Home

Helse og omsorgsdepartementet høring

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven om å innføre en godkjenningsmodell for fritt brukervalg. Departementet ber om merknader til forslaget innen 8. desember 2020 Høring: Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet å forlenge midlertidige lovhjemler i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring NOU 2020:1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til endringer i helsepersonelloven, pasientjournalloven mv. på høring. Formålet er å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten samt legge til rette for etablering av behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter

Høring av forslag om godkjenningsmodell for fritt

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten De mente at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) måtte svare. «Det er ikke fra statens side planlagt med offentlig høring. I lys av dette og med videre begrunnelse under, foreligger det heller ikke noe skriftlig vedtak om å ikke sende Akson på høring Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sendte nylig ut på høring et forslag om avvikling av sykdomslisten ved fysioterapi samt forslag om innføring av automatisk tilsendt frikort. Diagnoselisten omfatter nesten 100 ulike diagnoser, som alle gir fritak for egenandel ved behandling hos fysioterapeut som er ansatt i eller som har driftsavtale med kommunen Helse- og omsorgskomiteen ber om skriftlige innspill til representantforslag fra Freddy André Øvstegård, Nicholas Wilkinson og Solfrid Lerbrekk om en offentlig beklagelse og erstatningsordning for transpersoner som har gjennomgått irreversibel sterilisering, og forslag om en tredje juridisk kjønnskategori - Dokument 8:25 S (2020-2021) Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i reglene for grossistvirksomhet i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler og tilhørende forskrifter. Forslaget skal ivareta behovet for oppdatering av regelverket slik a..

Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2020 for de budsjettkapitlene som hører inn under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde. De samlede utgiftene utgjør vel 221 mrd. kroner, og de samlede inntekter 1,7 mrd. kroner. Største utgiftskapittel er til drift av sykehusene/spesialisthelsetjenesten, der det er bevilget om lag 167,6 mrd. kroner. Vedtaket ble fattet med stemmene fra. Helse- og omsorgsdepartementet Utfordringer •De teknologiske mulighetene utnyttes ikke •Mange selvstendige aktører •Egen høring om forskrifter med nærmere regler om plattformen og Helsedataservice. Høring gjennomført - arbeider med sikte på proposisjon vår 2020. Nytt fra departementet 13. Norsk mal:. gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse. Utredningen skal oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. desember 2019, og samtidig sendes på høring til kommunene og andre sentrale aktører. Her er en lenke til rapporten Utredning av sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset i norsk og samisk versjon Høring Høring: Forslag til standard for kortfattet pasientrettet legemiddelinformasjon Høringsdokument. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å utarbeide en standard for kortfattet, pasientrettet legemiddelinformasjon, i samarbeid med Legemiddelverket, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag om å endre trygderefusjonsforskriften på høring. Endringsforslaget gjelder forskrift 18. juni 1998 nr. 590 om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter (trygderefusjonsforskriften) for å legge til rette for såkalte introduksjonsavtaler

Høring – Pakkeforløp psykisk helse og rus | Nbup

Høring: Forlengelse av midlertidige hjemler i

 1. Budsjettproposisjonen fra Helse- og omsorgsdepartementet bærer preg av en noe udefinert effektivitets- og avbyråkratiseringsreform. Ved reformer på helseområdet ser vi at lite gjennomtenkte innsparinger fører til et dårligere tilbud til pasientene på sikt, vi ber om at det settes av tid og ressurser til denne reformen slik at den gjennomføres faglig forankret og ikke kun økonomisk
 2. Helse- og omsorgsdepartementet Omsorgstjenesteavdelingen postmottak@hod.dep.no Vår saksbehandler: Vår ref.: Øyvind Nordbø 1153386 (2020_00423) Vår dato: Deres ref.: 18.06.20 21.06.2020 20/1803-Høringssvar: Høring av Autisme- og Tourettesutvalgets innstilling NOU 2020: 1 - Tjenester til personer me
 3. GRUNDIG: Direktør Bjørn Erik Thon sier at Datatilsynet vil vurdere de nye forslagene fra Helse- og omsorgsdepartementet nøye. Foto: Datatilsynet Datatilsynet om ny høring: - Inneholder «triggerord» for os
 4. Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Besøksadresse: Teatergata 9 Oslo Telefonnummer: 22 24 90 90 E-post: postmottak@hod.dep.n

