Home

Arkivering av dokumenter

Arkivering uten journalføring. Arkiveringsplikten går lenger enn journalføringsplikten, og i noen tilfeller vil det være behov for å arkivere dokumenter uten å journalføre dem Få arkivering av e-post inn på alle relevante arenaer Lederutviklingskurs, nytilsattkurs, rutiner som gås igjennom når noen slutter, avdelingslunsjer osv. Arkivleder/arkivtjenesten må tørre å ta plass i virksomheten. Å arkivere e-poster handler om å dokumentere oppgaveløsningen til en virksomhet, ikke om å tilfredsstille arkivtjenesten Arkivloven, formelt Lov av 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv, trådte i kraft 1. januar 1999.. Loven har som formål å sikre arkiv som har betydelig kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at disse kan bli tatt vare på og gjort tilgjengelige for ettertiden (§ 1) Blandet arkivering av elektroniske dokumenter og papirdokumenter (1) Alle arkivdokumenter som inngår i én og samme sak, eller som ellers hører sammen i en annen type gruppering av dokumenter, skal så langt det lar seg gjøre, arkiveres enten elektronisk eller på papir - fordeling av dokumenter, - retting av registrerte journal- og arkivopplysninger, - avskrivning og ferdigstillelse av dokumenter, - vurdering av spørsmål vedrørende offentlighet, - registrering av unntak for offentlighet og hjemmel for dette, og g) prosedyrer for registrering og arkivering til bruk dersom systemet er ute av drift

Arkivering uten journalføring - Arkivverke

 1. Nye elektroniske arkiv- og journalsystem skal vere godkjende av Riksarkivaren før dei blir tekne i bruk. Riksarkivaren kan gjere unntak frå krava i heile eller delar av Noark-standarden gjennom forskrift eller særskilt vedtak. For elektronisk arkivering av dokument som ikkje er journalføringspliktige, gjeld krava i § 12. Del paragra
 2. Arkivloven regulerer og stiller krav til offentlige organers arkivering og lagring av dokumenter. Alle arbeidsgivere som er underlagt arkivloven må følge kravene som stilles der til arkivering og lagring. Arkiveringsplikten vil gå foran sletteplikten i personopplysningsloven
 3. Krav til oppbevaring av sekundærdokumentasjon er 3,5 år. Bokføringsloven om oppbevaring Bokføringsforskriften om oppbevaring Regnskapsstiftelsen - NBS 1 - sikring av regnskapsmateriale Oppbevaring primærdokumentasjon - 5 år. Som primærdokumentasjon anses blant annet: Bilagene som.
 4. g av dokumenter generelt og ved behov enkelte dokumenttyper spesielt

Arkivering av fysiske og digitale dokumenter er vår spesialitet Alle virksomheter produserer informasjon som må lagres. Informasjonen må lagres for eget behov, for å oppfylle avtaler og som resultat av lovgivning Lagring av personopplysninger er underlagt ulike regler i forskjellige lover. Arkivering og innsyn i personalsaker. Noen dokumenter kan være nødvendig å oppbevare i hele ansettelsesperioden. Arkivlovgivningen setter også krav til lagring Veileder til arkivering av dokumenter for kvalitets- og forskningsprosjekter, versjon 1.0 7 Felter merket ÷ skal ikke fylles ut. 8. Ekspeder dokumentet Alle dokumenter som registreres i P360 blir liggende under arbeid og må ekspederes (ferdigstilles) for å bli tilgjengelig for andre. Merk dokumentet ved å hake av, og klikk deretter «Ekspeder arkivering i offentlige organer 3 Oversikt over dokumenter som beskriver rutiner for arkiv og saksbehandling Innføring av ePhorte på NTNU innebærer en del endringer i arbeidsrutiner. systemer, vil organisering og nummerering av dokumenter i et NOARK-basert syste Dokumentasjon av bokførte og slettede opplysninger skal oppbevares i 10 år. Denne dokumentasjonen gjør det mulig å kontrollere realiteten og nøyaktigheten i regnskapsrapporteringen. Dersom dokumentasjonen består av flere dokumenter, kan det være nødvendig å oppbevare dokumentasjon som det er referert til

