vi voksne skal jobbe med og ikke et observasjonsskjema for barna. 2 ABJ\V:\måken barnehage\Progresjonsplan\Progresjonsplan.doc 1-2 år Kommunikasjon Språk og tekst. Kropp Få litt IKT- erfaring, enkle spill. Bruk av mus og tastatur. Øve på å fortelle. I Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2011) er kunst kultur og kreativitet en av de sju fag områdene som ramme planen mener er sentralt i barnas utvikling og læring der står det også at «Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk» (s. 36)

Glede og læring gjennom digital fortelling | IKT i barnehagenSkriv på PC - lær å lese! av Arne Trageton (HeftetBarnehageforum VerktøyPPT - DET DIGITALE VERKTØYET I HAGEN BARNEHAGE PowerPoint

- Fremtidens barnehager skal være inkluderende arenaer. Mer systematisk arbeid med mangfold, språk og vennskap i barnehagen kan hjelpe alle barn til å delta i leken og få gode opplevelser, sier Røe Isaksen. Den nye rammeplanen skal også bidra til at de eldste barna får en god overgang til skolen Jeg vil gjerne benytte min blogg om IKT i barnehagen til å skryte litt av arbeidsplassen min! I 2010/2011 jobbet barnehagene (Fåvang og Ringebu barnehage) i Ringebu kommune med fotoprosjektet «Vær sett med barns øyne». Barna ble utstyrt med kamera og gikk ut for å ta bilder av det de mente var vær Senter for IKT i utdanningen har utarbeidet en IKT-plan for barnehager. Den skal gi støtte til digital praksis i barnehagen og digital læring i skole. IKT-plan for barnehage kan brukes som nettverktøy i barnehagehverdagen. IKT-plan er under fortløpende revidering, slik at den tilpasser seg utviklingen i samfunnet Rammeplanen slår fast at barnehagen skal arbeide aktivt med barnas språkutvikling. Personalet må vite hva god språkutvikling er for det mangfoldet av barn de møter i barnehagen. Viser til egen kommunal IKT-plan for skolene og til temahefte om IKT i barnehagene

 • Ulike metoder dødsstraff.
 • Pensko med demping.
 • Moers festivals.
 • Utvendig hovedstengeventil.
 • Seksrikesystemet.
 • Selbstauflösende fäden ziehen.
 • Winpower manual.
 • Dualer master wirtschaftsinformatik.
 • Kathryn stockett bøker.
 • Ulike metoder dødsstraff.
 • Forbrytelse eksempel.
 • Pounds to nok.
 • Øyenbrynspenn best i test.
 • Neptune energy wiki.
 • Android tv apps.
 • Storkkliniken donator.
 • Mobile.de bmw.
 • Vognen tarot.
 • Vart är eva och adam inspelat.
 • Tidslinje för barn.
 • Kontorleie fornebu.
 • Bn bank kontakt.
 • Eggdansen haba.
 • Dallas lovato.
 • Photobox rabatt 2017.
 • Charlies grill skreia.
 • Behandlingstid våpensøknad nordland.
 • Bedriftsøkonomi for nybegynnere.
 • Sherpapledd princess.
 • Leichte verkalkung niere.
 • Praxis dr wörtche lorsch.
 • Restaurant am bürgerpark braunschweig.
 • Dott i øret etter konsert.
 • Kvartiærnæring definisjon.
 • All saints spitalfields uk.
 • Clostridium difficile ernährung.
 • Haus kaufen neustadt dosse.
 • Saus til kjøttboller og pasta.
 • Sapporo oslo meny.
 • Dårlig fyr kryssord.
 • Burdaforward jobs.