Helse- og omsorgsdepartementet - regjeringen

Regjeringen vil styrke legemiddelberedskapen - Velferd

Les forslaget og se hvilke endringer som foreslås her. Høringsfristen er satt til 21. november 2020. Innspill kan sendes på e-post til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no. Etter at forslag til forskrift om båndtvang har vært på høring, vil innspillene bli vurdert og kommentert i sak som fremmes Kristiansand bystyre for endelig vedtak Helse - og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO _ Svar på høring - direkte tilgang til fysioterapeut uten henvisning Forbrukerrådet støtter Helse - og omsorgsdepartementets forslag i overnevnte høring. Vennlig hilsen FORBRUKERRÅDET Anne Kristin Vie Tone Li Sandvik Fagdirektør Seniorrådgive Rusreformutvalget ble oppnevnt 23. mars 2018 og leverte sin rapport til Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet i desember. Denne NOUen er nå sendt på høring. Utvalget ble oppnevnt for å forberede gjennomføringen av regjeringens rusreform der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra.

Høring: Rehabilitering i Nord-Norge. På oppdrag fra Helse Nord RHF og regionens OSO-er har prosjektgruppen utarbeidet en rapport som peker på utfordringer og mulige løsninger for et likeverdig, mer forutsigbart rehabiliteringstilbud i Nord-Norge Helse- og omsorgskomiteen ber om skriftlige innspill til representantforslag fra Ingvild Kjerkol, Lene Vågslid, Tore Hagebakken, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland, Hege Haukeland Liadal, Maria Aasen-Svensrud og Jan Bøhler om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser - Dokument 8:153 S (2019-2020). (22.10.2020

Helse- og Omsorgsdepartementet Helserettsavdelingen Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Vår saksbehandler: Vår ref.: Øyvind Nordbø 1053997 (2018_00655) Vår dato: Deres ref.: Medlemsnr.: 26.09.2018 Høringssvar: Høring - Rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av venteti Høring i helse- og omsorgskomiteen 27. oktober 2020 vedr. Prop. 1 S (2020-2021) fra Helse- og omsorgsdepartementet Til Kap. 714 Folkehelse, post 60 kommunale tiltak: Program for teknologiutvikling i vannbransjen Vannbransjen står foran store investeringsbehov for å kunne levere trygt og sikkert drikkevann Notatet skal være på 1-2 sider, og frist for innsending er mandag 28. september kl. 23.59. Det er også anledning til å sende skriftlige innspill selv om man ikke skal delta på høringen. Dette kan sendes til helse-omsorg@stortinget.no. Merk at både skriftlige innspill og notater innsendt i forkant av høringen, som hovedregel er offentlige etter offentleglova og vil kunne bli publisert

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sendte den 6. november 2017 på høring forslag om å forlenge overgangsordningen i akuttmedisinforskriften. Dette for å sikre at elever og lærlinger som er i utdanningsløpet, får fullført utdanningen sin frem til ny opplæringsmodell er på plass Høring fra Helse - og omsorgsdepartementet Norsk Arkivråd har svart på høring om forslag til lovendringer i forbindelse med etableringen av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret. Norsk Arkivråd er i hovedsak positiv til endringsforslagene, men har noen kommentarer Helse - og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO __ Svar på høring - avvikling av meldeordningen etter spesialisthelsetjenesteloven § 3 - 3 Forbrukerrådet mener det er noen svært viktige aspekter som må ivaretas dersom meldeordningen skal endres. Åpenhet om uheldige hendelser Kommuners kjøp av helse - og omsorgstjenester fra andre offentlige eller private tjenesteytere. Vedrørende lov om offentlige anskaffelsers konsekvenser for kommuners kjøp av helse- og omsorgstjenester for enkeltbrukere. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Statens helsetilsyn 7.1.2014; LA