Tileigning av offentleg arkiv. Ingen kan tileigna seg offentleg arkivmateriale, utan i samsvar med føresegner gjevne i medhald av § 12 i denne lova eller etter særskilt samtykke frå Riksarkivaren. Riksarkivaren kan krevje framlegging av ordinær politiattest ved tilsetting i Riksarkivet eller statsarkiva Arkivering av medarbeidersamtaler Spørsmål fra statlig etat. Jeg var på et kurs dere holdt angående personaldokumentasjon. Vi litt usikre på dette med medarbeidersamtaler. Stemmer det at medarbeidersamtaler ikke skal inn på personalsaken? Står det skrevet i et lovverk? Eventuelt hvor kan jeg finne mer informasjon om dette. Svar fra NA Denne instruks kommer til anvendelse ved behandling av dokumenter som trenger beskyttelse av andre grunner enn de som er nevnt i lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) med forskrifter, jf. § 4. Instruksen omfatter dokumenter uavhengig av mediet de er tilgjengelig på Arkivering av HMS-dokumenter Liste Dokumenter som er godkjent i Vortex skal skrives ut som pdf-fil for arkivering. Feltkort fra feltansvarlig. Plan for enhetens bruk av BHT samt bestillinger utenom planen. Funksjonsbeskrivelse for romansvarlig. Dokumentasjon på at hjertestarteren er vedlikeholdt,.

Om dokumentfangst og arkivering i elektroniske arkiver

Arkivloven - Arkivverke

Rutine ved arkivering av morsjournaler Hensikt Arkivere dokumenter som inneholder relevante og nødvendige opplysninger.(Ref Lov om helsepersonell §40 og Forskrift om pasientjournal § 8) Definisjoner I journalen skal all dokumentasjon som har hatt betydning for tildeling av tjenester og behandling ligge. (ref. Lov om helsepersonell m.v. § 40 Arkivering är ett begrepp som innebär att man inordnar handlingar, såsom dokument, i ett utrymme, ett arkiv, för förvaring.. Syftet med arkivering var från början att bevara dokument för en organisations eget behov, bland annat för att kunna bevisa transaktioner och beslut som fattats Spar mye på vårt store utvalg Arkivering: Bokser Media Hjemmearkiv og andre kontorprodukter til din bedrift eller hjemmekontor. Bestill Online i dag og få rask levering Avtaler/ kontrakter/ tinglyste dokumenter som krever arkivering av original på papir Formål. Ivareta alle avtaler/kontrakter/tinglyste dokumenter elektronisk i ESA, og at original på papir oppbevares i de tilfeller der dette er nødvendig Arkivering hos fylkesmannen. Leder av kommisjonen oversender dokumenter til fylkesmannen for endelig arkivering. Oversendelse bør skje hvert fjerde år, eller når kommisjonsleder går av. Avlevering av dokumenter til fylkesmannen skal skje etter følgende rutiner: Det skal lages en enkel arkivnøkkel som viser hvordan dokumentene er ordnet ette

Ved elektronisk arkivering er det spesielt viktig at en er påpasselig med å sikre den siste oppdaterte versjonen av et dokument, samtidig som en er sikret originale formater av de arkivverdige dokumenter som blir bearbeidet, (eks. kart) Se det store utvalget af arkivering av dokumenter på Lyreco bestille din allerede i dag - Kjøb i dag på Lyreco og få fri levering ved bestilling over 1000 k PDF/A: PDF designet for arkivering. PDF/A-1b standard (ISO 19005-1:2005) er en undergrupper av standard PDF, ment for langtidsarkivering av dokumenter. Arkiveringsformater. Selv om mange formater er egnet for arkivering, har PDF/A dokumenter særskilte egenskaper som gjør dem perfekt for arkivering av dokumenter

Arkivering av dokumenter i kvalitets- og forskningsprosjekter i P360_ v2.0 Tilgangsbegrensning: Tilgang skal primært være offentlig, hvis begrensninger skal settes må det være begrunnet i lovverket. Sak: Saken opprettes oftest som offentlig/public Funksjonalitet for uttrekk og gjenbruk av data, for overføring til langtidsbevaring for å unngå innlåsing av data; Kravene til god saksbehandling og god arkivering er som du ser meget forskjellige. Både med tanke på kompetanse og programvare

Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige

For arkivering på Wikipedia, se Wikipedia:Arkivering. Arkivmateriale. Ordet arkiv har flere betydninger. (1) Dokumenter mottatt eller skapt av en virksomhet som en del av virksomhetens virkeområde (også kalt enkeltarkiv). (2) Et oppbevaringssted for enkeltarkiv, det vil si lokalet eller bygningen Rutinene skal sikre en rask og sikker registrering, distribusjon, arkivering og gjenfinning av dokumenter i Oppland fylkeskommune. Dette skal være i henhold til vedtatte lover og forskrifter. Systemansvarlig for P360 i Oppland fylkeskommune er Arkivsjef Grethe Stenber Arbeids- og inkluderingsdepartementet hadde ikke som praksis å journalføre begjæringer om dokumentinnsyn og andre dokumenter knyttet til førstegangsbehandlingen av innsynssaker. I forbindelse med en sak som ble behandlet hos ombudsmannen, hadde departementet også gitt uriktig informasjon om sine rutiner for arkivering av innsynsbegjæringer

Noen av disse er gitt ut som egne hefter, som eksempelvis retningslinjer for arkivering av PPT-journaler, mapper i barnevernet, personalsaker, pasientjournaler, m.m. Noen nøyer seg med å vise til arkivserieplanene, dersom oversiktene viser ordningsmåtene for de ulike seriene, mens andre vil utarbeide samlede oversikter for alt materialet i et eget oppsett i arkivplanen Arkivering forbindes med lagring av dokumenter i ulike formater, som for eksempel digitale databaser, kart, foto, film, lydbånd og lesbar tekst på papir. Et arkiv består normalt av brev eller dokumenter som er blitt et ledd i en bedrifts- eller offentlig organs virksomhet gevinster ved innebygd arkivering. Vi undersøker både prissatte og ikke-prissatte virkninger.» • Aktiviteten er i oppstartsfase, ferdigstilles 15.12.2019. • Det er mulig at aktiviteten forlenges for å gjøre ytterligere beregninger, eller for å jobbe med formidling og fremstilling. • Mulighet for involvering: Vi ønsker å hente inn tal REK kan bestemme at dokumenter som er nødvendig for etterkontroll av prosjektet, skal oppbevares i fem år etter at sluttmelding er sendt (Helseforskningsloven § 38). Arkivering av datasett. Før du velger lagringstjeneste må du sjekke hvilke krav eventuelle finansieringskilder stiller Etter en gjennomgang av saksdokumentene, ble det ikke funnet grunn til å undersøke den konkrete klagen over nektet dokumentinnsyn nærmere. Det ble imidlertid besluttet å be om en generell redegjørelse for departementets rutiner for arkivering og journalføring av dokumenter i innsynssaker

Aktomslag, plastlommer og hylser - Maske

Det består av dokumenter som er skapt i eller mottatt av en virksomhet, og som tas vare på for kortere eller lengre tid. Dokumentene Sikker arkivering forutsetter konvertering av filer til egnede lagringsformater og etablering og nøyaktig oppfølging av backup-rutiner Arkivering og journalføring av dokumenter er en grunnleggende forutsetning for innsyn i forvaltningens arbeid. God forvaltningsskikk tilsier at forvaltningens saks-behandling skal være skriftlig og etterprøvbar. En åpen forvaltning skal gjøre det muli AVSLUTNING OG ARKIVERING AV KLINISKE LEGEMIDDELUTPRØVINGER Dok. nr. LM 4.1 Versjon nr. 3.0 Gyldig fra juni 2017. Kun elektronisk versjon er gyldig. Side 3 av 4 www.norcrin.no De medier som benyttes til arkivering av dokumenter, skal sikre: a) at dokumentene forblir fullstendige og leselige i hele den perioden de skal oppbevare dokumenter etter offentlighetsloven § 4. Slik dokumentasjon omfatter i tillegg til ordinær korrespondanse, sak­/arkivsystem for saksbehandling og arkivering av administrative saker. I dette arkivet er det også behov for å legge til rette for arkivering av både personalmapper,.