Metodevurdering til høring: Høringssvar fra donoransvarlig lege og sykepleier, Helse Stavanger HF. Helse- og omsorgsdepartementet. Helsedirektoratet. Helse Sør-Øst RHF. Helse Midt-Norge RHF. Helse Nord RHF. Helse Vest RHF. Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) De nasjonale forskningsetiske komiteene Helse- og omsorgstjenestene skal bidra i kommunens folkehelsearbeid, herunder til oversikten over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven § 5. Helse- og omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i abortloven for å regulere adgangen til fosterreduksjon. Du har også anledning til å sende ditt eget høringsinnspill. Departementet ber om merknader til forslaget innen 2. april 2019 Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om en ny pliktbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven. Pliktbestemmelsen pålegger kommunen å tilby nødvendig pårørendestøtte til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, og skal utfylle pasient- og brukerrettighetsloven Høring om helse og omsorg. Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd. Publisert 27.10.2020. «Helse- og omsorgsdepartementet ba i foretaksmøte 17. april i år de regionale helseforetakene om gå i dialog med de private aktørene de har avtaler med,.

Høring av Autisme- og Tourettesutvalgets innstilling NOU

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandler klagesaker fra blant annet Norsk pasientskadeerstatning, Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn og Helfo. Alle klagesakene må ha blitt behandlet av en førsteinstans før vi mottar saken Høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til lovendringer som vil sikre Legemiddelverket bedre verktøy i arbeidet med legemiddelmangel Høring - NOU 2018:16 Det viktigste først - frist 22. mai 2019. 23. februar 2019. Helse- og omsorgsdepartementet inviterer nå høringsinstanser til å gi sine vurderinger av forslagene i NOUen

Fag-, helse- og arbeidslivspolitikk - Norsk

Høring: Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Vår ref.: Jarle Grumstad 483275 (2014_00633) Vår dato: Deres ref.: Medlemsnr.: 03.09.2014 Høringssvar: Høring - Regler om varsel om beslagleggelse og destruksjon av legemidler ved personlig import ved forsendels Høring - endringer i helse- og omsorgstjenesteloven Fra: Statens helsetilsyn: Til: Helse- og omsorgsdepartementet: Dato: 08.01.2016: Vår ref.: 2015/1817 2 TBN: Statens helsetilsyn viser til høringsbrev av 1. oktober 2015 om ny pliktbestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven (styrket pårørendestøtte) Helse- og omsorgsdepartementet har nylig hatt på høring et forslag om å oppheve kravet om henvisning for å få rett til stønad for dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut Gjennomføringen av forslaget krever lovendring, se Prop. 71 L (2016-2017) som nå er til behandling i Stortinget

Du er her: Miljødirektoratet - Forside / Høringer / Regelverk / Høring av forslag til forskrift om fremmede organismer (2014/7968) / Helse- og omsorgsdepartementet Miljødirektoratet - Forside + Høringer Helse- og omsorgsdepartementet har lagt til grunn at utredningene utføres i samarbeid med aktuelle universiteter, fylkeskommunale kompetansesentre, fylkeskommunene og Tannlegeforeningen. Helsedirektoratet har derfor satt ned en arbeidsgruppe i arbeid med oppdraget, og spesialistgrupper som skal foreslå læringsmål og -aktiviteter innen de ulike spesialitetene Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref: 201701216 Oslo, 8. januar 2018 Svar på høring - Endringer i akuttmedisinforskriften januar 2018 Delta viser til høring av forslag til endringer av akuttmedisinforskriften fra Helse- og omsorgsdepartementet. Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon fo Helse- og omsorgsdepartementet Vår saksbehandler: Vår ref.: Helene Aksøy 842419 (2016_00459) Vår dato: Deres ref.: 16.09.2016 [Deres ref. her] Høringssvar: Høring til forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem. Norske sykehjem er tilholdssted for de eldste og sykeste i Norge. En gjennomsnittlig sykehjemsbeboer har mang