Personvern og etikk - Akershus universitetssykehus

Veileder for dokumentasjonskrav for fullelektroniske

Noen prosjekter vil også ha dokumenter knyttet til godkjenninger, innmeldinger etc (for øvrig dokumentasjon se Dokumenter som skal arkiveres i retningslinjene Arkivering av administrative forskningsdokumenter fra UNN/Helsefak). Arkivering: Dokumentasjon tilknyttet eksternt finansierte prosjekter lagres i prosjektmapper For arkiverte dokumenter der originalen er slettet, kan du bare bruke innholdet på nytt ved å kopiere dataene, for eksempel med funksjonen Kopier fra dokument. Konfigurere automatisk dokumentarkivering. Du kan konfigurere automatisk arkivering av salgs- og kjøpsordrer, tilbud, rammebestillinger og returordrer før du sletter dokumenter

Video: Forskrift om offentlege arkiv - Lovdat

Staten somler, slurver og er for dårlige på åpenhet og

Riksrevisjonen har avdekket omfattende svikt i praktisering av reglene for arkivering av dokumenter og åpenhet i statsforvaltningen Zip-arkivering av dokumenter fra TendSign til PC For å lagre dokumentene i en forespørsel på fellesområdet gå til «Dokumenter» og «Arkiveringsmeny» vha. menyen på venstre side. Velg «Hent arkiveringsgrunnlag» Bruk avkryssingsboksene for å velge hvilke dokumenter som skal overføres. Trykk «Opprett zip-arkiv» Arkivboks med lokk er laget av robust bølgepapp. Ideelle for oppbevaring og arkivering av dokumenter i A4- eller Foolscap-format. MPN: 0001000079 ProduktID: 785021. stk. Legg i favorittliste Sammenligne. kr 89,00 inkl.mva. Antall. Legg i handlekurv. Oppbevaringsboks STORE IT 60L transp lagt til i handlekurv I straffesaker kan «enhver som det har rettslig interesse for» kreve utskrift av rettsbøker og andre dokumenter i en straffesak som retten har avsluttet behandlingen av (straffeprosessloven § 28). Dessverre er det slik at kravet kan avslås, dersom det er mer enn fem år siden dommen falt

Personalmappe Datatilsyne

Arkivering. Tilbud. Brevordner A4 Esselte No. 1 sort. Skuffene i ulike farger forenkler organ iseringen av dokumenter. Skuffene har stoppfunksjon slik at de ikke faller ut og er lette å åpne og lukke. 2412019 -+ Arkivskap for A4 hengemapper 4 skuffer. Har du arkivskap. Riksrevisjonen har i brev av 27.08.2010 til Difi svart på kor lenge anskaffingsdokumentasjon skal oppbevarast i arkivet til ein statleg oppdragsgivar, og kor langt tilbake Riksrevisjonen kan gå for å forsikre seg om at ei anskaffing er gjennomført i samsvar med gjeldande regelverk, kor lenge avtalar skal oppbevarast og kva lovverk som ligg til grunn for oppbevaringstid for anskaffingsdokument innbygger får innsyn i offentlige dokumenter fra ett sted, uavhengig av organ. innbygger kan enkelt søke om sletting av opplysninger i arkivet. Kommuner og fylkeskommuner har et bevisst forhold til kvalitetsprinsipper for arkivering og arkivarkitektur. Kommuner og fylkeskommuner bør

Arkivering skal som hovedregel skje i personalmappen. Bevaring/kassasjon. Kommuner: Personalmapper for ansatte på rådmann/etatssjefsnivå og personalmapper for personer født 1. , 11. og 21 i hver måned skal bevares. I følge Dokumenter av tidsbegrenset interesse Scanning av dokumenter. Vi foretar fullstendige scanningsoppdrag, og kan konvertere lite håndterlige papirarkiv til lett tilgjengelige elektroniske arkiv. Andre tjenester Vi leverer.

Noark 5 kan derfor brukes for arkivering og forvaltning av alle typer dokumenter (informasjonsobjekter) som passer i en logisk mappestruktur. Standarden er derimot lite hensiktsmessig som utgangspunkt for rene registerløsninger, hvor sporing av transaksjoner og bevaring av informasjonsobjekt i en kontekst ikke er en vesentlig del av løsningen Med etiketter til arkivering og organisering, kan du lett lage profesjonelt utseende mappeetiketter til ryggen av mapper og ringpermer, og flotte oversiktlige indekser og skilleark, med din egen trykte tekst, gjør det lett å holde orden på papirene i mappen. Papir og dokumenter forsterkes lett rundt hullene med hullforsterkere Arkivering Av Dokumenter - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Lyreco - så godt som alt til arbeidsplassen din. Lyreco er en av Europas største leverandører av løsninger til arbeidsplassen - og en av de fremste i Norge Arkivering og dokumentasjon. Avviksmeldinger arkiveres i OTRS. Ved personskade skal all dokumentasjon knyttet til oppfølging av selve skaden arkiveres i personalmappen. For studenter arkiveres slike dokumenter i studentmappe Arkivering og eksport. Interaxo har god støtte for arkivering og eksport av enkeltdokumenter eller grupper av dokumenter. I tillegg kan alt av innhold lastes ned til lokal PC uansett filtype. Tribia tilbyr også Interaxo Eksport, som er en komplett eksport av et helt prosjektrom med tilhørende innhold