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til ny e-helselov og endringer i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten. Departementet foreslår i første rekke endringer de skriver er nødvendige for å sikre raskere innføring av viktige nasjonale e-helsetiltak, herunder tydeligere nasjonal koordinering, sektorinvolvering og styring Høring om endring av narkotikaforskriften - forlenget høringsfrist. Legemiddelverket sender på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet ut høring på forslag til endringer i forskrift 14. februar 2013 nr. 199 om narkotika (narkotikaforskriften) §18 og §19. Frist for høringsinnspill er satt til 20. mai 2020 Helse- og omsorgsdepartementet (Norge), Oslo, Norge. 38 652 liker dette · 7 392 snakker om dette · 705 har vært her. Velkommen til Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook. Vi jobber for at.. Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om en ny forskrift som vil erstatte gjeldende forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter lover at regjeringe

Video: Høring av NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag

Innrømmer: Det finnes ikke et skriftlig vedtak om å

 1. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at medisinske kvalitetsregistre skal reguleres i en forskrift. Forskrift om medisinske kvalitetsregistre ble sendt på høring 13. november 2018, med frist for innspill 20. februar 2019. Departementet mottok 95 høringsinnspill,.
 2. «Dyktige ansatte og konsulenter jobber sammen i tverrfaglige team. Alle råd og anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet og andre, kommer utelukkende fra forvaltningen - ikke fra konsulenter. Vår konsulentpraksis har også noen forbedringsområder, og etter en gjennomgang i sommer har vi iverksatt flere tiltak
 3. Helse- og Omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 22. august 2019 Vår ref. Deres ref. 1 Høring - gjennomføring av forordning 2017/745 om medisinsk utstyr og forordning 2017/746 om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr NITO - Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon, er landets største organisasjon for ingeniører og
 4. Høring - NOU 2018:16 Det viktigste først - frist 22. mai 2019. Helse- og omsorgsdepartementet inviterer nå høringsinstanser til å gi sine vurderinger av forslagene i NOUen. Debatt og kommentarer til NOU 2018:16 Det viktigste først. Les de første kommentarene til NOUen
 5. ering

Helse- og omsorgsdepartementet Vår saksbehandler: Vår ref.: Helene Aksøy 728562 (2015_00781) Vår dato: Deres ref.: 20.11.2015 [Deres ref. her] Høringssvar: Høring - Rett til opphold i sykehjem NSF har mottatt invitasjon til å avgi høringssvar om Rett til opphold i sykehjem, og takker for muligheten til å komme med innspill «Helse- og omsorgsdepartementet sendte 28. mai ut forslag til høring om endringer i sprøyteromsloven og -forskriften. Nå er det kun tillatt med sprøyter og heroin, etter dette kan reglene endres og.. Utrede og etablere en finansieringsmekanisme for innovasjonsprosjekt innen global utdanning og helse. UD I prosess, sendt på høring med frist 14. november. Helsedata som nasjonalt fortrinn a. Revidere Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte i 2016 i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet nytt samfunnsoppdrag og oppgaver for. Helse- og omsorgsdepartementet Skien 6.6.2012 Høring: Kvalitet og pasientsikkerhet Hva er god kvalitet for deg? • Å få tilstrekkelig informasjon om tilbud og rettigheter til å ta informerte valg med hensyn på behandling og oppfølging. At behandlere og veiledere har tid til å lytte