Journalføring og arkivering Public 360° er kommunens system for saksbehandling av arkivverdige dokumenter. Det er koblet opp mot den digitale løsningen SvarUt, som leverer brev automatisk til rett digital postkasse og er førstevalget for utsending av kommunal, arkivverdig post Ved overføring av dokumenter skal navnet på den som har godkjent overføringen alltid noteres på elevmappen. ARKIVERING AV ELEVMAPPER. Arkivering Elevmapper skal arkiveres som en egen arkivserie. Mappene skal være ordnet alfabetisk etter etternavn, i låsbare og brannhemmende arkivskap Retningslinjer for arkivering i barnehagene. Barnehagene skal ha et arkiv for de barna som er i barnehagen nå. Et arkiv for de barna som har sluttet, skal oppbevares 4 år i barnehagen. Alle mapper unntas offentlighet, § 5a. Det understrekes at kun de opplysningene som det anses å være saklig behov for, skal oppbevares i barnets mappe Arkivregler - arkivering av bokføringsmateriale utenfor Norge Spørsmål: Jag undrar om man får digitalt arkivera norskt bokföringsmaterial, utanför Norge? Exempelvis Sverige. Svar fra NA: Å oppbevare elektronisk regnskapsmateriale utenfor Norge er regulert i bokføringsforskriften § 7-5 § 7-5

PPT - Kvalitetssikring av byggeprosjekt – del 4 PowerPoint

Altinn - Oppbevaring av regnskapsmaterial

Ved overføring av dokumenter skal navnet på den som har godkjent overføringen alltid noteres i barnemappen. ARKIVERING AV BARNEMAPPER. Arkivering Barnemapper skal arkiveres som en egen arkivserie. Mappene skal være ordnet alfabetisk etter etternavn, i låsbare og brannhemmende arkivskap Arkivlovutvalget overleverte sin utredning til Kulturdepartementet 2. april 2019. Utvalget har utarbeidet utkast til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver, som er ment å avløse arkivlova fra 1999 Praktisering av offentlighet Konklusjon og sammendrag Bærum kommune 2 kommunerevisjonen retningslinjer. Vår gjennomgang av offentlig elektronisk postjournal (OEP) kryssjekket mot utgående post i kommunen viser at langt over halvparten av dokumentene som er registrert i OEP ikke kan gjenfinnes i kommunens postliste Elektronisk arkivering av dokumenter etter gjeldende krav, NOARK inkludert Søk i arkivet, både på opplysninger om saker, poster og dokument, og fritekst i dokumenter Utvalgsbehandling: Møtevirksomheten for styre, råd og utval

KS - Sosiale medier: Arkivering og journalføringBong - Expanderkonvolutt & poser

Med vår 24 timers garanti sørger vi for at dokumenter i arkivet er tilgjengelig også underveis i digitaliseringsprosessen. Etterspurte saksmapper returneres i elektronisk format senest innen 24 timer etter meldt behov. Det ferdig skannede arkivet kan enten avleveres på et ønsket medium i ønskelig format, eller til vår digitale arkivløsning, braArkiv. braArkiv får du tilgang til via en. En av de viktigste årsakene til ufullstendig arkivering er at IKT-verktøyene for saksbehandling og arkivering av mange oppleves som lite brukervennlige. Det fører til at mange saksbehandlere helt eller delvis opererer utenfor systemene, noe som fører til at arkivpliktige dokumenter i mange tilfeller ikke blir arkivert En av styrets viktigste oppgaver er å sørge for utvikling og drift av selskapet, innenfor de rammer som eierne har gitt i vedtekter, eiermeldinger osv. Da er det viktig at styret får ha frie diskusjoner og kan legge strategier og planer for videre utvikling for selskapet uten at styremedlemmene behøver å «veie sine ord» og uten å være redde for at konkurrenter skal få innsyn i. Automatisk arkivering er en eldre Outlook-funksjon som tillater automatisk flytting av gamle e-postmeldinger til en .pst-fil. Dette betyr at meldingene blir fjernet fra serveren og er vanskeligere å søke etter. Hvis harddisken som inneholder autoarkiv.pst-filen skades, går disse meldingene tapt