Høring fra HOD (Helse og Omsorgsdepartementet) - Avvikling

Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Postboks 8011 Dep 0030 OSLO __ Svar på høring av forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann Forbrukerrådet er positiv til Helse- og omsorgsdepartementets forslag til ny drikkevannsforskrift Helsedirektoratet sender med dette på høring et forslag til forskrift om krav til En eventuell forskriftsendring vil bli fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Av folketrygdloven § 5-14 fremgår det at Trygden yter stønad til dekning av utgifter til viktig 1 Helse- og omsorgsdepartementet Spesialisthelsetjenesteavdelingen Oslo, 26.04.2019 Innspill til ny nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 fra SOHEM

Helse- og omsorgskomiteen - stortinget

 1. Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet Årskonferansen for NEMFO 6. og 7. juni 2018 i Alta . Gjennomgang av regelverket for barns arbeidsmiljø (høring våren 2019?).
 2. Helsedirektoratet fikk i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Dette er et utviklingsarbeid basert på samarbeid med brukere og fagmiljø i alle deler av helse­- og omsorgstjenesten, samt andre aktuelle aktører. De tre første pakkeforløpene var på høring frem til 1. oktober: Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert.
 3. Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 201003835 10/5925-6 G00 &13. Randi Røvik / tlf. 23 06 45 70/91592607 18.01.2011 randi.rovik@fagforbundet.no. HØRING - FORSLAG TIL NY FOLKEHELSELOV Fagforbundet viser til.
 4. Helse- og omsorgsdepartementet 16. desember 2015 Vår ref. 476772/v1 Deres ref. 15/3922 Høring - På ramme alvor - alvorlighet og prioritering NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med over 80 000 medlemmer. NITO organiserer ingeniører og teknologer med høgskole-

Høring - forslag om endringer i reglene for

 1. Helse- og omsorgsdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Tips bunntekst: For å få sidenummer, dato og tittel på presentasjon: Klikk på Sett Inn -> Topp og bunntekst - Huk av for ønsket tekst. Overtredelsesgebyr - Høring om overtredelsesgebyr som sanksjonsmiddel - Brudd på bestemmelser om meldeplikt, godkjenning
 2. Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i akuttmedisin- forskriften og flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten. Departementet ber om merknader innen 19. november 2019
 3. Faglig grunnlag til Helse- og omsorgsdepartementet (covid-19) Oversikt over faglige vurderinger og anbefalinger om covid-19 til Helse- og omsorgsdepartementet fra Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet

Referanse «20/32995: Innspill høring - Nasjonal veileder - Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming». Høringsutkast. Dette har konsekvenser for livskvalitet og helsen til personer med utviklingshemming og deres familie og pårørende Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i helse- og omsorgstjenesteloven om å innføre en godkjenningsmodell for fritt brukervalg. 2 Bakgrunn Regjeringens ambisjon for helse- og omsorgsfeltet er å skape pasientens helsetjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i helse -og omsorgstjenesteloven om å innføre en godkjenningsmodell for fritt brukervalg. Departementet ber om merknader til forslaget innen 8. desember 2020 Helsedirektoratets svar på covid-19-oppdrag 208 fra Helse- og omsorgsdepartementet Anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om forsterkede tiltak fra Helsedirektoratet På bakgrunn av den nåværende smittesituasjonen anbefaler Helsedirektoratet forsterkede tiltak for å redusere smittepresset. Bakgrunnen for anbefalingen er blant annet Det kongelige Helse- og omsorgsdepartementet Høring - reservasjonsordning for fastleger Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi forskrifter om reservasjonsmulighet for fastleger og rett til å skifte fastlege ved reservasjon) 1. Innlednin

og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til forskrifter knyttet til tre tilskuddsordninger under Helse- og omsorgsdepartementet . Departementet ber om merknader til forslagene innen 22 . oktober 2018 Som Dagens Medisin skriver, kan verken Direktoratet for e-helse, Helse- og omsorgsdepartementet eller Finansdepartementet svare på om de har fulgt reglene som gjelder for å unnlate å ha offentlig høring. Til dette er Toppes kommentar: - Dette er jo som javel herr statsminister, sier hun, og viser til den britiske komiserien