Etablere rammeverk for dokumentasjon av internkontroll

Arkivering av dokumenter med brannsikkert arkivskap (dokumentskap) Forfatter: steinerik. For en bedrift vil det være tilnærmet katastrofe dersom viktige papirer og datamedier går tapt i en brann. Som oftest er det uløselige problemer derfor er det viktig å oppbevare dokumenter i et solid brannsikkert arkivskap Vi har tidligere skrevet om hvor viktig det er å organisere slektsforskningen, og å lage digitale kopier av viktige dokumenter.. Men selv om du har en digital versjon lagret, er det viktig å lagre de originale dokumentene på trygt vis. De fysiske dokumentene er ikke bare verdifulle som primærkilder, men de er også uerstattelige klenodier som bør tas vare på slik at de kan gå i arv fra. Arkivverket tester bruk av maskinlæring for å finne relevant informasjon i arkivene våre. Ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens tror vi at vi kan finne metadata og mønstre som identifiserer virksomhet, persondata, geografisk informasjon, sak- og dokumenttyper eller personsensitive data

Formålet med denne veiledningen å etablere felles rutiner for arkivering av personalsaker i kommunene. 1.2 Definisjoner. Personalsak: Fellesbetegnelse på korrespondanse og andre dokumenter som vedrører virksomhetens forhold til den enkelte ansatte; arkiveres dels i personalmappene, dels i sakarkivet Oppbevaring av dokumenter, signeringsprosess, informasjonsutveksling og arkivering vil dermed forgå i en løsning som er bygget etter markedsledende sikkerhetsprinsipper fra A til Å. Ta kontakt for mer informasjon og en uforpliktende demonstrasjon av elektronisk signering fra Admincontrol Kopi av utgående post legges også i klientmappen. Hver enkelt saksbehandler er ansvarlig for orden i klientmappene med tanke på post, utredningspapirer og arbeidsnotat. Når saker avsluttes skal saksbehandler rydde mappen etter gjeldende rutiner, endre status på klientkort og ajourføre klientlisten. Arkivering det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår, jf. forvaltningsloven (forv.l.) § 13, 1. • Interne dokumenter kan unntas fra offentlighet etter off.l. § 14 eller § 15. Dette er dokumenter som forvaltningsorganet har utarbeidet eller innhentet utenfra for sin interne saksforberedelse ming av dokumenter i pasientjournalen, til dokumentgruppering og ~merk~ ing, journalinnbirtding, og arkiveringsprinsipper. Statens helsetilsyn håper og tror at dette arbeidet vil bli brukt i årene som kommer som rettesnor for arbeidet med pasientjournalene ved våre sykehus, til beste for pasientene og for helsepersonellet

Etiketter| Arkivering og organisering | Avery

Arkivering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten. Avhengig av om det er saksbehandlingsdokumentasjon eller dokumentasjon av helsehjelp, Veilederen hjelper og rettleder kommunene til å kunne trekke tydelige grenser mellom helserettede dokumenter og saksbehandlingsdokumentasjon Rutiner for arkivering/journalføring av ulike dokumenter En journal er en oversikt over alle inngående brev/eposter, utgående brev/eposter og interne notat i sak-/arkivsystemet til kommunen Arkivforskriften § 9 slår fast at plikten til å føre journa

Ved eSignering av dokumenter gjennomføres selve signeringen med elektronisk ID. Det signerte dokumentet kan ikke endres i etterkant, og vil være klart for arkivering i sak- og arkivsystem etter at innbygger har fullført signeringsprosessen Makulering av dokumenter I følge forskrift om offentlige arkiv, § 3-18, skal alt arkivmateriale som skal kasseres, enten bli slettet eller destruert. Det vil si at det enten kan makuleres eller brennes Visste du at dine ansatte bruker 20 prosent av arbeidstiden på å lete etter dokumenter? INVO er et norskutviklet system som effektiviserer arbeidshverdagen for 60.000 ansatte i norske og internasjonale bedrifter. Invo fungerer også på alle enheter! Invo er et software som lager faste mappestrukturer og dokumentprosesser i Sharepoint Det er snart tre år siden bokføringsloven ble endret og oppbevaringsplikten for de fleste dokumenter ble redusert fra 10 til 5 år. De nye bestemmelsene om oppbevaring trådte i kraft 1. januar 2015. Da ble lov om bokføring endret. Loven inneholder bestemmelser om bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger

Arkivering av dokumenter for kvalitets- og forskningsprosjekter i Public 360. Hensikt. Denne prosedyren gjelder for prosjekter hvor det behandles personopplysninger. Med prosjekter menes helsefagligforskning, annen forskning, intern kvalitetssikring samt forenklede studentprosjekter Arkivering og forsegling av dokumenter. Signicat kan arkivere, forsegle, re-forsegle, tidsstemple samt preservere dokumenter trygt. Dette sikrer trygg oppbevaring av dokumenter, og gjør dem tilgjengelig for relevante parter Dokumenter om norske innbyggeres rettigheter og eiendommer blir tatt altfor dårlig vare på av kommunene. - Et alvorlig samfunnsproblem, mener riksarkivar Dette gjelder selv om deler av dokumentet og alle taushetsbelagte opplysninger slettes. Vær oppmerksom på de spesielle reglene som knytter seg til § 13, 3. ledd. Alle ekspederinger av dokumenter skal normalt sendes ut fra arkivet. Hvis du sender et dokument direkte til bestilleren eller avslår over telefon, skal arkivet ha beskjed om dette

Visma er enige med Software Innovation: Sikker arkivering av dokumenter, informasjon og saksbehandlingsunderlag i kommunene er viktig for samfunnet og for rettsikkerheten til både innbyggere og virksomheter. Det er derfor, sier Vold, at Visma. 13 Organisasjon Felles e-postmottak fungerer dårlig, alt av betydning går direkte til saksbehandlere og kommunikasjonen fortsetter der, på e-post og utenom arkivet. Mye saksbehandling skjer i fagsystemer og dokumenter derfra sendes ut pr e-post og er aldri innom arkivet. En stor andel av journalføringen skjer etter at saksbehandlingen er avsluttet 5. Rutine for skanning og arkivering av dokumenter Formål Sikre at dokumenter kommer inn i elektronisk journal eller arkivskap. Ansvar Hjelpepersonell/ sykepleier. Beskrivelse Rutine for skanning: - Bruke datamaskinen på laboratoriet. - Klikk på ikonet Modulmeny på skrivebordet (må ikke være innlogget i sikker sone)

 • Flotte lamper.
 • Pflegegrad säugling.
 • Bridget jones film.
 • Bodensee frauenlauf ergebnisse 2017.
 • Teak båtdekk.
 • Standardavvik stokastisk variabel.
 • Begehrt wie eine göttin sergej linz pdf.
 • Pekip neumarkt.
 • Mymuesli kaufland.
 • Strikkemønster kanin.
 • Konsulatvesen definisjon.
 • Akita inu gesucht.
 • Panelplater bad.
 • Islamisches opferfest 2017.
 • Doudou leverkusen.
 • One note hva er det.
 • 80s top music hits.
 • Nasjonalforsamlingen i norge.
 • Kostnad hestehold.
 • Grand slam us open.
 • 4 div rogaland 2.
 • Alte teletubbies.
 • Junge wandergruppe hamburg.
 • Synnøve skarbø per øyvind skaarnes.
 • Muttizettel pio.
 • Tanzschule winsen.
 • Arbeidsgivers plikter tilrettelegging.
 • Røyke pølser.
 • Ferienhaus in absoluter alleinlage.
 • Winkelfunktionen umstellen.
 • Stargate movie.
 • Felleskjøpet stihl.
 • Tipi kinderzelt drinnen.
 • Enkoprese psykisk.
 • Germanistik münster.
 • Kaffekoppar ikea.
 • Koh lanta yai.
 • Hotell sacher imdb.
 • Allgemeinarzt alte hellersdorfer str.
 • Jesperpus gps.
 • Eds syndrom symptomer.