Nordlys - Slik kan røykpakkene bli

Sak - stortinget.n

Høring: Utredning av mulig sammenslåing av UNN og

Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 200903950-/ATG 10/5915-5 G00 &13. Randi Røvik / tlf. 23 06 45 70 18.01.2011 Fagforbundet viser til ovennevnte høring om forslaget til Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester,. Norsk Fysioterapeutforbund leverte 28. desember 2019 sitt høringsinnspill til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende forslag til ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger

Følgende tekst tikker ut fra Regjeringskvartalet i Oslo: «Høring - forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke. Avsender: Helse- og omsorgsdepartementet. Det er uklart om helsebyråkratene til helseminister Anne Grete Strøm-Erichsen (Ap) er kjent med Forkynneren 2:24 Helse- og omsorgsdepartementet forbereder nå evalueringen. Evalueringen vil legge til grunn de rammene Stortinget har satt for systemet for nye metoder. For å sikre at evalueringen blir uavhengig, vil departementet lyse ut oppdraget som en åpen konkurranse i løpet av våren 2020 Høring av rapport fra Helsedatautvalget: Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata, sendt til Helse- og omsorgsdepartementet Høring: Forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr og Nord-Trøndelag og Nordland, sendt til Mattilsyne Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen. Vedtak i korthet. Innstilling avgitt 08.05.2018 Innst. 273 S (2017-2018) Høring. Til høringen 29.01.2018 08.02.2018 Søknadsfrist: 23.01.2018, kl. 23:5 Helse- og omsorgsdepartementet (Norge), Oslo, Norway. 38 687 likar · 1 595 snakkar om dette · 705 var her. Velkommen til Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook. Vi jobber for at befolkningen får..

Sigaretter: Vil fjerne logoene fra røyk- og snus-pakkene

Høring: Forslag til standard for kortfattet pasientrettet

Høring: Endring i trygderefusjonsforskriften Helseklag

Jeg har fått svar fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det var et svar på et brev jeg sendte til mange. Der vedla jeg kunnskapsstatus-notatet fra i sommer og oppfordret mottakeren til å sende inn høringssvar til revisjonen av strålevernforskriften. (Frist: 20. september.) Å be HOD sende høringssvar til sin egen undersått, Statens strålevern, var kanskje i overkant, men slikt skjer Notatet skal være på 1-2 sider, og frist for innsending er tirsdag 22. september kl. 23.59. Det er også anledning til å sende skriftlige innspill selv om man ikke skal delta på høringen. Dette kan sendes til helse-omsorg@stortinget.no. Merk at både skriftlige innspill og notater innsendt i forkant av høringen, som hovedregel er offentlige etter offentleglova og vil kunne bli publisert

Bygdekvinnelagenes innpill til folkehelsemeldingen 2019

Høring i Helse- og omsorgskomiteen » Personskadeforbundet LT

Helse- og omsorgsdepartementet sender nå på høring forslag om ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Les høringen her. Høring om miljø og helse i barnehager og skoler,20.12.2019. Les høringssvaret her. Post- og besøksadresse: Mariboesgate 13, 0183 Oslo. Telefon: 23 90 51 50. E-post Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO _ Svar høring av endringer i pasientskadeloven m.m. - omorganisering i sentral helseforvaltning Viser til overnevnte høring. Forbrukerrådet gir under kun innspill på deler som angår Pasientskadenemnda. Flytting av Pasientskadenemnda til Bergen Helse- og omsorgsdepartementet vil sende på høring et forslag om at trygdefinansiering av tjenester fra privatpraktiserende logopeder og audiopedagoger bortfaller, og at midlene som nå utbetales til privatpraktiserende logopeder og audiopedagoger som trygderefusjon overføres til rammetilskuddet til kommunene

Vil tilby gratis omskjæringBrustad svarer Høybråten - Rogalands AvisFysisk læringsmiljø - Utdanningsdirektoratet - HjemHøring - ny forskrift om innkjøpsregler forNå skal førerkortattesten endres: – Helt fantastiskKristelig folkeparti (KrF) - - Dagens Medisin

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011, Dep 0030 Oslo Oslo, 27. april 2009 Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning. Det forslås også parallelle endringer i andre forskrifter so Helse- og omsorgsdepartementet Postmottak HOD Postboks 8011 Dep 0030 OSLO _ Svar på høring om forsendelse og salg av legemidler over Internett Forbrukerrådet er positive til at legemidler skal kunne kjøpes over internett og sendes. For at ordningen skal fungere best mulig for pasienten, må forsendelsene være trygge, og Helse- og omsorgsdepartementet 7 Helse- og omsorgskomiteen uttalte følgende i Innst. 151 S (2015-2016): Komiteen viser til at god kvalitet skal sikres ved all legemiddelbehandling. Dette innebærer best mulig effekt, minst mulig bivirkninger og god mestring for pasienten. Feil bruk av legemidler kan gi pasientskade og tap av ressurser offentlig høring, og det er mottatt 11 høringssvar. I saken beskrives høringsinnspillene, samt Helse- og omsorgsdepartementet. 2 om omsorgssvikt og overgrep. I tråd med nasjonal strategi dreies derfor fokuset mot det å ha et helhetlig perspektiv på barns seksuelle helse. Det er de ansattes kompetanse som er de Helse- og omsorgsdepartementet (forkortet HOD) er et norsk departement som har ansvaret for helsepolitikk, folkehelse, alkohol- og narkotikapolitikk, helsetjenester og helselovgivning i Norge.Departementet har som mål å sørge for at befolkningen får gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av bosted og økonomi, og bidra til å fremme god folkehelse Spesielt Helse- og omsorgsdepartementet mv. og Folkehelse mv. har hatt kraftig økning. Førstnevnte fikk 1,6 milliarder i 2020, men i årets statsbudsjett er det foreslått at de skal bli tildelt 3 milliarder, noe som viser til en økning på nesten 87 prosent. Folkehelse mv. har ifra budsjettet i fjor hatt en økning på hele 454 prosent

 • Lehrmeinung 7 buchstaben.
 • Zumba hockenheim.
 • Elkjøp jessheim storsenter.
 • Urbanite dresden gewinnspiel.
 • Eplesorter til cider.
 • Kløe etter antibiotikakur.
 • Når kommer sesong 4 av the 100.
 • Charlotte casiraghi baby.
 • The emperor warhammer.
 • Youmo elektrobike.
 • Svenske hollywoodfruer margareta.
 • Einfache schattenfiguren.
 • Akutt gingivitt.
 • Tønsberg svømmehall bursdag.
 • Yrkesklær nettbutikk.
 • Run 3 unblocked.
 • Vind hij me leuk quiz.
 • Izettle erfaringer.
 • تصريف فعل faire.
 • Unfall a24 heute.
 • Bsi roing.
 • Ausmalbilder mähdrescher claas.
 • Strekk i leggen.
 • Dværg nektarintræ.
 • Stokke stelleveske black melange.
 • Wizz air contact norway.
 • Telt camping strømstad.
 • Ads on facebook messenger.
 • Simultan punktsannsynlighet.
 • Modell hobby.
 • Unfall villach.
 • Tankeløst kryssord.
 • Språktester for barn.
 • Damon wayans and son.
 • Telle til ti på vietnamesisk.
 • The who my generation album.
 • The juilliard school kjente tidligere studenter.
 • Rory john gates phoebe adele gates.
 • Marcus og martinus sanger.
 • Langtidsvarsel playa de las americas.
 • Fc københavn champions league.